Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

615. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer, stran 1555.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) in 6. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, 101/06 – UPB) je župan Občine Škocjan dne 18. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Peskokop Vejer (v nadaljevanju: OPPN Peskokop Vejer)
Na parceli št. 2136/24, k.o. Bučka, že vrsto let deluje kamnolom Bučka za pridobivanje mineralne surovine tehničnega kamna – dolomita. Potrebe po tehničnem kamnu naraščajo, legalnih večjih kamnolomov v Občini Škocjan ni. V ta namen je Občina Škocjan v letu 2008 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 120/08), v katerem je predvidela parcele št. 2138/1, 2137/8, 2139/3-del, 2138/2-del, 2137/7, 2137/6, 2137/5, 2137/4, 2137/3, 2141/1-del, 2141/3-del, 2141/4-del, 3410/2, 2137/30, 2137/29, 2137/2, 2137/1, 2142/2, 2142/1, 2152/1, vse k.o. Bučka, za območje mineralnih surovin: površine nadzemnega pridobivalnega prostora, in določila, da se bodo površine kamnoloma urejale z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, v katerem se bo morala natančno opredeliti etapnost izkoriščanja mineralnih surovin in sprotna sanacija ter rekultivacija zaključnih brežin in berm odkopnih etaž.
Glavni razlogi za izdelavo OPPN so sledeči:
– vse večje povpraševanje po tehničnem kamnu na širšem trgu, upoštevajoč gradnjo novih savskih elektrarn,
– pomanjkanje obstoječih legalnih kamnolomov v Občini Škocjan, ki bi zadostili potrebam predvsem same občine, pa tudi širše regije,
– širitev že obstoječega kamnoloma, ki ima že utečeno tehnologijo dela z vsemi potrebnimi stroji in napravami ter transportnimi potmi,
– na osnovi Rudarskega elaborata za peskokop Vejer, ki ga je aprila 2006 izdelal Elimin, d. o. o., Velenje, Lipa 9, 3320 Velenje, je ugotovljeno, da je obravnavana lokacija ocenjena kot perspektivno ležišče dolomita,
– ugodni geološki pogoji, ki omogočajo površinsko eksploatacijo,
– ocenjene zaloge kamnoloma v količini 3,5 milijona m3.
OPPN bo obravnaval širše območje nekdanjega opuščenega kamnoloma Vejer za eksploatacijo tehničnega kamna ter podal pogoje za sprotno sanacijo območja po opravljeni eksploataciji.
2. Območje OPPN
Območje OPPN se nanaša na parc. št.: 2138/1, 2137/8, 2139/3-del, 2138/2-del, 2137/7, 2137/6, 2137/5, 2137/4, 2137/3, 2137/2, 2137/1, 2141/1-del, 2137/30, 2137/29, 2141/3-del, 2141/4-del, 2142/2, 2142/1, 2152/1, 3410/2, vse k.o. Bučka. Skupna površina OPPN je ca. 10,0 ha.
Na severu, vzhodu in jugu območje meji na gozdne površine, na zahodni strani na potok Vejer kot naravno vrednoto in ob njem regionalno cesto R3/1384 Zavratec–Škocjan.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 75/04, 120/08, 16/09), prikaza stanja prostora, investicijskih namer pobudnika OPPN in rudarskega načrta upoštevajoč Rudarski elaborat za peskokop Vejer, Elimin, d. o. o., Velenje, Lipa 9, 3320 Velenje, april 2006, in smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. V primeru, da se izkaže potreba po dodatnih strokovnih podlagah, se te lahko izdelajo.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz
Postopek priprave in sprejema OPPN Peskokop Vejer bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
+--------------------------------------------+-----------------+
|Faze                    |Rok izdelave   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|sklep o začetku priprave          |februar 2010   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|priprava osnutka OPPN            |30 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|pridobivanje smernic nosilcev urejanja   |30 dni      |
|prostora (NUP) in odločitev o CPVO     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|priprava dopolnjenega osnutka OPPN ter   |45 dni      |
|morebitnega okoljskega poročila       |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|preverba kakovosti izdelanega okoljskega  |15 dni*     |
|poročila                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|obravnava dopolnjenega osnutka na seji   |30 dni      |
|občinskega sveta              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|obvestilo javnosti o javni razgrnitvi    |7 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|javna razgrnitev in javna obravnava OPPN,  |30 dni      |
|morebitna javna razgrnitev okoljskega    |         |
|poročila                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|priprava predloga OPPN, preučitev pripomb in|15 dni      |
|predlogov javnosti na dopolnjen osnutek   |         |
|OPPN, priprava stališč in seznanitev s   |         |
|stališči do pripomb             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|vloga za mnenje NUP – pregled        |7 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|pridobivanje mnenj NUP; morebitna      |30 dni      |
|opredelitev NUP o sprejemljivosti vplivov  |         |
|OPPN s stališča svoje pristojnosti     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov  |30 dni *     |
|izvedbe OPPN*                |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|obravnava in sprejem odloka o OPPN na seji |30 dni      |
|občinskega sveta              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|izdelava končnega dokumenta         |7 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
|objava odloka o OPPN v Uradnem listu RS   |7 dni      |
+--------------------------------------------+-----------------+
  * pri morebitni izdelavi okoljskega poročila se roki
podaljšajo
Predviden sprejem OPPN po tem terminskem planu je decembra 2010.
5. Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
2. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Savska cesta 3, 1000 Ljubljana (raba mineralnih surovin);
3. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice (gozd);
4. Telekom Slovenije d. d., Center za vzdrževanje omrežja Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
5. JP Komunala Novo mesto d. o. o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
6. Elektro Ljubljana d. d., DE Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, 8000 Novo mesto (električna energija);
7. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto (vode);
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva ulica 2, 8000 Novo mesto (varstvo naravne dediščine);
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje sektorja za upravljanje cest – Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (cestno omrežje);
10. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (kulturna dediščina);
11. Geoplin, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana (plin);
12. Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan (lokalne ceste, javne površine, prostorske ureditve);
13. Krajevna skupnost Bučka, Bučka 2, 8276 Bučka (prostorske ureditve).
Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobijo naknadno v tem postopku.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljavec OPPN je Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan. Naročnik in investitor OPPN je Jože Tomažin s. p., Površje 4, 8274 Raka.
Izdelovalca OPPN je izbral naročnik in investitor. Izbrani izdelovalec OPPN, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, je PROPLAN, Ivanka Kraljić, s. p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Škocjan in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2009-15
Škocjan, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti