Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

603. Odlok o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica, stran 1546.

Na podlagi 3. točke 7. člena in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo cilji in namen, upravičenci, vrste, postopek ter pogoji za dodeljevanje pomoči za programe in investicije v kmetijstvu in podeželju v Mestni občini Nova Gorica, in sicer:
– pomoč, dodeljeno skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3, v nadaljevanju: uredba 1857/2006) (v nadaljevanju: pomoč po skupinskih izjemah);
– pomoč, dodeljeno skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5, v nadaljevanju: uredba 1998/2006) (v nadaljevanju: pomoč de minimis).
2. člen
Cilj pomoči po tem odloku je stimuliranje malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva) za investiranje v zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, izboljšanje naravnega okolja ali higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Pomoči po tem odloku so namenjene za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot;
– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije;
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc …);
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij z omejenimi dejavniki pridelave;
– varovanje okolja ter ohranjanje biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju;
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica.
3. člen
Za potrebe tega odloka se uporabljajo naslednje opredelitve:
– kmetijski proizvod: za kmetijski proizvod se uporablja opredelitev iz 2. točke 2. člena uredbe 1857/2006;
– kmetijsko gospodarstvo: za kmetijsko gospodarstvo se uporablja opredelitev iz 2. točke 3. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) (Uradni list RS, št. 45/08);
– malo in srednje veliko kmetijsko gospodarstvo, je kmetijsko gospodarstvo, ki izpolnjuje pogoje iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL L št. 214 z dne 9. 8. 2008, str. 3);
– podjetje v težavah je podjetje, za katero se šteje, da je v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2).
4. člen
Sredstva za pomoči po tem odloku za izvajanje programov in investicij razvoja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi mestni svet z odlokom o proračunu Mestne občine Nova Gorica.
5. člen
Pomoči po tem odloku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini v obliki dotacij.
Maksimalna višina za posamezno vrsto pomoči se določi s tem odlokom, nižja pa se lahko določi v javnem razpisu glede na višino razpoložljivih sredstev in prednostne vrste pomoči.
Višina pomoči, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil tega odloka in javnega razpisa glede na višino vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev.
6. člen
Upravičenci do pomoči po skupinskih izjemah so mala in srednja velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine Nova Gorica.
Upravičenci do pomoči de minimis so mala in srednje velika kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in prijavljajo na razpis program ali investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine Nova Gorica ter registrirana stanovska in interesna društva, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane in prijavljajo na razpis investicijo, ki se izvede na območju Mestne občine Nova Gorica ali Goriške statistične regije. Upravičenci so lahko tudi nosilci dopolnilne dejavnosti, če imajo enako stalno prebivališče kot nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podrobneje se upravičenci lahko določijo pri posameznih vrstah pomoči in z javnim razpisom.
7. člen
Pomoč po skupinskih izjemah se odobri le za dejavnosti in storitve, opravljene oziroma prejete po:
– izdelavi in objavi zadevne sheme pomoči;
– po pravilno predloženi vlogi na javni razpis, skladno z določbami tega odloka in
– po izdaji odločbe iz 15. člena tega odloka.
8. člen
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč po skupinskih izjemah ne sme združevati z drugo državno pomočjo po prvem odstavku 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije ali s finančnim prispevkom države, vključno s tistimi iz drugega pododstavka prvega odstavka 88. člena Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1) ali s finančnimi sredstvi Evropske unije v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena največja dovoljena višina pomoči, določena z uredbo 1857/2006.
Skupna dodeljena pomoč de minimis posameznemu upravičencu, ne sme presegati 200.000 eurov bruto v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoči de minimis se prištevajo k dodeljenim pomočem za iste upravičene stroške. Za iste upravičene stroške lahko upravičenec dobi pomoč le enkrat pri katerem koli dajalcu pomoči po tem pravilu.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA POMOČI
9. člen
Pomoči se dodeljujejo po postopku, določenem s tem odlokom in javnim razpisom. Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, na spletni strani Mestne občine Nova Gorica, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja.
10. člen
Postopek javnega razpisa vodi najmanj tričlanska strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Naloge strokovne komisije so zlasti:
– določitev prednostnih pomoči in višine sredstev za posamezne vrste pomoči,
– priprava javnega razpisa in razpisne dokumentacije,
– priprava meril za ocenitev vlog,
– odpiranje vlog,
– ugotovitev popolnosti vlog,
– pregled in ocenitev vlog,
– priprava predloga prejemnikov sredstev in razdelitve razpisanih sredstev,
– druge naloge, določene s tem pravilnikom in javnim razpisom.
S sklepom iz prvega odstavka tega člena se lahko določijo tudi druge naloge komisije.
11. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj:
– navedbo razpisovalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog,
– organ, pri katerem se vložijo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– druge določbe.
12. člen
Prijavitelji se na javni razpis prijavijo z vlogo, ki jo vložijo pri organu, določenem v javnem razpisu. Vloga se lahko poda le na obrazcih razpisne dokumentacije.
Vloga mora vsebovati vse v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke.
Vloga mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
13. člen
Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse podatke, ki so potrebni, da prejemnik izdela popolno vlogo za dodelitev sredstev, ter vse pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev. Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– opredelitev pomoči, ki so predmet javnega razpisa;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje na javnem razpisu;
– navedba meril;
– navedba o tem, kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi sestavni deli razpisne dokumentacije.
14. člen
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in se izvede v roku, ki je določen v javnem razpisu.
Prosilci, katerih vloge niso popolne, se v roku petih delovnih dni pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije, ter vloge, ki niso bile dopolnjene v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od njegove vročitve.
15. člen
Komisija oceni popolne vloge na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji.
Po ocenitvi vlog komisija pripravi predlog prejemnikov pomoči. Po prejemu predloga izda pristojni organ odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev. Odločba mora vsebovati namen pomoči, višino dodeljenega zneska in upravičene stroške za posamezno vrsto pomoči.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna pritožba na župana v petnajstih dneh od njene vročitve.
16. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med prejemnikom pomoči ter Mestno občino Nova Gorica se določijo s pogodbo. Pogodba mora vsebovati vsaj:
– navedbo podatkov Mestne občine Nova Gorica in prejemnika sredstev;
– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev.
Pomoči se izplačajo na podlagi sklenjene pogodbe, po predhodni predložitvi dokazila o realizaciji programa oziroma investicije.
Pristojni organ pošlje prejemniku sredstev odločbo o dodelitvi sredstev iz prejšnjega člena ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis umaknil.
17. člen
Namensko porabo dodeljenih pomoči spremlja komisija oziroma pristojni organ. V primeru nenamenske porabe je prejemnik pomoči dolžan dodeljeno pomoč vrniti skupaj z obrestmi, določenimi v pogodbi.
18. člen
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki sredstev najkasneje do roka, določenega v pogodbi, Mestni občini Nova Gorica predložiti:
– dokazila o izvedenih programih oziroma investicijah, za katere so jim bila dodeljena sredstva in
– dokazila o realizaciji programa oziroma investicije.
19. člen
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena ali
– v drugih primerih, določenih s pogodbo iz 16. člena tega odloka.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega člena prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjem javnem razpisu.
20. člen
Po dokončnosti odločb iz 15. člena tega odloka pristojni organ objavi seznam prejemnikov sredstev na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.
21. člen
Merila za dodeljevanje pomoči po tem odloku sprejme komisija in se objavijo v javnem razpisu.
III. POMOČI
III. A POMOČ PO SKUPINSKIH IZJEMAH
22. člen
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva
Cilj ukrepa je sofinanciranje naložb v osnovno kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih zaradi zmanjšanja proizvodnih stroškov, izboljšanja in preusmeritve proizvodnje, izboljšanja kakovosti ter ohranjanja in izboljšanja naravnega okolja ali izboljšanja higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali.
Upravičeni stroški:
– gradnja, nakup ali izboljšanje nepremičnin,
– nakup strojev in opreme, vključno z računalniškimi programi do tržne vrednosti blaga,
– splošni stroški navedenih izdatkov (kot na primer honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc ...).
Pomoč se lahko dodeli tudi za nakup zemljišč, razen zemljišč za gradnjo, v vrednosti do 10% upravičenih stroškov naložbe.
Omejitve višine in drugi pogoji:
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme preseči 400.000 eurov v katerem koli obdobju treh zaporednih proračunskih let. Pomoč se lahko dodeli le kmetijskemu gospodarstvu, ki ni podjetje v težavah. Pomoč se ne odobri:
– za nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin;
– za zasaditev letnih rastlin;
– za drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%;
– za preproste naložbe za nadomestitev;
– za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko ali mlečne proizvode;
– ob kršenju kakršnih koli prepovedi ali omejitev, opredeljenih v uredbah Sveta o uvedbi skupnih ureditev trga, tudi če se take prepovedi ali omejitve nanašajo le na pomoč Evropske unije.
Višina sofinanciranja: do največ 40% vrednosti upravičenih stroškov brez DDV.
23. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
Cilj ukrepa: zmanjšanje posledic in tveganja, ki jih na kmetijskih kulturah naredijo naravne nesreče ter zmanjšati izgube, nastale zaradi bolezni domačih živali.
Upravičeni stroški so:
– stroški zavarovalne premije za zavarovalno polico, ki zagotavlja kritje izgub, ki jih povzročijo vremenske razmere na posevkih in plodovih za eno rastno dobo;
– stroški zavarovalne premije za zavarovalno polico, ki zagotavlja kritje izgub, ki jih povzročijo bolezni živali za eno zavarovalno leto.
Pri sofinanciranju stroškov zavarovalnih premij se upoštevajo določbe državnega predpisa o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
Višina sofinanciranja: višina sofinanciranja ne sme presegati 50% upravičenih stroškov.
24. člen
Pomoč za arondacijo
Cilj ukrepa: zmanjšanje proizvodnih stroškov zaradi majhnih in razpršenih parcel.
Upravičeni stroški: stroški pravnih in upravnih postopkov, vključno s stroški pregleda.
Višina sofinanciranja: do 100% nastalih upravičenih stroškov, brez DDV.
25. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
Cilj ukrepa: spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov.
Upravičeni stroški so:
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda skladno z ustreznimi uredbami Evropske unije;
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti, kakršni sta ISO 9000 ali 14000, sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP), sistemov sledljivosti, sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje;
– stroški za usposabljanje osebja za uporabo programov in sistemov iz prejšnje alineje;
– stroški, ki jih zaračunavajo priznani certifikacijski organi za prvo potrditev sistemov zagotavljanja kakovosti in podobnih sistemov.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se lahko odobri samo za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani, in/ali nadzor, ki ga opravijo tretje strani, ki so odgovorne za nadzor in spremljanje uporabe geografskih označb in označb porekla, ekoloških označb ali označb kakovosti, če so take označbe skladne z zakonodajo Evropske unije;
– pomoč ne sme biti dodeljena za izdatke ob naložbah;
– pomoč ne sme biti odobrena za stroške nadzora, ki ga opravijo kmetje sami, ali če zakonodaja Evropske unije določa, da jih nosijo kmetje, ne da bi bila opredeljena višina stroškov;
– pomoč mora biti dodeljena v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju kmetijskim gospodarstvom;
– če storitve iz tega člena zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev; vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova Gorica in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
26. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
Cilj ukrepa: izboljšanje učinkovitosti in strokovnosti s sofinanciranjem stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, organizacije prireditev za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, širjenja znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč.
Upravičeni stroški:
– na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programa za usposabljanje, potni stroški in dnevnice udeležencev;
– na področju organizacije prireditev za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, simbolične nagrade (do 250 eurov na nagrado in zmagovalca);
– publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pomoč se odobri za stroške storitev, ki jih opravijo tretje strani;
– pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju Mestne občine Nova Gorica in se jim dodeli v obliki subvencioniranih storitev;
– če storitev zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge organizacije, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev; prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve;
– pomoč se zagotavlja prek pravnih in fizičnih oseb, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči v kmetijstvu.
Višina sofinanciranja: do 100% upravičenih stroškov brez DDV v obliki subvencioniranja storitev.
III. B POMOČI DE MINIMIS
27. člen
Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Cilj ukrepa je povečati ponudbo dopolnilnih dejavnosti in kvalitete proizvodov, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so povezani z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dopolnilna dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi, že registrirana ali registrirana pred izplačilom pomoči, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV.
28. člen
Naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih
Cilj ukrepa je povečati pestrost ponudbe na kmetijah, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest in izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: priprava dokumentacije, gradbena in obrtniška dela, stroški nakupa opreme vključno z računalniško opremo, stroški promocije, stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, povezanih z dejavnostjo.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV.
29. člen
Trženje kmetijskih proizvodov in storitev
Cilj ukrepa je izboljšati kakovost ponudbe, ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
Upravičeni stroški: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje. Nakup opreme za prostore za prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov z drugih kmetij, promocija kmetijskih in drugih proizvodov s kmetij.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o zavarovanju kmetov za nosilca ali člana kmetijskega gospodarstva, če so tako zavarovani, predračuni ali računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa do zaključka tekočega razpisa, dokazilo o plačilu.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti investicije brez DDV.
30. člen
Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev
Namen ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, kjer prevozi niso ekonomsko upravičeni.
Upravičeni stroški: operativni stroški tovornega prevoza na kilometer v odročnih krajih.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga z zahtevanimi prilogami, dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj, seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih operativnih stroškov (brez DDV) tovornega transporta iz odročnih krajev, ki bodo določeni z razpisom. Skupna pomoč »de miminis«, dodeljena kateremu koli transportnemu podjetju, ne sme presegati 100.000 eurov bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
IV. KONČNI DOLOČBI
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 60/07, 42/08).
32. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati enaindvajseti dan po objavi.
Št. 330-10/2007
Nova Gorica, dne 18. februarja 2010
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Mirko Brulc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti