Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2010 z dne 12. 3. 2010

Kazalo

804. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-I), stran 2249.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-I)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-I), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. marca 2010.
Št. 003-02-3/2010-4
Ljubljana, dne 11. marca 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TROŠARINAH (ZTro-I)
1. člen
V Zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09) se v vseh členih razen v prvem odstavku 2. člena besedi »Evropska skupnost« in beseda »Skupnost« v vseh sklonih nadomestijo z besedo »Unija« v ustreznem sklonu.
2. člen
1.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»1.a člen
(prenos direktiv)
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L št. 9 z dne 14. 1. 2009, str. 12);
– Direktiva Sveta 94/74/ES z dne 22. decembra 1994 o spremembah Direktive 92/12/EGS o splošnem režimu za trošarinske izdelke in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takšnih izdelkov, Direktive 92/81/EGS o uskladitvi trošarinskih struktur za mineralna olja in Direktive 92/82/EGS o približevanju trošarinskih stopenj za mineralna olja (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 46);
– Direktiva Sveta 92/83/EGS z dne 19. oktobra 1992 o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 21);
– Direktiva Sveta 92/84/ES z dne 19. oktobra 1992 o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 29);
– Direktiva Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju davkov na cigarete (UL L št. 316 z dne 31. 10. 1992, str. 8);
– Direktiva Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 40);
– Direktiva Sveta 2002/10/ES z dne 12. februarja 2002 o spremembi direktiv 92/79/EGS, 92/80/EGS in 95/59/ES glede strukture in stopnje trošarine, ki velja za predelani tobak (UL L št. 46 z dne 16. 2. 2002, str. 26);
– Direktiva Sveta 1999/81/ES z dne 29. julija 1999 o spremembi Direktive 92/79/EGS o približevanju davkov na cigarete, Direktive 92/80/EGS o približevanju davkov na tobačne izdelke, razen cigarete, in Direktive 95/59/ES o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L št. 211 z dne 11. 8. 1999, str. 47);
– Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L št. 291 z dne 6. 12. 1995, str. 46);
– Direktiva Sveta 2003/96/ES, z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčevanje energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100), (v nadaljnjem besedilu: Energetska direktiva);
– Direktiva Sveta 2004/74/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES o možnosti nekaterih držav članic za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 87).«.
3. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Slovenija) ali vnesenih z ozemlja držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica) v Slovenijo ali trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: Unija).«.
Peti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Tretje ozemlje so:
– ozemlja, ki so del carinskega območja Unije: Kanarski otoki, francoski čezmorski departmaji, Alandski otoki in Kanalski otoki,
– ozemlja, ki niso del carinskega območja Unije: otok Heligoland, območje Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d'Italia in italijanski del Luganskega jezera, in
– gora Atos.«.
V šestem odstavku se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– v suverenih conah Združenega kraljestva Akrotiri in Dhekelia ali iz njiju obravnava kot gibanje na Ciper ali z njega;«.
Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.
V dosedanji četrti alineji, ki postane peta alineja, se črta besedilo »Velike Britanije in Severne Irske«.
4. člen
V 4. členu se v 1. točki za besedilom »uvoznik trošarinskih izdelkov,« doda besedilo »pooblaščeni uvoznik, začasno pooblaščeni prejemnik,«.
Za 8. točko se doda nova 8.a točka, ki se glasi:
»8.a pooblaščeni uvoznik je oseba, ki ji pristojni organ izda dovoljenje, da pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti in pod pogoji, ki jih določa ta zakon, trošarinske izdelke, ki jih je prejel iz tretje države ali s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti promet v skladu s carinskimi predpisi odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine;«.
V 10. točki se beseda »nepooblaščeni« v obeh primerih nadomesti z besedilom »začasno pooblaščeni«.
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine)
(1) Trošarinski izdelki se v Sloveniji lahko gibljejo pod režimom odloga plačila trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v drugo trošarinsko skladišče;
2. iz trošarinskega skladišča v obrat oproščenega uporabnika in izjemoma iz obrata oproščenega uporabnika v trošarinsko skladišče;
3. iz trošarinskega skladišča v izvoz;
4. pri uvozu v obrat oproščenega uporabnika;
5. pri uvozu v trošarinsko skladišče.
(2) Trošarinski izdelki se med Slovenijo in drugimi državami članicami lahko gibljejo pod režimom odloga plačila trošarine:
1. iz trošarinskega skladišča v Sloveniji v drugo državo članico do trošarinskega skladišča, registriranega prejemnika, kraja, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo, ter diplomatskim in konzularnim predstavništvom in mednarodnim organizacijam;
2. od osebe iz druge države članice, ki v skladu z zakonodajo te države lahko pošilja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine:
– imetniku trošarinskega dovoljenja v Sloveniji ali
– carinskemu organu izstopa s carinskega območja Unije ali
– pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
– začasno pooblaščenemu prejemniku v Sloveniji ali
– osebam iz 31. člena tega zakona ali
– drugi osebi v drugi državi članici prek Slovenije;
3. ob uvozu v Unijo od kraja uvoza do namembnega kraja, kjer se lahko prejemajo pod režimom odloga, kadar jih odpremi pooblaščeni uvoznik.
(3) Gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine je dovoljeno samo, če jih spremlja trošarinski dokument, razen če je s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom določeno drugače. Pošiljatelj, ki odpremlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine v drugo državo članico, mora zapečatiti tovorke ali prevozno sredstvo, če le-tega pristojni carinski organ v skladu z veljavno zakonodajo pripozna kot primernega za zapečatenje.
(4) Prejšnji odstavek se nanaša na vsako gibanje trošarinskih izdelkov med Slovenijo in drugimi državami članicami, tudi če je zanje s tem zakonom predpisana trošarina po stopnji 0% ali v znesku 0 eurov.
(5) Če je za trošarinske izdelke takoj po uvozu dovoljena začasna hramba ali je zanje začet carinski tranzitni postopek, postopek carinskega skladiščenja, uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga, predelave pod carinskim nadzorom ali začasnega uvoza ali če so vneseni v prosto carinsko cono, se lahko gibljejo pod režimom odloga plačila trošarine, ne da bi bil zanje izdan trošarinski dokument v skladu s tem zakonom, vendar mora biti zanje zagotovljen ustrezen carinski nadzor.«.
6. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se glasita:
»7.a člen
(začetek in konec gibanja pod režimom odloga plačila trošarine)
(1) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz 7. člena tega zakona se začne, ko trošarinski izdelki zapustijo trošarinsko skladišče odpreme ali kadar jih takoj po sprostitvi v prosti promet v skladu s carinsko zakonodajo odpremlja pooblaščeni uvoznik ali uvoznik.
(2) Gibanje pod režimom odloga plačila trošarine iz 7. člena tega zakona se konča, ko prejemnik prejme pošiljko ali ko trošarinski izdelki zapustijo Unijo.
7.b člen
(neposredna dobava)
(1) Carinski organ lahko odobri gibanje pod režimom odloga plačila trošarine do drugega kraja, kakršno je trošarinsko skladišče ali kraj, ki ni lokacija prejema trošarinskih izdelkov, navedena v dovoljenju pooblaščenega prejemnika.
(2) Imetnik trošarinskega dovoljenja in pooblaščeni prejemnik morata carinskemu organu predložiti seznam lokacij neposredne dobave in njihove identifikacijske oznake.
(3) Neposredne dobave ne more izvajati začasno pooblaščeni prejemnik.«.
7. člen
V prvem odstavku 8. člena se na koncu prvega stavka črta besedilo »oziroma, da so namenjene v drugo državo članico«, besedilo »v režimu« pa se nadomesti z besedilom »pod režimom«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Za novim tretjim odstavkom se dodajo novi četrti do dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(4) Prejemnik trošarinskih izdelkov, ki prejme te izdelke skupaj s pravilno izpolnjenim trošarinskim dokumentom, mora potrditi njihov prejem na priloženem trošarinskem dokumentu in vrniti potrjeni izvod tega dokumenta pošiljatelju. Prejemnik trošarinskih izdelkov mora vrniti potrjeni izvod trošarinskega dokumenta pošiljatelju:
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz Slovenije, najpozneje v 15 dneh po odpremi pošiljke ali,
– če mu je trošarinske izdelke dobavil pošiljatelj iz druge države članice, najpozneje 15. dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je prejel pošiljko.
(5) Prejemnik trošarinskih izdelkov iz prejšnjega odstavka potrdi prejem pošiljke tako, da na trošarinskem dokumentu navede datum in kraj njenega prevzema ter podpiše izvod trošarinskega dokumenta, ki ga vrne pošiljatelju. Pred potrditvijo prejema trošarinskih izdelkov mora na trošarinskem dokumentu označiti, da je preveril vsebino pošiljke in da je ta skladna z navedbami v trošarinskem dokumentu.
(6) Preden prejemnik vrne potrjeni izvod trošarinskega dokumenta pošiljatelju, ga mora predložiti v potrditev nadzornemu organu.
(7) Izvoz trošarinskih izdelkov potrdi carinski organ na trošarinskem dokumentu, ko se izdelki dejansko iznesejo iz Unije.
(8) Pošiljatelj, ki ne prejme potrjenega izvoda trošarinskega dokumenta v roku iz četrtega odstavka tega člena, mora o tem nemudoma, v primerih iz druge alineje četrtega odstavka tega člena pa najpozneje v šestdesetih dneh od dneva odpreme trošarinskih izdelkov obvestiti pristojni carinski organ, ki sprejme vse potrebne ukrepe, da ugotovi, ali je v skladu s tem zakonom nastala obveznost za obračun trošarine.
(9) Vsebino in obliko trošarinskega dokumenta za gibanje pod režimom odloga med prejemnikom in pošiljateljem v Sloveniji ter način potrditve prejema pošiljke določi minister, pristojen za finance.
(10) Če pošiljatelj dobavlja trošarinske izdelke s plačano trošarino v drugo državo članico ali prek druge države članice v skladu z 10.č členom tega zakona ali če dobavlja v drugo državo članico popolnoma denaturirani alkohol, se uporabi poenostavljeni trošarinski dokument, ki mora ustrezati obrazcu v skladu z zakonodajo Unije.
(11) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje, pod katerimi lahko pošiljatelj trošarinskih izdelkov iz prvega odstavka tega člena namesto obrazca iz devetega oziroma desetega odstavka tega člena kot trošarinski dokument uporabi komercialni ali upravni dokument in druge poenostavitve v zvezi z izdajanjem trošarinskih dokumentov v skladu s tem členom, predvsem če se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom odloga med trošarinskimi skladišči istega imetnika trošarinskega dovoljenja in če isti pošiljatelj pogosto in redno pošilja trošarinske izdelke istemu prejemniku ter carinskemu organu omogoči izvajanje trošarinskega nadzora na drug ustrezen način.
(12) Če tehnične možnosti to dopuščajo, lahko carinski organ dovoli uporabo tehničnih pripomočkov za izmenjavo podatkov med pošiljateljem in prejemnikom iz četrtega odstavka tega člena.«.
8. člen
8.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»8.a člen
(pošiljanje trošarinskih izdelkov v drugo državo članico oziroma v izvoz)
(1) Šteje se, da se trošarinski izdelki gibljejo pod režimom odloga plačila trošarine v drugo državo članico, če jih spremlja elektronski trošarinski dokument. Ta dokument dokazuje, da je v njem navedene trošarinske izdelke odpremil imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma pooblaščeni uvoznik.
(2) Vsebina in oblika elektronskega trošarinskega dokumenta, ki ga mora izdati pošiljatelj, kadar dobavlja trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine, morata ustrezati obrazcu, ki ga določa Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L št. 197 z dne 29. 7. 2009, str. 24; v nadaljnjem besedilu: Uredba 684/2009/ES).
(3) Pošiljatelj predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta carinskemu organu, ki elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v njem. Če so ti podatki ustrezni, carinski organ opremi elektronski trošarinski dokument z enotno trošarinsko referenčno oznako in jo sporoči pošiljatelju. Če pa podatki niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti pošiljatelja.
(4) Carinski organ pošlje elektronski trošarinski dokument pristojnemu organu namembne države članice, ta pa ga predloži prejemniku.
(5) Če carinski organ prejme elektronski trošarinski dokument od pristojnega organa druge države članice pošiljateljice, ker so trošarinski izdelki namenjeni v Slovenijo, ga predloži prejemniku.
(6) Pošiljatelj lahko prekliče elektronski trošarinski dokument, če se še ni začelo gibanje v skladu s prvim odstavkom 7.a člena tega zakona.
(7) Pri izvozu carinski organ, pri katerem je vložena izvozna deklaracija, sporoči enotno trošarinsko referenčno oznako carinskemu organu, pri katerem bodo trošarinski izdelki zapustili Unijo.
(8) Če je izvozna deklaracija vložena pri pristojnem organu druge države članice, mu carinski organ pošlje elektronski trošarinski dokument.
(9) Tiskana različica elektronskega trošarinskega dokumenta ali komercialni dokument ali upravni dokument, v katerem je navedena enotna trošarinska referenčna oznaka, mora spremljati trošarinske izdelke med celotnim gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine.
(10) Pošiljatelj lahko med gibanjem pod režimom odloga plačila trošarine in z uporabo računalniško podprtega sistema spremeni namembni kraj in navede nov namembni kraj, ki je:
– drugo trošarinsko skladišče,
– lokacija, kjer pooblaščeni prejemnik lahko prejema trošarinske izdelke,
– kraj, kjer trošarinski izdelki zapustijo Unijo pri izvozu ali
– kraj neposredne dobave v skladu s 7.b členom tega zakona.«.
9. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(potrditev prejema trošarinskih izdelkov iz druge države članice)
(1) Prejemnik trošarinskih izdelkov z uporabo računalniško podprtega sistema predloži nadzornemu organu poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov takoj oziroma najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu pošiljke.
(2) Poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov potrjuje, da jih je prejela oseba, ki lahko v skladu s tem zakonom prejme trošarinske izdelke pod režimom odloga.
(3) Carinski organ elektronsko preveri točnost in popolnost podatkov v poročilu o prejemu trošarinskih izdelkov in, če so podatki ustrezni, prejemniku potrdi prejem poročila. Če pa niso ustrezni, carinski organ o tem takoj obvesti prejemnika.
(4) Carinski organ pošlje poročilo o prejemu trošarinskih izdelkov pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.
(5) Poročilo o prejemu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe 684/2009/ES.«.
10. člen
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen
(potrditev izvoza)
(1) Poročilo carinskega urada o izvozu potrjuje, da so trošarinski izdelki izvoženi iz Unije. Carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, pošlje pošiljatelju poročilo o izvozu, ko se izdelki dejansko izvozijo iz Unije. Carinski organ izda poročilo o izvozu na podlagi potrditve carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov v drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, poročilo o izvozu pristojnemu organu odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.
(3) Poročilo o izvozu mora ustrezati zahtevam iz Uredbe 684/2009/ES.
9.b člen
(opredelitev delovanja računalniškega sistema)
Da računalniško podprti sistem ni na voljo, ugotovi Carinska uprava Republike Slovenije in to objavi na svoji uradni spletni strani.«.
11. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(nadomestni postopek za pošiljatelja)
(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo, lahko pošiljatelj začne gibanje trošarinskih izdelkov pod režimom odloga plačila trošarine pod pogojem, da:
– trošarinske izdelke spremlja papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kakor osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta iz 8.a člena tega zakona;
– pred začetkom gibanja obvesti carinski organ o odpremi;
– carinskemu organu pošlje kopijo dokumenta iz prve alineje, ki bo spremljal pošiljko;
– omogoči preverjanje podatkov iz tega dokumenta.
(2) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, pošiljatelj v skladu s tretjim odstavkom 8.a člena tega zakona predloži osnutek elektronskega trošarinskega dokumenta. Ko carinski organ potrdi podatke iz elektronskega trošarinskega dokumenta, slednji nadomesti papirni dokument iz prejšnjega odstavka. Dokler podatki iz elektronskega trošarinskega dokumenta niso potrjeni, poteka gibanje pod režimom odloga plačila trošarine na podlagi papirnega dokumenta.
(3) Pošiljatelj mora hraniti izvod papirnega dokumenta v skladu s 60. členom tega zakona.
(4) Če ob morebitni spremembi namembnega kraja računalniško podprti sistem ni na voljo, pošiljatelj ravna v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.
12. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a do 10.č člen, ki se glasijo:
»10.a člen
(nadomestni postopek za prejemnika)
(1) Če računalniško podprti sistem ni na voljo v času oziroma kraju prejema ali ni bil na voljo v času oziroma kraju pošiljanja, lahko prejemnik ob koncu gibanja trošarinskih izdelkov v odložnem režimu predloži carinskemu organu papirni dokument, ki vsebuje iste podatke kakor poročilo o prejemu, in tako potrdi konec gibanja.
(2) Če je pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugi državi članici, carinski organ pošlje izvod papirnega dokumenta pristojnim organom odpremne države članice, ta pa ga predloži pošiljatelju.
(3) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, se opravijo postopki iz 8. do 9.a člena tega zakona.
10.b člen
(nadomestni postopek za izvoznika)
(1) Če ob zaključku izvoza računalniško podprti sistem ni na voljo in zato ni mogoče pripraviti poročila o izvozu v skladu z 9.a členom tega zakona, pošlje carinski organ, pri katerem so bile opravljene izvozne formalnosti, pošiljatelju papirni dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o izvozu, in tako potrdi, da se je končalo gibanje trošarinskih izdelkov v odložnem režimu.
(2) Če je kraj odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov v drugi državi članici, pošlje carinski organ, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, pristojnemu organu odpremne države članice papirni dokument iz prejšnjega odstavka.
(3) Če carinski organ v kraju odpreme izvoženih trošarinskih izdelkov prejme papirni dokument iz prvega odstavka tega člena od pristojnega organa druge države članice, pri katerem so opravljene izvozne formalnosti, ga predloži pošiljatelju.
(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena ni treba sestaviti papirnega dokumenta, če se poročilo o izvozu v skladu z 9.a členom tega zakona lahko izpolni najpozneje naslednji dan po dejanskem izvozu trošarinskih izdelkov iz Unije.
(5) Ko je računalniško podprti sistem spet na voljo, carinski organ pošlje poročilo o izvozu v skladu z 9.a členom tega zakona.
10.c člen
(potrditev prejema oziroma izvoza v posebnih primerih)
V posebej upravičenih primerih lahko odpremni carinski organ v računalniško podprtem sistemu potrdi konec gibanja trošarinskih izdelkov pod režimom odloga tudi brez pridobitve poročila o prejemu oziroma poročila o izvozu, če od prejemnika prejme dokument, ki vsebuje enake podatke kakor poročilo o prejemu, in če:
– prejme potrdilo pristojnega organa, da so trošarinski izdelki dejansko prispeli v namembni kraj, ali
– pri izvozu prejme potrditev pristojnega carinskega organa, pri katerem so trošarinski izdelki dejansko zapustili Unijo.
10.č člen
(gibanje trošarinskih izdelkov, sproščenih v porabo)
(1) Če se v drugo državo članico pošiljajo trošarinski izdelki, ki so bili že sproščeni v porabo v Sloveniji, in nastane obveznost za obračun trošarine tudi v namembni državi članici, mora pošiljatelj za pošiljko izdati spremni dokument, ki vsebuje enake podatke kakor trošarinski dokument iz 8. člena tega zakona. Pošiljatelj oziroma druga oseba, ki je plačnik trošarine v namembni državi članici, mora izpolniti še naslednje zahteve:
– preden pošiljatelj odpošlje trošarinske izdelke, mora napovedati dobavo trošarinskih izdelkov carinskemu organu namembne države članice,
– predložiti mora instrument za zavarovanje plačila trošarine ali plačati trošarino v namembni državi članici v skladu s postopkom, ki ga določa ta država članica, ter
– omogočiti mora carinskemu organu namembne države članice, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih izdelkov prejemniku in o plačani trošarini.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, kadar oseba v Sloveniji dobavlja trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, in v skladu s tem zakonom nastane obveznost za obračun trošarine v Sloveniji. V tem primeru mora biti pošiljka opremljena s spremnim dokumentom, ki ga pošiljatelj izda v skladu z veljavno zakonodajo države članice, iz katere so trošarinski izdelki dobavljeni, druge obveznosti iz prejšnjega odstavka pa mora izpolniti prejemnik trošarinskih izdelkov oziroma druga oseba, ki je v skladu s 17. členom tega zakona plačnik trošarine. Instrument za zavarovanje plačila trošarine se predloži v skladu s 35.b členom tega zakona.
(3) Če pošiljatelj pošilja trošarinske izdelke iz Slovenije v drugo državo članico prejemniku, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni pooblaščen, da bi jih prejemal pod režimom odloga plačila trošarine, in če za to pošiljko izda spremni dokument v skladu s prvim odstavkom tega člena, mora temu dokumentu priložiti še dokument, ki dokazuje, da je bila trošarina plačana v namembni državi članici ali da je bil v skladu z zakonodajo te države članice izpeljan drug predpisani postopek za obračun trošarine v tej državi. V tem dokumentu mora biti naveden vsaj naslov pristojnega organa v namembni državi članici ter datum in sklicna oziroma evidenčna številka plačila trošarine pri tem organu oziroma datum in sklicna oziroma evidenčna številka sprejema instrumenta zavarovanja za plačilo trošarine pri tem organu.
(4) Če se trošarinski izdelki, ki so že sproščeni v porabo v Sloveniji, pošiljajo iz enega v drug kraj v Sloveniji, vendar prek ozemlja druge države članice, mora pošiljatelj izdati spremni dokument, ki vsebuje enake podatke kakor trošarinski dokument iz 8. člena tega zakona, pošiljka pa se mora gibati po vnaprej določeni poti. V tem primeru:
– mora pošiljatelj, preden odpošlje trošarinske izdelke, napovedati njihovo dobavo carinskemu organu, ki je pristojen za trošarinski nadzor glede na kraj, kjer se odpošiljanje začne,
– mora prejemnik potrditi prejem pošiljke in o tem obvestiti carinski organ, ki je pristojen za trošarinski nadzor glede na namembni kraj pošiljke, in
– morata pošiljatelj in prejemnik omogočiti pristojnemu carinskemu organu, da se prepriča o dejanski dobavi trošarinskih izdelkov prejemniku.
(5) Če trošarinske izdelke, ki so v Sloveniji sproščeni v porabo, nabavi oseba iz druge države članice, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja ali pooblaščeni prejemnik in ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, in jih prodajalec iz Slovenije sam ali druga oseba za njegov račun neposredno ali posredno odpošlje prejemniku v namembno državo članico, tako da trošarinska obveznost nastane v tej namembni državi članici, mora prodajalec pred začetkom odpošiljanja napovedati takšno pošiljko pristojnemu carinskemu organu v Sloveniji in predložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da je v namembni državi članici predložil instrument za zavarovanje plačila trošarine in v tej državi izpeljal vse predpisane postopke za to plačilo. Prodajalec mora voditi evidenco tovrstnih dobav.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, kadar trošarinske izdelke, ki so sproščeni v porabo v drugi državi članici, prejema oseba v Sloveniji in je obveznost za obračun trošarine v skladu s tem zakonom nastala v Sloveniji. Obveznosti iz prejšnjega odstavka mora izpolniti prodajalec trošarinskih izdelkov ali njegov davčni zastopnik v njegovem imenu in za njegov račun, lahko pa tudi prejemnik, če prodajalec ne ravna v skladu s tem členom.«.
13. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 1. točki črta besedilo »na izvodu trošarinskega dokumenta«.
V 3. točki se črta besedilo »na trošarinskem dokumentu«.
V 4. točki se besedilo »v režimu« nadomesti z besedilom »pod režimom«, besedilo »potrjen izvod trošarinskega dokumenta« pa se nadomesti z besedilom »poročilo o prejemu«.
14. člen
Za tretjim odstavkom 13. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Če pooblaščeni uvoznik v Sloveniji osebi v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države lahko prejema trošarinske izdelke pod režimom odloga plačila trošarine, pošlje trošarinske izdelke, za katere v roku iz osmega odstavka 8. člena oziroma 9. člena tega zakona ni potrjeno, da so prispeli na namembni kraj v drugi državi članici, nastane obveznost za obračun trošarine 61. dan po dnevu odpreme.«.
Dosedanji četrti do osmi odstavek postanejo peti do deveti odstavek.
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Obveznost za obračun trošarine ne nastane za trošarinske izdelke, ki so pod režimom odloga plačila trošarine, vendar so popolnoma uničeni ali nepovratno izgubljeni zaradi svoje narave, nepredvidljivih okoliščin ali višje sile ali so uničeni pod nadzorom carinskega organa. Izdelki se štejejo za popolnoma uničene ali nepovratno izgubljene po tem zakonu, kadar jih ni več mogoče uporabljati za prvotni namen. Če so popolnoma uničeni ali nepovratno izgubljeni, mora trošarinski zavezanec oziroma prevoznik o tem nemudoma obvestiti carinski organ in predložiti ustrezno dokazilo.«.
15. člen
V prvem odstavku 13.a člena se v 2. točki besedilo »8.a členom« nadomesti z besedilom »10.č členom«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za trošarinske izdelke, ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici ter jih v Slovenijo vnaša fizična oseba za svoje osebne potrebe in jih sama prevaža, obveznost za plačilo trošarine v Sloveniji ne nastane.«.
Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na peti odstavek tega člena nastane obveznost za plačilo trošarine za nabavljene in v Slovenijo vnesene energente, ki so že bili dani v porabo v drugi državi članici in jih na neobičajen način prevaža fizična oseba ali kdo drug v njenem imenu. Neobičajni prevoz po tem odstavku pomeni vsak prevoz energentov razen prevoza pogonskega goriva v rezervoarjih vozil ali goriva do 10 litrov v ustreznih prenosnih posodah za rezervno gorivo.«.
16. člen
V 1. točki 15. člena se črtata vejica in besedilo »razen če jih proda ali prepusti imetniku trošarinskega dovoljenja oziroma oproščenemu uporabniku«.
V 2. točki se črta besedilo »razen, če je kupec imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma oproščeni uporabnik«.
V 3. in 4. točki se črtata vejica in besedilo »razen če je upnik imetnik trošarinskega dovoljenja oziroma oproščeni uporabnik«.
5. točka 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»5. je ugotovljen primanjkljaj trošarinskih izdelkov, če s tem zakonom ni določeno drugače;«.
17. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Plačnik trošarine je tudi:
1. oproščeni uporabnik trošarinskih izdelkov, ki uporabi trošarinske izdelke za namene, za katere ni predpisana oprostitev plačila trošarine;
2. davčni zastopnik;
3. pošiljatelj trošarinskih izdelkov, ki so bili sproščeni v porabo v drugi državi članici, obveznost za obračun in plačilo trošarine pa je v skladu s tem zakonom nastala v Sloveniji ali, če je glede na okoliščine primera to primerneje, prejemnik teh trošarinskih izdelkov;
4. prodajalec trošarinskih izdelkov iz šestega odstavka 10.č člena tega zakona;
5. kupec ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz 1. točke 15. člena tega zakona;
6. kupec iz 2. točke 15. člena tega zakona;
7. upnik iz 3. točke 15. člena tega zakona;
8. upnik iz 4. točke 15. člena tega zakona;
9. oseba, ki nezakonito proizvede, uvozi, vnese iz druge države članice, prevaža, proda, kupi, uporabi ali porabi trošarinske izdelke v smislu 16. člena tega zakona; v skladu s to točko je plačnik trošarine tudi oseba, ki sodeluje pri nezakoniti proizvodnji, uvozu ali vnosu trošarinskih izdelkov, oziroma oseba, ki uporabi, porabi ali hrani nezakonito proizvedene, uvožene ali vnesene trošarinske izdelke;
10. oseba, ki je v skladu s tem zakonom predložila instrument za zavarovanje plačila trošarine ali garant oziroma porok, naveden na instrumentu za zavarovanje plačila trošarine;
11. oseba, ki ima na zalogi trošarinske izdelke, za katere se v skladu s 6. točko 15. člena tega zakona spremeni višina trošarine ali zviša drobnoprodajna cena;
12. oseba, ki označeni energent za ogrevanje uporabi za pogonski namen oziroma z označenega goriva kakor koli odstrani predpisani indikator. Plačati mora razliko trošarine med plačano trošarino in trošarino, ki bi jo morala plačati glede na namen uporabe. Za dan nastanka obveznosti plačila trošarine se šteje dan ugotovitve dejanja.«.
18. člen
Na koncu drugega odstavka 23. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Instrument za zavarovanje plačila trošarine se obvezno predloži tudi za trošarinske izdelke, ki se dobavljajo neposredno.«.
19. člen
Za drugim odstavkom 24. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
20. člen
Za drugim odstavkom 28. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
21. člen
Naslov IX.a poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IX.a POOBLAŠČENI IN ZAČASNO POOBLAŠČENI PREJEMNIK«.
22. člen
V četrtem odstavku 29.a člena se v prvi alineji besedilo »v režimu« nadomesti z besedilom »pod režimom«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
23. člen
29.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»29.b člen
(začasno pooblaščeni prejemnik)
(1) Oseba, ki želi v okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti kot začasno pooblaščeni prejemnik prejemati trošarinske izdelke pod režimom odloga, mora:
– za vsako posamezno pošiljko, preden mu je odpremljena iz druge države članice, pri carinskem organu vložiti vlogo na predpisanem obrazcu;
– predložiti carinskemu organu ustrezen instrument za zavarovanje plačila trošarine za trošarinske izdelke, ki jih bo prejel pod režimom odloga plačila trošarine, še preden mu jih dobavitelj odpremi;
– carinskemu organu omogočiti nemoteno opravljanje nadzora glede vrste in količine prejetih trošarinskih izdelkov in zneska plačane trošarine;
– plačati trošarino v skladu s tem zakonom;
– voditi poslovne knjige tako, da carinski organ lahko preverja prejemanje trošarinskih izdelkov po vrsti, količini, datumu prejema in dobavitelju.
(2) Carinski organ izda dovoljenje, ki omogoča začasno pooblaščenemu prejemniku poslovanje pod režimom odloga plačila trošarine za določen čas, omejeno na določeno količino trošarinskih izdelkov in enega pošiljatelja. V tem dovoljenju so določeni tudi trošarinska številka, višina trošarine, čas njegove veljavnosti, ustreznost instrumenta za zavarovanje dolga in ustrezni nadzorni ukrepi.
(3) Podrobnejše določbe o načinu zavarovanja in vrstah instrumentov zavarovanja plačila trošarine v skladu s tem členom in obrazec za vlogo predpiše minister, pristojen za finance.«.
24. člen
Za šestim odstavkom 29.c člena se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.«.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
25. člen
Za 29.c členom se doda IX.c poglavje in 29.č člen, ki se glasita:
»IX.c POOBLAŠČENI UVOZNIK
29.č člen
(pooblaščeni uvoznik)
(1) Pooblaščeni uvoznik sme pri opravljanju svoje registrirane dejavnosti trošarinske izdelke, ki jih je prejel iz tretje države oziroma s tretjega ozemlja, po sprostitvi v prosti promet v skladu s carinskimi predpisi odpremljati pod režimom odloga plačila trošarine do namembnega kraja v drugi državi članici, v kateri se ti izdelki lahko prejemajo pod režimom odloga plačila trošarine, če ima sedež oziroma stalno poslovno enoto v Sloveniji in za to pridobi dovoljenje carinskega organa.
(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka izda carinski organ na podlagi pisne vloge trošarinskega zavezanca, iz katere morajo biti razvidni predvsem podatki:
– opis dejavnosti in vrsta trošarinskega izdelka, za katerega se zahteva dovoljenje;
– ime oziroma firma vložnika zahtevka in naslov oziroma sedež;
– polno ime odgovorne osebe vložnika zahtevka;
– dokumentacija, iz katere mora biti razviden opis dela računovodskega sistema v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek;
– podatki, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje nadzora carinskega organa,
in drugi podatki, ki dokazujejo utemeljenost zahtevka.
(3) Dovoljenje se izda na ime osebe, ki je zaprosila za izdajo, in se ne sme prenašati na drugo osebo. Carinski organ pa ga ne izda osebi, zoper katero je začet postopek stečaja oziroma likvidacije, ali osebi, ki ne izpolnjuje redno davčnih ali carinskih obveznosti. V dovoljenju carinski organ dodeli trošarinsko številko.
(4) Pooblaščeni uvoznik mora:
– carinskemu organu, preden začne odpremljati trošarinske izdelke, predložiti ustrezen instrument za zavarovanje plačila trošarine za te izdelke, ki jih kot pooblaščeni uvoznik odpremlja pod režimom odloga plačila trošarine;
– voditi evidence odpremljanja trošarinskih izdelkov po vrsti, količini, kraju in datumu odpreme ter prejemniku;
– voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva;
– redno izpolnjevati davčne in carinske obveznosti;
– izpolnjevati pogoje za elektronsko izmenjavo podatkov, ki zadevajo gibanje trošarinskih izdelkov;
– obveščati carinski organ o vseh spremembah podatkov, ki jih je navedel v vlogi za izdajo dovoljenja, oziroma podatkov, ki bi lahko vplivali na veljavnost dovoljenja;
– zagotavljati vse, kar je potrebno za nemoteno izvajanje nadzora carinskega organa.
(5) Dovoljenje preneha veljati s prenehanjem pravne osebe ali z vrnitvijo dovoljenja ali če imetnik dovoljenja – fizična oseba – umre ali če carinski organ odvzame dovoljenje.
(6) Carinski organ odvzame dovoljenje, če pooblaščeni uvoznik ne izpolnjuje več obveznosti iz četrtega odstavka tega člena, zlasti pa:
– če ne zagotavlja ustreznega izvajanja nadzora;
– če ne predloži ustreznega instrumenta zavarovanja plačila trošarine ali če ga ne predloži v znesku, ki lahko zagotovi plačilo trošarinskega dolga;
– če prenehajo obstajati razlogi in pogoji, na podlagi katerih je bilo dovoljenje izdano;
– če je bilo dovoljenje izdano na podlagi nepopolnih ali netočnih podatkov;
– če ne odpravi nepravilnosti v roku, ki mu ga je določil carinski organ;
– če se zoper pooblaščenega uvoznika začne postopek stečaja oziroma likvidacije.
(7) Odločba o odvzemu dovoljenja učinkuje z dnem izdaje.
(8) Pritožba zoper odvzem dovoljenja ne zadrži izvršitve odločbe. Carinski organ lahko do odločitve o pritožbi odloži odvzem dovoljenja, če presodi, da bo pritožbi mogoče ugoditi.
(9) Podrobnejše določbe o izdaji in prenehanju veljavnosti dovoljenja, o načinu zavarovanja in vrsti instrumentov za zavarovanje plačila trošarine v skladu s tem členom predpiše minister, pristojen za finance.«.
26. člen
V prvem odstavku 30. člena se v 4. točki črta besedilo »iz prvega odstavka«.
V 7. točki se beseda »nepooblaščeni« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščeni«.
Za 8. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. proizvajalec trošarinskih izdelkov brez trošarinskega skladišča za proizvedene trošarinske izdelke v zalogi, za katere je plačal trošarino, vendar so postali neužitni oziroma neuporabni in jih je uničil pod nadzorom carinskega organa.«.
27. člen
V šestem odstavku 31. člena se pred besedilom »trošarinski dokument« doda beseda »elektronski«.
V sedmem odstavku se pred besedilom »trošarinski dokument« doda beseda »elektronski«, besedilo »8. in 10. členom« pa se nadomesti z besedilom »8.a členom«.
28. člen
V drugem odstavku 33. člena se za besedo »obdobju« doda vejica in besedilo »če ni s tem zakonom določeno drugače«.
29. člen
V tretjem odstavku 34. člena se za besedo »zavezanec« doda besedilo »razen pooblaščenega uvoznika in začasnega pooblaščenega prejemnika«.
30. člen
Prvi odstavek 35.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na 34. člen tega zakona mora začasno pooblaščeni prejemnik izkazati trošarino na obračunu, ki ga predloži carinskemu organu na dan prejema trošarinskih izdelkov. Trošarina zapade v plačilo na dan prejema teh izdelkov, plačana pa mora biti najpozneje v 30 dneh po zapadlosti.«.
V drugem odstavku se oznaka »8.a« nadomesti z oznako »10.č«.
31. člen
V prvem odstavku 35.b člena se besedilo »8.a členom« nadomesti z besedilom »10.č členom«.
32. člen
V drugem odstavku 39. člena se številka »2204 21 10« nadomesti z besedilom »2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08 in 2204 21 09«.
33. člen
V drugem odstavku 40. člena se številka »2204 21 10« nadomesti z besedilom »2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08 in 2204 21 09«.
34. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Trošarina se plačuje v višini:
1. 10,00 eura za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva;
2. 0 eurov za en hektoliter mirnega vina;
3. 0 eurov za en hektoliter penečega vina;
4. 0 eurov za en hektoliter drugih fermentiranih pijač;
5. 100,00 eura za en hektoliter vmesnih pijač;
6. 1000,00 eura za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.«.
35. člen
V petem odstavku 51. člena se za besedilom »najmanj 69 eurov« dodata vejica in besedilo »od 1. aprila 2010 najmanj 74 eurov, od 1. aprila 2011 najmanj 79 eurov in od 1. aprila 2012 najmanj 84 eurov«.
36. člen
V drugem odstavku 53. člena se v črtata vejica in besedilo »veljavne na dan uveljavitve tega zakona«.
V šestem odstavku se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. etil tertio butileter (imenovan tudi ETBE) iz tarifne oznake 2909 19 10;«.
Na koncu 5. točke, v kateri se številka »2905 11 00« nadomesti s številko »2909 19 90«, se pika nadomesti s podpičjem.
Doda se nova 6. točka, ki se glasi:
»6. biometanol iz tarifne oznake 2905 11 00.«.
37. člen
V tretjem odstavku 54. člena se v točkah 1.3 in 1.4 znesek »377,1115« nadomesti z zneskom »490,0000«, v točki 2.1 se znesek »320,7144« nadomesti z zneskom »460,0000«, v točki 2.2 se znesek »41,4538« nadomesti z zneskom »70,0000« in v točki 8.2 se številka »0,5« nadomesti s številko »1,0«.
V enajstem odstavku se številka »2851 00 10« nadomesti s številko »2853 00 10«.
Petnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(15) Ne glede na 66. člen tega zakona trošarina za energente iz tretjega odstavka tega člena, razen za zemeljski plin, ne sme biti nižja od minimalne trošarine, določene z Energetsko direktivo.«.
V dvajsetem odstavku se v drugem stavku besedilo »posamezno obdobje« nadomesti z besedilom »posamezni koledarski mesec« in besedilo »Direktive Sveta 2003/96/ES, z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčevanje energentov in električne energije (UL L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 51), zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2004/75/ES z dne 29. aprila 2004 o spremembi Direktive Sveta 2003/96/ES glede možnosti Cipra za uporabo začasnih izjem ali znižanih stopenj obdavčitve energentov in električne energije (UL L št. 157 z dne 30. 4. 2004, str. 100), vendar največ 130 eurov za tisoč litrov« nadomesti z besedilom »Energetske direktive«.
V štiriindvajsetem odstavku se za besedilom »in prilog k zahtevku« doda vejica in besedilo »rok za predložitev zahtevka«.
38. člen
V prvem odstavku 55. člena se 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. ki se porabijo za proizvodnjo električne energije ter skupno proizvodnjo toplotne in električne energije (kogeneracijo);«.
V 3. točki se za besedilom »prostorih porabi« dodata besedilo »kot surovino«.
V drugem odstavku se za 3. točko, na koncu katere se pika nadomesti s podpičjem, doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. ki se uporablja za proizvodnjo nekovinskih mineralnih izdelkov.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Poraba energenta za ogrevanje se nanaša na vse primere, kadar energenti izgorevajo in se sprošča toplotna energija ne glede na namen porabe sproščene toplotne energije.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
39. člen
Za prvim odstavkom 57. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba označenega energenta v hladilno-grelnih napravah vozil, če sta rezervoarja za pogon motorja in grelno-hladilne naprave ločena.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.
40. člen
Za tretjim odstavkom 60. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Trošarinski zavezanci in upravičenci do vračila trošarine lahko dokumente iz tega člena hranijo tudi v elektronski obliki, če je carinskemu organu zagotovljen dostop do tako shranjenih podatkov in če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– podatki, vsebovani v elektronskem dokumentu ali zapisu, so dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo,
– podatki so shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti,
– iz shranjenega elektronskega sporočila je mogoče ugotoviti, od kod izvira, komu je bilo poslano ter čas in kraj njegovega pošiljanja ali prejema, in
– uporabljena tehnologija in postopki zadosti onemogočajo spremembo ali izbris podatkov oziroma obstaja zanesljivo jamstvo za nespremenljivost podatkov oziroma sporočil.«.
41. člen
V prvem odstavku 63. člena se beseda »nepooblaščeni« nadomesti z besedilom »začasni pooblaščeni«.
V prvem, drugem in tretjem odstavku se številka »15« nadomesti z besedilom »3 delovne«.
42. člen
V četrti alineji 64.a člena se beseda »nepooblaščenih« nadomesti z besedilom »začasno pooblaščenih«.
43. člen
Drugi odstavek 66. člena se črta.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
44. člen
V prvem odstavku 68. člena se v 2. točki besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »drugi odstavek 8. člena, prvi in deveti odstavek 8.a člena in 10. člen«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. ne predloži poročila o prejemu pošiljke (prvi odstavek 9. člena);«.
V 4. točki se v oklepaju za besedilom »13. člena, četrti« doda besedilo »in peti«.
V 6. točki se v oklepaju za besedilom »29.a člena« dodata vejica in besedilo »drugi odstavek 29.b člena«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a ne predloži instrumenta za zavarovanje ali ga ne predloži v ustreznem znesku (23. člen);«.
V tretjem odstavku se za besedilom »nezakonito prevaža« doda vejica in besedilo »uporabi, porabi«.
45. člen
V prvem odstavku 69. člena se v 1. točki v oklepaju beseda »tretji« nadomesti z besedilom »prvi in drugi«.
4. točka se spremeni tako, da se glasi:
»4. ne potrdi prejema trošarinskih izdelkov na predpisani način (8. člen, 9. člen in prvi odstavek 10.a člena);«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. kot pošiljatelj trošarinskih izdelkov v drugo državo članico ali prejemnik trošarinskih izdelkov iz druge države članice ne izpolni predpisanih obveznosti (8.a člen, 9. člen in 10.č člen);«.
V 6. točki se besedilo v oklepaju nadomesti z besedilom »8. člen«.
V 11. točki se v oklepaju pred številko »60« doda besedilo »tretji odstavek 10. člena in«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
46. člen
Gibanje trošarinskih izdelkov, ki se je začelo pred začetkom uporabe tega zakona, se konča v skladu z Zakonom o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09).
47. člen
Ne glede na 8.a do 10.c člen zakona se za trošarinske izdelke, ki se pod režimom odloga plačila trošarine iz Slovenije pošiljajo v drugo državo članico, do 31. decembra 2010 lahko uporablja postopek s papirnim trošarinskim dokumentom v skladu z 8. členom zakona.
Določbe 8. člena zakona se do 31. decembra 2010 lahko uporabljajo tudi za dobavo trošarinskih izdelkov v tiste države članice oziroma iz njih, ki do tedaj ne bodo zagotovile računalniške podpore za uporabo elektronskega trošarinskega dokumenta.
48. člen
Vračilo trošarine iz spremenjenega dvajsetega odstavka 54. člena zakona se lahko prvič uveljavi za mesec april 2010.
49. člen
Dovoljenja za uporabo energentov brez plačila trošarine, ki so bila izdana pred začetkom uporabe tega zakona na podlagi 3. točke prvega odstavka 55. člena zakona, se morajo uskladiti s spremenjeno 3. točko prvega odstavka 55. člena zakona do 31. decembra 2010.
50. člen
Za osebe iz devetega odstavka 51. člena zakona, ki želijo zaradi uveljavitve tega zakona spremeniti drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov 1. aprila 2010, znaša enotni rok za prijavo drobnoprodajnih cen, ne glede na deseti odstavek 51. člena zakona, 12 dni.
51. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2010.
Št. 434-03/10-9/42
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EPA 856-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti