Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

626. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko, stran 1578.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju športnih programov v Občini Vransko (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa občine (v nadaljevanju: letni program).
2. člen
Izvajalce letnega programa se izbere na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini, v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
Športni programi (v nadaljevanju: programi) so razdeljeni na posamezne vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu.
Sofinancirajo se naslednje vsebine programov (v nadaljevanju: vsebine):
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov.
Sofinancirajo se naslednje razvojne in strokovne naloge (v nadaljevanju: naloge):
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– delovanje športnih društev in občinske športne zveze,
– športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
4. člen
Finančna sredstva za izvajanje letnega programa se zagotovijo v proračunu občine.
Višina sofinanciranja programov po posameznih vsebinah ter nalogah je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje športa. Izračun višine sofinanciranja se izvede na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov športa (v nadaljevanju: merila), ki so priloga tega pravilnika in jih pred vsakim razpisom potrdi občinski svet ter objavi na spletnih straneh 0bčine Vransko.
V merilih se posamezne vsebine ter naloge vrednotijo ali v točkah ali vrednostno. Ob popravkih občinskega proračuna ali prerazporeditvi neporabljenih sredstev se lahko spremeni vrednost točke za vse vsebine in naloge enako, ali le za posamezno vsebino ali nalogo. O tem v skladu z določili tega pravilnika odloči župan.
5. člen
Izvajalci programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– vrtci in šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobivanju sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa.
6. člen
Pravico do pridobivanja sredstev za sofinanciranje izvajanja letnega programa imajo tisti izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in izvajajo svojo dejavnost pretežno na njenem območju,
– so registrirani kot pravni subjekti za opravljanje dejavnosti v športu,
– delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov prijavljenih na javni razpis,
– če so izvajalci športna društva, morajo imeti urejeno evidenco članstva in evidenco udeležencev programov,
– izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme v občini,
– izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem pravilnikom.
V program športa se uvrsti olimpijske športne panoge, ne olimpijske športne panoge, ki jih priznava MOK in ostale, ki so vključene v OKS.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
7. člen
Občinska uprava predloži letni program v sprejem Občinskemu svetu skupaj s proračunom za naslednje leto.
Z letnim programom se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti ter potrebna sredstva za izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa.
V letni program se uvrsti tiste vsebine in naloge, ki so pomembne za občino, hkrati pa se upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v občini.
III. JAVNI RAZPIS
8. člen
Občina vsako leto izvede javni razpis (v nadaljevanju: razpis) za sofinanciranje programov športa iz občinskega proračuna. Razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine. Postopek razpisa vodi občinska uprava.
Vsebina razpisa
9. člen
Razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– predmet razpisa (vsebine in naloge, ki bodo sofinancirane),
– pogoje, ki jih morajo za kandidiranje na razpisu izpolnjevati izvajalci programov,
– način izbora programov,
– navedbo na podlagi kakšnih meril bo narejen izbor,
– okvirno višino razpoložljivih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok za prijavo na razpis,
– naslovnika in način vložitve prijave na razpis,
– kraj in čas kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa.
Prijava na razpis
10. člen
Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava.
11. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju,
– navedbo programov za katere prijavitelj kandidira,
– opis načrtovanih programov,
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Če isti prijavitelj prijavi več programov, mora:
– vsak program prijaviti na ločenem obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu (na enem obrazcu).
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v razpisu.
Občinska proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju programov, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na razpisu.
12. člen
Športna društva, ki so člani občinske športne zveze (v nadaljevanju: zveza), kandidirajo preko zveze.
IV. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV
13. člen
Župan pred objavo javnega razpisa imenuje strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisija), ki pripravi predlog izbora izvajalcev programov.
Naloge komisije so zlasti:
– odpiranje prijav, ki so prispele na razpis,
– ugotavljanje pravočasnosti in popolnosti prijav,
– vrednotenje športnih programov, skladno z merili,
– določitev višine dodeljenih sredstev izbranim izvajalcem, skladno z merili,
– sestava zapisnika o odpiranju prijav in o izbiri izvajalcev oziroma vrednotenju programov,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe pravilnika oziroma meril za vrednotenje športnih programov.
14. člen
Komisija pripravi na podlagi določil tega pravilnika predlog izbora izvajalcev programov.
Pri izdelavi predloga dodelitve sredstev posameznim izvajalcem komisija upošteva:
– višino proračunskih sredstev,
– razpisne pogoje in določbe tega pravilnika.
15. člen
O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči direktor občinske uprave, ki izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je v osmih dneh od vročitve možno vložiti ugovor županu. Odločitev župana je dokončna.
16. člen
Od dneva objave javnega razpisa do izdaje odločbe upravnega organa o izbiri športnih programov, se pogoji in merila ne smejo spremeniti.
V. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
17. člen
Za dodelitev sredstev sklene občina z izbranim izvajalcem športnih programov pogodbo, ki vsebuje:
– naziv in naslov prejemnika sredstev, njegovo davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programov, za katere so sredstva dodeljena,
– čas za realizacijo programov,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– rok za izplačilo sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun občine, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
18. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvaja občinska uprava.
19. člen
Izvajalci programov morajo v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, ko iz predloženega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na razpis in opredeljen v pogodbi.
20. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz predloženega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila pri nadzoru ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
VII. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671/2010
Vransko, dne 23. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti