Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

827. Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, stran 2327.

Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 11. člena Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 1250/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 338 z dne 19. 12. 2009, str. 1) in
– Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1120/2009/ES).
2. člen
(nosilci kmetijskih gospodarstev, ki začnejo na novo opravljati kmetijsko dejavnost)
(1) Upravičenec do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki začne na novo opravljati kmetijsko dejavnost. Šteje se, da nosilec kmetijskega gospodarstva začne na novo opravljati kmetijsko dejavnost, če:
– je kot nosilec kmetijskega gospodarstva vpisan v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) po 10. juniju 2007,
– pred vpisom v RKG vsaj pet let ni bil vpisan v RKG kot nosilec katerega koli kmetijskega gospodarstva in
– pred vpisom v RKG vsaj pet let ni bil vpisan v RKG kot član kmetijskega gospodarstva, na katerem začne opravljati kmetijsko dejavnost.
(2) Nosilec kmetijskega gospodarstva iz prejšnjega odstavka je upravičen do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, če ima v lasti oziroma v zakupu najmanj 1 ha upravičenih površin.
(3) Upravičene površine iz prejšnjega odstavka so zemljišča, ki so v lasti oziroma v zakupu nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma članov kmetije.
(4) Pri dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve za zemljišča iz tega člena se kot ustrezna dokazila upoštevajo:
– v primeru lastništva: zemljiškoknjižno stanje na dan vložitve zahtevka za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve;
– v primeru zakupa: zakupna pogodba, sklenjena za obdobje najmanj petih let, ki jo zahtevku za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve priloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
(5) Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz tega člena se vloži na obrazcu iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so se znašla v posebnih razmerah)
(1) Upravičenec do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je pod pogoji iz 20. člena Uredbe 1120/2009/ES s prenosom prejel upravičene površine.
(2) Pri dodelitvi plačilnih pravic iz prejšnjega odstavka se kot ustrezna dokazila upoštevajo:
– v primeru dedovanja: sklep o dedovanju, ki ga pridobi agencija po uradni dolžnosti;
– v primeru zakupa: zakupna pogodba, sklenjena za obdobje najmanj petih let, ki jo zahtevku za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve priloži nosilec kmetijskega gospodarstva;
– v primeru nakupa: kupoprodajna pogodba, ki jo zahtevku za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve priloži nosilec kmetijskega gospodarstva;
– v primeru upokojitve: dokazilo o upokojitvi, ki ga pridobi agencija po uradni dolžnosti.
(3) Plačilne pravice iz tega člena se dodelijo, če se je s prenosom preneslo najmanj 1 ha upravičenih površin.
(4) Zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz tega člena se vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika, ki je objavljen tudi na spletni strani agencije.
4. člen
(nosilci kmetijskih gospodarstev, katerim so bili izdani akti, ki vplivajo na spremembo vrste, števila plačilnih pravic ali njihovo vrednost)
Upravičenec do dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje pogoje iz 23. člena Uredbe 1120/2009/ES.
5. člen
(vrednost plačilnih pravic iz nacionalne rezerve)
Vrednost plačilne pravice za zemljišča iz 2. in 3. člena tega pravilnika je enaka vrednosti regionalnega plačila iz predpisa, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu.
6. člen
(vlaganje zahtevkov)
(1) Upravičenci iz 2. in 3. člena tega pravilnika vložijo zahtevek za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve skupaj z dokazili iz 2. oziroma 3. člena tega pravilnika najpozneje do 31. marca tekočega leta na agencijo.
(2) Agencija mora o zahtevkih iz prejšnjega odstavka odločiti najpozneje do 30. aprila tekočega leta.
7. člen
(začeti postopki)
Postopki, začeti na podlagi določb Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 12/08), se končajo po določbah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 12/08).
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 12/08).
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-421/2009
Ljubljana, dne 22. februarja 2010
EVA 2010-2311-0072
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti