Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

624. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko, stran 1576.

Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 7. in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 22. redni seji dne 23. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Vransko
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije ter postopke za sofinanciranje programov in projektov kulturnih dejavnosti v Občini Vransko, ki so v javnem interesu.
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v občinskem proračunu, namenjenih za kulturne dejavnosti lokalnega pomena.
2. člen
Za kulturne programe štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, baletne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, ter na področju negovanja ljudskega izročila in nematerialne kulturne dediščine.
3. člen
Iz proračuna Občine Vransko se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:
– poslovanje in redna dejavnost registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih društev, ki so registrirana tudi za kulturno dejavnost;
– kulturne prireditve in projekti, ki so v interesu občine;
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije, vendar le v delu, ki Letni program kulture v Občini Vransko za leto presega vzgojno izobraževalne programe;
– izobraževanje strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti;
– nakup in vzdrževanje opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov;
– kulturna izmenjava.
4. člen
Izvajalci kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva;
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo kulturna društva;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– samostojni kulturni izvajalci.
5. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vransko;
– da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi;
– da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Vransko;
– posamezni kulturni izvajalci morajo imeti stalno bivališče v Občini Vransko.
6. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih dejavnosti imajo izvajalci na osnovi letnega programa kulture v Občini Vransko, ki ga za vsako leto posebej sprejme Občinski svet Občine Vransko.
7. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti sofinancirala kulturne dejavnosti v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga tega pravilnika.
Merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z višino proračunskih sredstev, namenjenih kulturnim dejavnostim, ki jo vsako leto določi občinski svet v proračunu in letnem programu kulture v Občini Vransko za tekoče leto.
Merila in kriterije iz prejšnjega odstavka pred vsakim razpisom potrdi občinski svet in jih objavi na spletnih straneh Občine Vransko.
8. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi na oglasni deski in na spletni strani občine, obvestilo o razpisu pa v Občinskem informatorju za vsako proračunsko leto posebej.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– podatke o naročniku;
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in programi ter projekti;
– merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezni kulturni program ali projekt ocenjeval;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– razpisni rok;
– način dostave predlogov;
– datum odpiranja vlog;
– ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo za vsak razpis imenuje župan.
11. člen
Strokovna komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se zavržejo.
Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev pripravi predlog izbora projektov in programov kulturnih dejavnosti s predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev.
12. člen
Direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu najkasneje v roku osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Izbrani izvajalci sklenejo z občino pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotavljanje finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne obveznosti pogodbenih strank.
13. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v rokih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.
Če izvajalci kršijo pogodbene obveznosti, morajo prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi obrestmi.
Izvajalec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine.
14. člen
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali drugih vzrokov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan ta sredstva s sklepom prerazporedi drugim izvajalcem programov.
15. člen
Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610/2010
Vransko, dne 23. februarja 2010
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti