Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

639. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010, stran 1710.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010
1. člen
V Uredbi o plačilih za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2009–2010 (Uradni list RS, št. 11/09) se drugi, tretji in četrti odstavek 3. člena spremenijo tako, da se glasijo:
»(2) Za programsko obdobje 2007–2013 je skupno namenjenih do 310.502.156 eurov za:
– ukrepe SKOP-a iz 6. člena te uredbe,
– obveznosti za kmetijsko okoljske ukrepe, prevzete v letih 2007 in 2008 v skladu s predpisom, ki ureja plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 v letih 2007–2010,
– kmetijsko okoljske ukrepe iz predpisov, ki urejajo plačila za kmetijsko okoljske ukrepe iz Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 za programsko obdobje 2004–2006, za katere so bile odločbe izdane do 31. 12. 2006,
– obveznosti za ukrep kmetijsko okoljskih plačil, prevzete v letih 2007 in 2008 v skladu s predpisom, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2007–2013,
– obveznosti za ukrep kmetijsko okoljskih plačil, prevzete v letu 2009 v skladu s predpisom, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2009–2013 (v nadaljnjem besedilu: predpis za ukrepe osi 2 v letih 2009–2013),
– ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz predpisa, ki ureja plačila za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2010–2013 (v nadaljnjem besedilu: predpis za ukrepe osi 2 v letih 2010–2013) in
– pozitivno rešene pritožbe za vse navedene ukrepe.
(3) Za ukrepe iz prve do šeste alinee prejšnjega odstavka se namenja do:
– 41 milijonov eurov za obveznosti, prevzete v letu 2009,
– 44 milijonov eurov za obveznosti, prevzete v letu 2010.
(4) V tekočem letu se v primeru pozitivno rešenih pritožb iz sedme alinee drugega odstavka tega člena višina sredstev iz prejšnjega odstavka zniža za znesek pozitivno rešenih pritožb za te ukrepe.«.
V sedmem odstavku se beseda »pete« nadomesti z besedo »sedme«.
V osmem odstavku se za besedilom »2009–2013« doda besedilo »in predpisom za ukrepe osi 2 v letih 2010–2013«, besedilo »D(2008)31419 z dne 27. 10. 2008« pa se nadomesti z besedilom »D(2009)410826 z dne 11. 12. 2009«.
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
»(9) Sredstva iz tretjega odstavka tega člena vključujejo tudi neporabljena sredstva za ukrepe SKOP-a in ukrep kmetijsko okoljskih plačil iz preteklih let, določena s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 iz prejšnjega odstavka.
(10) Neporabljena sredstva iz tretjega odstavka tega člena se lahko prenašajo do konca programskega obdobja do skupne višine sredstev iz drugega odstavka tega člena.«.
2. člen
V petem odstavku 5. člena se za besedilom »2009–2013« doda besedilo »in predpisa za ukrepe osi 2 v letih 2010–2013«.
3. člen
V 17. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(2) V primeru naravne okoliščine, kot je pogin živali zaradi bolezni ali pogin oziroma izguba živali zaradi nesreče, na katero upravičenec ni mogel vplivati, vpliva pa na pogoje upravičenosti do plačil za določene ukrepe SKOP-a, je potrebno žival nadomestiti v 20 dneh od dneva nastanka naravne okoliščine. Upravičenec mora agencijo o izločitvi živali zaradi naravne okoliščine pisno obvestiti in priložiti ustrezne dokaze v 10 delovnih dneh od dneva nastanka naravne okoliščine in o nadomestitvi živali v 10 delovnih dneh po nadomestitvi. Obvestilo o izločitvi in nadomestitvi živali se pošlje na obrazcu obvestila o izločitvi/nadomestitvi živali iz predpisa, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za tekoče leto.«.
4. člen
Za 21. členom se doda novi 21.a člen, ki se glasi:
»21.a člen
(uskladitev GERK-ov z evidenco dejanske rabe)
(1) Če je v postopku uskladitve GERK-ov z evidenco dejanske rabe na dan 17. januarja 2010 v skladu s predpisom, ki ureja RKG, zaradi odprave mostičkov – ozkih povezovalnih pasov med dvema površinama z isto vrsto dejanske rabe, prišlo do zmanjšanja vključene površine ukrepov SKOP-a iz 6. člena te uredbe, se to zmanjšanje ne šteje:
– kot zmanjšanje prevzete obveznosti,
– v dovoljen obseg zmanjšanja vključene površine iz sedemindvajsetega odstavka 7. člena te uredbe.
(2) Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka obveznost izvajanja ukrepov SKOP-a iz prvega odstavka 6. člena te uredbe na površinah, ki ne izpolnjujejo več pogojev glede velikosti iz petindvajsetega odstavka 7. člena te uredbe, preneha.«.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-6/2010/6
Ljubljana, dne 25. februarja 2010
EVA 2009-2311-0090
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti