Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

609. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica, stran 1551.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 5. člena Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08) in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 17. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopki za dodeljevanje nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MČN) ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo (v nadaljevanju: priključek/ki) v Občini Sevnica (v nadaljevanju: Občina).
2. člen
Občina, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in s Študijo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju Občine Sevnica za namen sofinanciranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav velikosti do 50 PE na območjih razpršene gradnje in izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo na poselitvenih območjih z javno kanalizacijo, kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva.
3. člen
Namen dodeljevanja sredstev je:
– spodbujanje varstva okolja z zmanjševanjem onesnaževanja s komunalnimi odpadnimi vodami,
– pospeševanje izgradnje MČN s kapaciteto do 50 PE, in sicer na območjih, ki niso vključena v aglomeracije določene z operativnim programom in študijo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Sevnica, navedenim v 2. členu tega odloka,
– pospeševanje priključevanja obstoječih stanovanjskih objektov na javno kanalizacijo.
4. člen
Sredstva za nakup in vgradnjo MČN in izvedbo kanalizacijskih priključkov se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga na osnovi sprejetega proračuna Občine objavi župan na spletni strani in na oglasni deski Občine.
5. člen
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MČN so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov s stalnim bivališčem na območju Občine Sevnica. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MČN zgrajena. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.
Upravičenci do sredstev so lahko izjemoma tudi samostojni podjetniki s sedežem, tj. obratovalnico oziroma poslovnimi prostori na območju Občine, pri katerih se dejavnost uradno izvaja v stanovanjskih objektih in pri katerih se eventuelne tehnološke odpadne vode odvajajo in čistijo skupaj z nastalimi komunalnimi odpadnimi vodami.
6. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
– mala čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07);
– čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi mora biti v skladu z določili 4. člena o ustreznosti čiščenja komunalne odpadne vode, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07);
– čistilna naprava mora biti izven aglomeracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji. Informacije o območjih aglomeracij po tem programu vlagatelj pridobi osebno na Občini ali Javnemu podjetju Komunali d.o.o. Sevnica. V primeru kasnejše izgradnje javne kanalizacije se v skladu z veljavnim občinskim odlokom preveri tehnična možnost priključitve objekta na javno kanalizacijo;
– na svoje stroške mora zagotavljati redno čiščenje in vzdrževalna dela na MČN ter skleniti z izvajalcem javne gospodarske službe Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica pogodbo o odvozu odvečnega blata iz čistilne naprave;
– lokacija objekta MČN ali priključka mora biti definirana na zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
– individualni hišni priključek mora biti izveden skladno s tehničnimi pogoji za izvedbo priključitve, ki jih v soglasju o priključitvi poda izvajalec javne gospodarske službe;
– pri izvedbi in izračunu stroškov gradnje individualnega hišnega priključka je potrebno upoštevati najkrajšo možno pot izvedbe priključitve na javno kanalizacijsko omrežje;
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo, za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1 uporabno dovoljenje;
– sofinanciranje velja za obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje, ki so legalno zgrajeni in evidentirani v uradnem zemljiškem katastru, če so stroški nastali po 1. 1. 2009.
7. člen
Razpis iz 4. člena tega pravilnika obsega:
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo,
– orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega vlagatelji vložijo vlogo,
– rok za vložitev vlog,
– ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa.
8. člen
Vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev za MČN mora biti priloženo:
– osnovni podatki o MČN (proizvajalec, kapaciteta ipd.),
– račun o nakupu MČN s popisom del in materiala vključno z montažo MČN, ter odgovorno osebo za izvedbo del,
– izjava lastnika nepremičnine, da je seznanjen z vrsto in obsegom del na objektu,
– izjava izvajalca del oziroma dobavitelja, da bo oziroma je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi,
– kopijo sklepa o registraciji izvajalca (dobavitelja), iz katerega je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne dejavnosti,
– kopija sklenjene pogodbe z izvajalcem javne službe za izdelavo ocene obratovanja in odvoz blata,
– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
– certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod,
– izjava o zaključku naložbe,
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje.
Vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev za izvedbo individualnega kanalizacijskega priključka mora biti priloženo:
– soglasje izvajalca javne službe o priključitvi stanovanjskega objekta na javno kanalizacijo,
– izjavo o ustreznosti oziroma pravilni priključitvi,
– skica izvedbe kanalizacijskega priključka oziroma izsek iz projekta za gradnjo,
– računi o nabavi materiala, popis del z materialom,
– dokazila o poravnanih stroških izgradnje (fotokopije plačanih računov),
– veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt oziroma potrdilo, da ima objekt, zgrajen pred letom 1967, na podlagi določil prvega odstavka 197. člena ZGO-1, uporabno dovoljenje.
Vloge, ki bodo nepravočasne in kljub pozivu nepopolne ali vsebinsko ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, se s sklepom zavržejo. Nepopolne vloge bodo vlagatelji morali dopolniti v roku 15 dni od prejema poziva.
9. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki je odprt do porabe zagotovljenih sredstev v proračunu Občine Sevnica oziroma najkasneje do 1. novembra v tekočem letu. Sofinancira se 50% vrednosti investicije, vključno z DDV. Sredstva se razdelijo med upravičence v sorazmernem deležu višine računa in razpoložljivih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer pa se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja. Višina upravičenih stroškov se glede na namen določi v javnem razpisu.
Vloge obravnava in ugotavlja njihovo upravičenost do sredstev na podlagi javnega razpisa komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Komisija bo vloge odpirala in obravnavala po časovnem zaporedju prispetja, in sicer enkrat mesečno na določen dan v prvem tednu, razen v mesecu avgustu, novembru in decembru. Sklep o dodelitvi sredstev na predlog komisije v roku 15 dni izda občinska uprava. Zoper sklep je možna pritožba, ki se v roku 8 dni od prejema sklepa vloži pri organu, ki je sklep izdal. O pritožbi odloči župan v 30 dneh od prejema pritožbe.
10. člen
Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na osebni bančni račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe. Kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora prejeta sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
Strokovni nadzor pri vgradnji malih MČN ter izvedbi individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo izvaja izvajalec javne službe.
Namensko porabo nepovratnih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja občinska uprava Občine Sevnica.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0011/2010
Sevnica, dne 17. februarja 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti