Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

625. Pravilnik o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko, stran 1577.

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije ter postopke za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev v Občini Vransko, ki so v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v vsakokratnem občinskem proračunu, namenjenih za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov drugih društev lokalnega pomena v Občini Vransko.
2. člen
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;
– sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok;
– sofinanciranje skupin ostarelih za samopomoč;
– sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje;
– organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;
– delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.
3. člen
Izvajalci programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti, z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in občanov Občine Vransko;
– druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe za občane Občine Vransko.
Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Vransko oziroma na njene občane.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vransko,
– imajo sedež izven Občine Vransko, vendar je njihovih aktivnih članov iz Občine Vransko najmanj 10,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrte/ov za prihodnje leto.
5. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi javnega razpisa sofinancirala socialno varstvene programe in programe drugih društev v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga tega pravilnika.
Merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z višino proračunskih sredstev, namenjenih temu področju, ki jih vsako leto določi občinski svet v proračunu Občine Vransko.
Merila in kriterije iz prejšnjega odstavka pred vsakim razpisom potrdi občinski svet in jih objavi na spletnih straneh Občine Vransko.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine, obvestilo o razpisu pa v Občinskem informatorju za vsako proračunsko leto posebej.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– področje dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in programi ter projekti;
– merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezni program ali projekt ocenjeval;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– razpisni rok;
– način dostave predlogov;
– datum odpiranja vlog;
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo za vsak razpis imenuje župan izmed uslužbencev občinske uprave.
9. člen
Strokovna komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev pripravi predlog izbora projektov in programov dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
10. člen
Vodja občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis.
Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Izbrani izvajalci sklenejo z občino pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotavljanje finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
11. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v rokih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci kršijo pogodbene obveznosti, morajo prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi obrestmi.
Izvajalec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
12. člen
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali drugih vzrokov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan ta sredstva s sklepom prerazporedi drugim izvajalcem programov.
13. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007/2010-03
Vransko, dne 23. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti