Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

618. Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice, stran 1568.

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – ZVCP-1-UPB5, 73/08 – odl. US, 58/09) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 31. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šmarješke Toplice, s sedežem na naslovu Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: Svet).
2. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost cestnega prometa ter za razvijanje prometnega in vzgojnega dela v cestnem prometu na območju Občine Šmarješke Toplice.
Na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu ima Svet predvsem naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na ravni Občine Šmarješke Toplice,
– predlaga Občinskemu svetu Občine Šmarješke Toplice v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa v Občini Šmarješke Toplice,
– skrbi za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev cestnega prometa, izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na ravni Občine Šmarješke Toplice,
– sodeluje z Javnim zavodom Osnovna šola Šmarjeta (Osnovna šola Šmarjeta in enota vrtca Sonček).
Svet sodeluje z ministrstvom, pristojnim za promet.
3. člen
Svet sestavljajo predstavnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice ter predstavniki uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja Občine Šmarješke Toplice.
4. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu šteje pet članov, katere na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
Svet sestavljajo:
– 1 predstavnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice;
– 1 predstavnik JZ OŠ Šmarješke Toplice;
– 1 predstavnik Policijske postaje Novo mesto;
– 1 predstavnik občinske uprave Občine Šmarješke Toplice.
Člani v Svetu so lahko tudi iz drugih področij družbenega delovanja, če tako potrdi Občinski svet Občine Šmarješke Toplice.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja tri mesece pred potekom mandata sveta pozove upravičene predlagatelje, da podajo predloge članov, ki zastopajo njihove interese.
Upravičeni predlagatelji lahko podajo po največ toliko predlogov članov, kot je število posameznih predstavnikov, ki zastopajo njihove interese v sestavi Sveta.
Predstavnika občinskega sveta lahko predlagajo člani občinskega sveta, politične stranke in občani.
Predstavnika Javnega zavoda OŠ Šmarjeta predlaga Svet zavoda OŠ Šmarjeta, ki predstavnika predlaga izmed aktivnih izvajalcev programov sveta za preventivo in vzgojo v javnem zavodu OŠ Šmarjeta.
Predstavnika Policijske postaje Novo mesto predlaga komandir policijske postaje. Predstavnika izvajalcev rednega vzdrževanja javnih cest na območju Občine Šmarješke Toplice predlaga župan.
Člani Sveta so imenovani za mandatno dobo 4-ih let in so lahko ponovno imenovani.
Za postopek imenovanja in razrešitve članov Sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, ki določajo postopke volitev in imenovanj.
5. člen
Članom Sveta začne teči mandatna doba z dnem konstituiranja Sveta.
Župan skliče in vodi konstitutivno sejo do izvolitve predsednika Sveta, ki ga izvolijo člani izmed sebe.
Predsednik Sveta predstavlja, pripravlja, sklicuje in vodi seje Sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev.
Svet lahko sklepa, če je na seji navzoča večina vabljenih članov. Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih članov.
6. člen
Delovanje Sveta je javno. Organizacija in način dela se ureja smiselno po določbah poslovnika občinskega sveta.
7. člen
Svet izdela o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih poročilo s priporočili in predlogi, katerega posreduje županu. Občinski svet in župan so dolžni obravnavati poročilo Sveta ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.
8. člen
Strokovne naloge za Svet zagotavlja občinska uprava Občine Šmarješke Toplice.
9. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na območju Občine Šmarješke Toplice se na podlagi programa dela zagotovijo v vsakoletnem proračunu Občine Šmarješke Toplice.
Sredstva, ki so določena v občinskem proračunu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, uporablja Svet na podlagi finančnega načrta.
10. člen
Nadzor nad delovanjem Sveta in nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja Nadzorni odbor Občine Šmarješke Toplice.
11. člen
S sprejetjem tega odloka za območje Občine Šmarješke Toplice preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 84/01 in 94/02).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0011/2010-2
Šmarjeta, dne 18. februarja 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti