Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

640. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, stran 1710.

Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08) in prvim odstavkom 3. člena, 35. in 36. členom Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B in 40/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09) se 8. točka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»8. prejemnik okoljske dajatve za industrijsko odpadno vodo je občina, kjer pri zavezancu nastaja industrijska odpadna voda;«.
Za 8. točko se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. uporabnik stavbe je lastnik, najemnik ali druga oseba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, kjer nastaja komunalna odpadna voda.«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »lastnik ali upravnik stavbe« nadomesti z besedilom »uporabnik stavbe«.
3. člen
Enajsti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(11) Plačniku okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je podatke o količini porabljene pitne vode iz tretjega odstavka tega člena, številu stalno prijavljenih prebivalcev iz četrtega odstavka tega člena, številu uporabnikov iz šestega odstavka tega člena oziroma celotni količini porabljene pitne vode iz petega odstavka tega člena dolžan na poziv izvajalca gospodarske javne službe posredovati uporabnik, v primeru če ima stavba upravnika, pa njen upravnik. V primeru da se pozivu ne odzove, plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo obračuna znesek okoljske dajatve v višini 10 enot obremenitve na leto na stanovanjsko enoto, za nestanovanjske stavbe in stanovanjske stavbe za posebne namene pa 500 enot obremenitve na leto, pri čemer se v primeru čiščenja komunalne odpadne vode upošteva učinke čiščenja iz sedmega, osmega in devetega odstavka tega člena.«.
V štirinajstem odstavku se pred piko na koncu stavka doda besedilo »v roku 15 dni po prejemu pisnega poziva plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »vsak mesec za pretekli mesec«.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se v napovednem stavku številka »10.000« nadomesti s številko »4.000«.
V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko »2.500«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 400 eurov do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba zavezanca za industrijsko odpadno vodo ali odgovorna oseba plačnika okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo.«.
6. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »31. marca 2010« nadomesti z besedilom »31. marca 2011«.
V tretjem odstavku se besedilo »30. marca 2010« nadomesti z besedilom »30. septembra 2010«.
7. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedilo »25. februarja 2010« nadomesti z besedilom »30. septembra 2010«.
8. člen
Priloga 2 uredbe se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 4 uredbe se nadomesti z novo Prilogo 4, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 5 uredbe se nadomesti z novo Prilogo 5, ki je kot Priloga 3 sestavni del te uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-3/2010/6
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2010-2511-0050
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti