Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

616. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010, stran 1556.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 79. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 31. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Šmarješke Toplice za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |  v eurih|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/ Pod konto|  Proračun|
|    |                     | leta 2010|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 3.818.598|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 2.697.044|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 2.278.370|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.969.070|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  151.800|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |  157.500|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki              |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  418.674|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  229.574|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine         |   4.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |   10.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   5.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  170.100|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |   20.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   20.000|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   5.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |   5.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            | 1.096.554|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  772.144|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  324.410|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |      |
|    |unije                   |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |     0|
|    |institucij                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 4.488.669|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  873.854|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  234.673|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   34.794|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  574.248|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |   3.449|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |   26.690|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             | 1.155.014|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije              |  166.063|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |  729.330|
|    |gospodinjstvom              |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   75.000|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  184.621|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |     0|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 2.378.004|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 2.378.004|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   81.797|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   79.697|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |      |
|    |uporabniki                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |   2.100|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|  –670.071|
|    |PRIMANJKLJAJ)               |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |440 Dana posojila             |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      |
|    |finančnih naložb             |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      |
|    |privatizacije               |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega  |      |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   28.299|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   28.299|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   28.299|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  –698.370|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –28.299|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |  670.071|
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |      |
|    |PRETEKLEGA LETA              |      |
+-------+------------------------------------------+-----------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo        |  700.000|
+-------+------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, ta pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmarješke Toplice in na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
– transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za dejavnosti gasilskih društev in gasilske zveze oziroma za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme,
– prihodki iz naslova takse za odlaganje odpadkov, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadki,
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje voda, ki se namenijo za investicije na področju ravnanja z odpadno vodo,
– prejete donacije od domačih pravnih oseb, ki se porabijo za namene, za katere so pridobljene,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se namenijo za namene, za katere so pridobljeni.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki niso porabljene v tekočem letu, se lahko prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področjem proračunske porabe v okviru proračunskega uporabnika odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan občine je pooblaščen, da poveča ali zmanjša določeno postavko v proračunu za 30% brez soglasja občinskega sveta oziroma, da prerazporedi sredstva iz posameznega področja proračunske porabe v drugo področje proračunske porabe do višine 30% posameznega področja proračunske porabe.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2011 40% navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 30%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo potrjuje župan občine.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
– poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 10.500,00 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50% župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu izkazuje kot posebna proračunska postavka. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
Sredstva proračunske postavke splošne proračunske rezervacije se določijo v proračunu v obsegu največ 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov in v letu 2010 predstavlja višino 16.190 €.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Predloge letnih programov upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja občine (v nadaljevanju: letni program) sprejme občinski svet na predlog župana po postopku iz 80. člena ZJF.
Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program spremeni ali dopolni.
Postopek upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja v lasti občine se lahko izvede le v primeru, da je:
– predmet prodaje vključen v sprejeti letni program,
– imenovana komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja z nepremičninami,
– sprejet posamezni program prodaje.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem se lahko izvede na podlagi sprejetega posameznega programa prodaje, ki se lahko nanaša na enega ali več predmetov.
Občinski svet pooblašča župana, da sprejme posamezne programe prodaje, vključene v letnem programu ter njegove spremembe in dopolnitve.
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 500,00 €.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 0,00 €.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmarješke Toplice, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 €.
12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 0,00 €.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0,00 €.
13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Občina Šmarješke Toplice je s 1. 1. 2010 od podjetja Komunala d.o.o. Novo mesto prevzela dolg za izgradnjo čistilne naprave v višini 339.590,36 € (na dan 31. 12. 2009). Odplačilo glavnice kredita v letu 2010 znaša 28.299,00 €.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarješke Toplice v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2010-12
Šmarjeta, dne 18. februarja 2010
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti