Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

601. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator), stran 1542.

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) ter 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator), ki ga je pod št. OPPN 1/08 v oktobru 2009 izdelal RATING – Atelje za projektiranje in inženiring, Ratnik Oto, s.p. iz Murske Sobote, na podlagi idejnega projekta STUDIO KALAMAR d.o.o., Andrej Kalamar univ. dipl. inž. arh., Slovenska 19, Ljubljana.
Prostorski akt, katerega se s tem odlokom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00), ki sta bila izdelana po določilih Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUNDPP).
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta iz 1. člena vsebujejo tekstualne opise in grafične prikaze, območje obdelave, ter lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
1. splošni del,
2. povzetek strokovnih podlag,
3. opis in utemeljitev prostorskih pogojev
  za realizacijo po posameznih področjih,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja
  prostora.
 
Grafični del vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta
  kartografskega dela občinskega
  prostorskega načrta s prikazom lege
  prostorske ureditve na širšem območju
1.1.Izrez iz PUP za območje MO Murska Sobota   M 1:5.000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječimi
  parcelnim stanjem
2.1.Kopija katastrskega načrta          M 1:1.000
2.2.Geodetski načrt s prikazom območja OPPN     M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
  parcelami
3.1.Prikaz vplivov                M 1:1.000
4. Zazidalna oziroma ureditvena situacija
4.1.Arhitektonsko zazidalna situacija in      M 1:500
  zunanja ureditev
4.2.Gabarit                     M 1:500
5. Prikaz ureditve glede poteka omrežij in
  priključevanj objektov na gospodarsko
  infrastrukturo ter grajeno javno dobro
5.1.Prometno tehnična situacija           M 1:500
5.2.Zakoličbena situacija              M 1:500
5.3.Zasnova komunalne ureditve           M 1:500
6. Prikaz ureditve potrebnih za obrambo ter
  varstvo pred naravnimi in drugimi
  nesrečami vključno z varstvom pred
  požarom
6.1.Načrt intervencijskih poti          M 1:1.000
7. Načrt parcelacije
7.1.Načrt parcel                  M 1:500
8. Prikaz etapnosti izvedbe
8.1.Prikaz etapnosti gradnje           M 1:1.000
9. Prikaz rušitev
9.1.Prikaz rušitev                M 1:1.000.
II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA
3. člen
Območje obdelave sprememb in dopolnitev ZN je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka in zajema pozidana zemljišča, ki ležijo znotraj območja, ki meji na Ulico arh. Novaka, Gregorčičevo ulico, Slovensko ulico in Slomškovo ulico.
Sprememba zazidalnega načrta obravnava območje parcel št. 1226/2, 1228, 1377/1, 1381/1, 1381/2, 1382, 1383/1, 1383/2, 1384, 1385, 1386, 1388, 1390, 1391, 1392/2, 1392/3, 1392/4, 1393, 3173, 3174, 3176, 3177, vse k.o. Murska Sobota, lastnika Poslovnega sistema Mercator d.d., nekaj parcel je v lasti Mestne občine M. Sobota, nekaj v zasebni lasti. Za potrebe infrastrukturnih ureditev se lahko posega tudi v območja, ki ležijo izven navedenih parcel.
4. člen
Namenska raba površin dopušča naslednje dejavnosti po enotni klasifikaciji (CC-Sl) na območju spremembe zazidalnega načrta:
objekt »1« TC Mercator:
– trgovske stavbe:                   12 301
– gostilne, restavracije, točilnice:          12 112
– športne dvorane:                   12 650
– elektroenergetski objekt:              23 020
 
objekt »4« TP
– elektroenergetski objekt:              23 020
 
v objektih »2« in »3«:
– trgovske stavbe:                   12 301
– hotelske in podobne stavbe za kratkoročno      12 111
nastanitev:
– gostilne, restavracije, točilnice:          12 112
– upravne in pisarniške stavbe:             12 20
– športne dvorane:                   12 650
– tri in več stanovanjske stavbe            1122.
5. člen
Gradnja industrijskih objektov na predmetnih parcelah ni dovoljena.
III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
6. člen
Na območju spremembe ZN je dovoljen razvoj dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka pod naslednjimi pogoji:
Objekt »1« (TC Mercator) je načrtovan na osnovi oblike parcel na katerih stoji, je samostojen ter razgibane, skoraj pravokotne oblike,
– gradbena linija, tlorisna velikost in oblika objekta »1« (TC Mercator) je razvidna iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu tega odloka in ne sme presegati maksimalnega gabarita. Dovoljeno je zmanjšanje objekta le v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo, uskladiti je potrebno tudi barve fasade in kritine;
– predviden vertikalni gabarit objekta »1« (TC Mercator):
– za osrednji objekt (trgovski objekt z garažo) je predvidena gradnja v maksimalno dveh poslovnih etažah (K+P), višina venca je 8,0 m,
– del objekta (kjer so pisarne) ob Slomškovi ulici je predvidena gradnja v maksimalno štirih poslovnih etažah (K+P+2), višina venca strehe je 10,5 m;
– strešna konstrukcija objekta »1« s svetlobnimi trakovi izven nivoja strehe je ravna (do 8°) oziroma blago naklonjenega nagiba (8° do 30°). Streha je lahko skrita z maskami;
– na strehah objektov je dovoljeno postaviti manjše tehnične prostore oziroma objekte (steklene stožce, strojnice, klimate, kolektorje, komunikacije, sončne celice in podobno), ki presegajo maksimalno dovoljeno višino objekta;
– strešne konstrukcije (svetlobnih trakov, pisarne) so dovoljene v obliki dvo kapnic s prozorno kritino (svetlobni trakovi) oziroma v temnejši barvi (pisarne) in s smerjo slemena, ki je določena v grafičnih prilogah 2. člena odloka;
– za dostavo tovornih vozil oziroma nakladalne rampe je dovoljena lokalna poglobitev dovoznih cest;
– ob obstoječih in predvidenih objektih je možno postaviti mikrourbano opremo ter enostavne objekte v skladu s tovrstnim predpisom;
– prostor za zbiranje odpadkov oziroma EKO otok bo nameščen znotraj objekta;
– gradbeno linijo predvidenega objekta, ki je razvidna iz grafičnih prilog, je možno spremeniti pod navedenimi pogoji v 18. členu tega odloka.
Objekt »2«: dovoljene so obnove, rekonstrukcije in vzdrževalna dela, s tem, da se ne spreminja zunanja oblika (zunanjost in gabariti se morajo ohraniti).
Objekti »3« dovoljene so obnove, rekonstrukcije, vzdrževalna dela, rušitve in gradnja v istih gabaritih.
IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora, kot je prikazana v grafičnih prilogah »5.1 in 5.3«. Infrastrukturni vodi predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno komunalno infrastrukturo. Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večji del v cestnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišča. Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, če to ni mogoče, se mora izvesti predpisane zaščite.
Promet
Cestno omrežje:
Obstoječe cestno omrežje obsega obodne ulice, in sicer Ulico arhitekta Novaka, Gregorčičevo ulico, Slovensko ulico in Slomškovo ulico.
Predvidena je ureditev krožišča v križanju Slomškove ulice in Slovenske ulice ob hotelu »Diana«.
Predvidena je ureditev krožišča v križanju Gregorčičeve ulice in Ulice arh. Novaka ob poslovnem objektu »Žuta kuča«.
Cestni priključek za TC Mercator oziroma uvoz v garažo se uredi na Ulico arh. Novaka, gospodarski dovozni priključek za TC Mercator pa se uredi iz Gregorčičeve ulice. Uvozi se prilagodijo novim prometnim razmeram.
Križišče med Slovensko ulico in Ulico arh. Novaka se lahko začasno uredi po posebnem projektu, dokončno pa, ko bo na Slovenski ulici izvedena ureditev z enosmernim prometom.
Peš in kolesarski promet:
Kolesarska in peš steza je urejena na območju Ulice arh. Novaka, Slovenske ulice, Gregorčičeve ulice in Slomškove ulice. Steza je nivojsko ločena od vozišča ceste.
Na omenjenih ulicah se mora prometna ureditev prilagoditi novim prometnim razmeram.
Mirujoči promet:
Notranje cestno omrežje se uredi protiprašno z asfaltom, s tlakovci ali travnimi ploščami.
Prometna ureditev se uredi pod pogoji smernic in mnenja nosilca urejanja prostora.
Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki so vezane na stranke, morajo imeti pripadajoča parkirišča. Le-ta se določijo pri vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi rabe objekta. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje kriterije:
+---------------------+----------------------------------------+
|   Dejavnost   |   Število parkirnih mest (PM)    |
|           |        na enoto        |
+---------------------+----------------------------------------+
|Poslovni prostori  |1 PM na 30 m2 neto površina       |
|(pisarne)      |                    |
+---------------------+----------------------------------------+
|Prodajni prostori  |1 PM na 30 m2 koristne površine     |
+---------------------+----------------------------------------+
|Nakupovalni center  |1 PM na 15 m2 koristne površine     |
+---------------------+----------------------------------------+
|Gostinski objekti  |1 PM na 10 sedežev           |
+---------------------+----------------------------------------+
|Invalidi       |najmanj 5% vseh parkirnih mest pri   |
|           |posameznem javnem objektu.       |
+---------------------+----------------------------------------+
Parkirne in prometne površine morajo biti urejene protiprašno (asfaltirane, tlakovane).
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sistema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
komunalna odpadna voda iz objektov se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje v območju obdelave, ki se v nadaljevanju priključi na mestno čistilno napravo;
– padavinska odpadna voda,
znotraj območja se uredi kanalizacija za odvodnjo padavinske odpadne vode s prometnih površin in se preko ustreznih prečiščevalnih naprav ponikajo. Padavinske odpadne vode s streh predvidenih objektov se bodo odvajale v ustrezno dimenzionirane ponikalnice ali ponikalna polja.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za vse predvidene objekte in zunanje ureditve je potrebno upoštevati vse zahteve iz smernic MOP ARSO k predmetni spremembi zazidalnega načrta.
Vodovod in hidrantno omrežje
Na predmetnem območju je predvidena zgraditev sistema krožnega vodovoda min. Ø110 s hidrantnim omrežjem s priključitvijo na obstoječi mestni vodovod. Upravljavec zagotovi minimalni obratovalni tlak 1,0 bar.
Elektrika
V bližini obravnavanega območja obstaja visokonapetostno omrežje ter transformatorska postaja (naprej TP). Zaradi predvidene novogradnje je potrebno obstoječo TP odstraniti, zaradi tega je potrebno na predmetnem območju zgraditi dve novi TP in sicer novo TP za okolico ter TP za objekt TC Mercator, ki bo v objektu TC ter prilagoditi VN priključek. Predvidena je tudi izgradnja oziroma rekonstrukcija nizkonapetostnega razdelilnega kabelskega omrežja. Vsa dela se bodo izvajala pod pogoji nosilca urejanja prostora.
Javna razsvetljava
Na celotnem območju se uredi javna razsvetljava.
Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi kabelske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema se vodijo skupno v posebnih ceveh.
Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi znotraj predvidene gradbene parcele. Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Murska Sobota.
Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je prikazano v grafičnem delu spremembe zazidalnega načrta. Objekt se praviloma priključi na plinovodno omrežje.
Ogrevanje
Za ogrevanje objekta se uredi kotlovnica, ki kot kurilni medij uporabljajo praviloma plin iz mestnega plinovoda. Kot vir ogrevanja je možno uporabljati tudi katerega izmed alternativnih virov ogrevanja (toplotne črpalke, sončne kolektorje …).
Urejanje zunanjih površin
Hkrati z objekti morajo biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob njih (dovozi, dostopi, zelenice z zasaditvijo dreves, urbana oprema) kar mora biti definirano v projektni dokumentaciji.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGA V PROSTOR
8. člen
Znotraj območja storitvene in gostinske dejavnosti, trgovine in objekta za rekreacijo, se izvaja IV. stopnja varstva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegle mejne vrednosti ravni hrupa 65 (dBA) za nočno raven in 75 (dBA) za dnevno raven; kritične nočne in dnevne ravni znašajo 80 dBA.
9. člen
Kot primarni energetski vir znotraj območja je predviden plin. Dovoljeni so tudi drugi alternativni viri.
10. člen
Pri gradnji se morajo glede odmikov in načina gradnje upoštevati predpisi s področja požarnega varstva. Pri gradnji se morajo uporabljati ognjevarni materiali.
Dovozi in dostopi morajo omogočati dovoz interventnih vozil ter omogočati pogoje za varen umik. Oskrba vode je omogočena preko hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti.
11. člen
Pri gradnji javnih objektov se mora urediti dostop za invalidne osebe. Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih in vstopih v objekt ter v samem objektu je potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo le-teh.
12. člen
Objekti s svojimi dejavnostmi ne smejo onesnaževati okolja s prekomernimi emisijami.
13. člen
V območju je možna postavitev urbane opreme ter enostavnih objektov v skladu s tovrstnimi predpisi, oglaševanje z reklamnimi objekti pa je možno le za dejavnosti, ki se opravljajo na območju te spremembe zazidalnega načrta oziroma pod pogoji občinskega odloka o oglaševanju. Ob zahodni fasadi na zunanji površini je možna ureditev paviljona v obliki palične konstrukcije oziroma v podobni obliki, kot je fasada.
14. člen
Za območje te spremembe zazidalnega načrta se s posebnim odlokom sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo in merila za odmero komunalnega prispevka, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.
15. člen
Pred posegi v prostor oziroma gradnjo znotraj območja spremembe zazidalnega načrta se izvedejo predhodne arheološke raziskave oziroma ocena arheološkega potenciala v skladu s smernicami Ministrstva za kulturo, ki so sestavni del predmetnega prostorskega akta.
VI. IZVAJANJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
16. člen
Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« (za namen TC Mercator) v Murski Soboti in potrebna infrastruktura tvorita dve ločeni funkcionalni enoti, ki bosta izvajani ločeno in sta med seboj neodvisni in ena drugo ne pogojujeta.
  Funkcionalna enota 1:
a)TC MERCATOR (objekt »1«)
b)ureditev krožišča Gregorčičeve ulice in Ulice arh.
 Novaka ob poslovnem objektu »Žuta kuča«,
c)ureditev uvoza v garažo TC Mercator iz Ulice arh.
 Novaka,
d)ureditev gospodarskega uvoza za TC Mercator in
 Gregorčičeve ulice,
e)ureditev zelenih površin,
 
 Funkcionalna enota 2:
f)ureditev krožišča Slovenske in Slomškove ulice ob
 hotelu Diana,
g)ureditev Ulice arh. Novaka,
h)dvignjeni plato za umiritev prometa v križišču
 Slomškove ulice in Gregorčičeve ulice.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
17. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka, morajo investitorji gradnje in izvajalci upoštevati sledeče:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne škodljive posledice zaradi gradnje objekta,
– plodno zemljo je uporabiti za ureditev zelenic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začetkom gradnje,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju objekta zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do onesnaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.
VIII. ODSTOPANJA
18. člen
Odstopanje od predvidenega tlorisa je možna le v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo. Ker je objekt obdelan v maksimalnem tlorisnem gabaritu, je odstopanje predvideno le v manjšanju objekta.
Večja odstopanja od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasje nosilcev urejanja prostora. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.
IX. PREDKUPNA PRAVICA MO MURSKA SOBOTA
19. člen
Na območju ureditve s to spremembo zazidalnega načrta obstoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili Odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).
X. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
XI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o zazidalnem načrtu za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, št. 10/1990) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 56/00) za območja, ki so na novo definirana s tem odlokom.
23. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Potrošnik« v Murski Soboti (za namen TC Mercator), se po ZPNačrt šteje za Občinski podrobni prostorski načrt.
24. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0020/2008-10(182)
Murska Sobota, dne 18. februarja 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti