Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

621. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010, stran 1569.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) je Občinski svet Občine Tolmin na 31. seji dne 18. februarja 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2010
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2010 (Uradni list RS, št. 24/09) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Tolmin za leto 2010 na ravni podskupin – kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Proračun|
|   |                    |     2010|
+------+----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 12.456.647,28|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 11.024.930,90|
+------+----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 9.170.937,30|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 8.333.258,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  622.809,80|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  214.869,50|
+------+----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.853.993,60|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  | 1.695.595,00|
|   |premoženja               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |   2.050,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   3.998,60|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   5.850,00|
|   |storitev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  146.500,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  186.862,85|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   21.917,00|
|   |sredstev                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |  164.945,85|
|   |neopredmet. dolgor. sredstev      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.244.853,53|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 1.215.020,47|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   29.833,06|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 13.483.636,09|
+------+----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             | 3.475.270,25|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  532.099,35|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   84.930,50|
|   |varnost                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    | 2.649.826,90|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   3.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve    |  205.413,50|
+------+----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            | 4.734.545,72|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije             |   72.003,10|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      | 1.904.351,03|
|   |gospodinjstvom             |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  289.112,53|
|   |in ustanovam              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 2.469.079,06|
+------+----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 3.671.637,39|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 3.687.637,39|
+------+----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         | 1.602.182,73|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski tansferi prav. in   | 1.295.482,73|
|   |fizič. osebam, ki niso pror. upor.   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|  306.700,00|
|   |uporabnikom               |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    | –1.026.988,81|
|   |PRIMANKLJAJ) (I. – II.) (prih.- odh.)  |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – | –1.045.988,81|
|   |7102) – (II. – 403 – 404)        |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –| 2.815.114,93|
|   |(40+41))                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   10.520,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+752)      |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|   10.520,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   1.700,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova     |   8.820,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   2.778,30|
|   |DELEŽEV (441+442)            |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |   2.778,30|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |   2.778,30|
|   |privatizacije              |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   7.741,70|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)     |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |  300.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |  300.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  300.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  300.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  300.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila dolga           |  300.000,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  | –1.019.247,11|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |     0,00|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)      | 1.026.988,81|
+------+----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  | 1.019.247,11|
|   |12. 2009                |       |
+------+----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
(1) V drugem odstavku 5. člena se pika v 7. točki nadomesti z vejico.
(2) V drugem odstavku 5. člena se doda 8. točka, ki se glasi:
»8. prihodki krajevnih skupnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2009
Tolmin, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti