Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

629. Odlok o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 2008, stran 1582.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in v povezavi s 3. točko 21. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt-A (Uradni list RS, št. 108/09) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 – UPB-1) je Občinski svet Občine Zreče dne 10. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 2008
1. člen
Ta odlok določa spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 in 2003 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08) na osnovi sklepa ministra za okolje in prostor pod št. 35016-23/2009/36, z dne 5. 11. 2009 in se nanaša na:
– zasnovo kmetijstva in gozdarstva z opredelitvijo spremembe na gozdna zemljišča za potrebe doma za starejše občane in oskrbovanih varovanih stanovanj Zreče;
– zasnova osnovne namenske rabe prostora in prikaz obveznih izhodišč strategije Republike Slovenije;
– urbanistično zasnovo naselja Zreče – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe prostora in v zasnovi načinov urejanj prostora;
– kartografsko dokumentacijo k planu za dom za starejše občane in oskrbovanih varovanih stanovanj Zreče.
2. člen
Besedilo 2. člena sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99) se spremeni in dopolni v delu 6.4. Prostorski razvoj, v naslednjih poglavjih:
(1) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.1 Zasnova organizacije dejavnosti, v podpoglavju 6.4.3.1.3 Razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti; v temi c) Središče občinskega pomena Zreče, dopolni zadnji stavek prvega odstavka z besedilom; in doma za starejše občane in oskrbovanih varovanih stanovanj.
3. člen
Besedilo 2. člena sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Zreče – dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99, 68/03) se spremeni tako, da se spremenijo in dopolnijo naslednje točke:
Točka (3) v delu 6.4.3. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.2 Zasnova namenske rabe prostora; spremeni se podtočka (3/2) tako, da se tekst in tabela glasita:
Ob upoštevanju planiranih razširitev ureditvenih območij ter novo opredeljenih stavbnih zemljišč bo bilanca osnovne rabe prostora v letu 2009 naslednja:
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|     |Gozd/ha, %| Najboljša  |  Druga   |Stavbišča/ha,| Skupaj |
|     |     | kmetijska  | kmetijska  |   %    |     |
|     |     |zemljišča /ha,|zemljišča/ha,|       |     |
|     |     |   %    |   %    |       |     |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|(1)   |     |       |       |       |     |
|Stanje  |     |       |       |       |     |
|2008   |     |       |       |       |     |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ha    |4.309,8060| 999,9963   | 1.100,9993 | 315,1565  |6.725,3881|
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|%    |  64,08 |  14,87   |  16,37   |  4,68   | 100,00 |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|(2)   |     |       |       |       |     |
|Izjemni |     |       |       |       |     |
|posegi  |     |       |       |       |     |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|število |   1  |   /    |   /    |       |   1  |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ha    | –0,5283 |   /    |   /    | +0,5283  |   /  |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|Planirano|     |       |       |       |     |
|(09)   |     |       |       |       |     |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|ha    |4.309,2777| 999,9963   | 1.100,9993 | 315,6848  |6.725,3881|
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
|%    |  64,07 |  14,87   |  16,37   |  4,69   | 100,00 |
+---------+----------+--------------+-------------+-------------+----------+
Točka (5) v delu 6.4.3.. Zasnova razvoja dejavnosti v prostoru, v poglavju 6.4.3.2 Zasnova namenske rabe prostora, v podpoglavju 6.4.3.2.2 Območja gozdov, v temi D/ Evidentirane spremembe v gozdovih, se spremeni besedilo zadnjega odstavka tako, da se glasi:
Tako je v letu 2009 v Občini Zreče od celotnih 6.725,38 ha površine občine opredeljenih 4.309,28 ha gozdnih zemljišč ali 64,07% celotnega območja občine.
4. člen
(1) V kartografskem delu k dolgoročnemu planu se zaradi vrisa sprememb, ki so opredeljene v 2. členu tega odloka, in digitalizacije kartografskega dela se ta nadomestni s kartami:
list a/  Naslovnica
list št. 1 Zasnova kmetijstva in gozdarstva    M 1:25.000
      (tema 1)
list št. 13Zasnova osnovne rabe prostora     M 1:25.000
      Občine Zreče
list št.  Urbanistična zasnova naselja Zreče
14.1    –
      Zasnova namenske rabe prostora     M 1:5.000
list št.  Urbanistična zasnova naselja Zreče
14.2    –
      Zasnova načinov urejanj prostora    M 1:5.000.
(2) V kartografski dokumentaciji k dolgoročnemu planu se zaradi vrisa sprememb, ki so opredeljene v 2. členu tega odloka, in digitalizacije kartografskega dokumentacije se ta nadomestni s kartami:
list a/  Naslovnica
list št. 14Slovenska Bistrica 24         M 1:5.000.
5. člen
Grafične priloge, ki so navedene v 4. členu tega odloka, so izdelane v treh izvodih in se hranijo v prostorih občinske uprave Občine Zreče, na Ministrstvu za okolje in prostor RS, Direktorat za prostor in na Upravni enoti Slovenske Konjice.
Digitalizirani podatki za grafične priloge se hranijo v prostorih občinske uprave Občine Zreče.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35050-0008/2008-38
Zreče, dne 10. februarja 2010
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti