Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

598. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, stran 1532.

Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter 94. člena Poslovnika mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 35/09) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 18. 2. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Poslovniku mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 35/09) se V. poglavje Seje sveta, za besedilom 1. Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji dopolni s podpoglavjem »a) Redna seja«.
2. člen
V drugem odstavku 21. člena se črta pika in doda naslednje besedilo: »v skladu z okvirnim letnim terminskim planom.«
Črta se tretji odstavek 21. člena.
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»Vsa določila, ki veljajo za redno sejo, veljajo tudi za izredno sejo, če ni s tem poslovnikom drugače določeno. Župan lahko skliče redno sejo sveta, preden je končana predhodno sklicana redna seja. Svet ne more začeti nove redne seje, dokler ne konča prejšnje redne seje.«
3. člen
Pred 23. členom se doda podpoglavje »b) Izredna seja«.
4. člen
V 23. členu se v drugem odstavku črta besedica »lahko«.
V tretjem odstavku se drugi stavek spremeni in glasi: »Zahtevi mora biti priložen dnevni red in gradivo o zadevah, o katerih naj mestni svet odloča.«
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
»Na zahtevo najmanj ene četrtine članov sveta župan skliče izredno sejo, ki mora biti v petnajstih dneh po vložitvi zahteve. Župan mora v zahtevi predlagane točke dati na dnevni red, dopolni pa ga lahko še z novimi točkami. Če župan izredne seje sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani mestnega sveta, ki so zahtevo podali.«
Sedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
5. člen
Pred 23.a členom se doda podpoglavje »c) Dopisna seja«.
6. člen
Besedilo 47. člena se spremeni in glasi:
»Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave, dvigom rok ali kartonov ali s poimenskim izjavljanjem.«
7. člen
Dodajo se novi 47.a, 47.b in 47.c člen, ki glasijo:
»47.a člen
Javno glasovanje se praviloma opravi z uporabo glasovalne naprave. Predsedujoči pred glasovanjem ugotovi navzočnost s pozivom: »Ugotavljamo navzočnost!« Potem pozove svetnike h glasovanju s pozivom: »Glasovanje poteka!« Svetniki pritisnejo tipko »za« ali tipko »proti«.
Pri glasovanju z glasovalno napravo se število navzočih svetnikov in izid glasovanja prikažeta na zaslonu. Vodja svetniške skupine ali samostojni svetnik lahko zahteva računalniški izpis glasovanja. Če se pri glasovanju z uporabo glasovalne naprave ugotovi tehnična napaka, se na podlagi ugotovitve predsedujočega glasovanje ponovi.
47.b člen
Z dvigovanjem rok ali kartona se glasuje, kadar glasovalna naprava ne deluje ali kadar je seja v prostoru, kjer take naprave ni.
Pri glasovanju z dvigovanjem kartona pri vprašanju, kdo je »za«, svetniki, ki se opredeljujejo »za«, praviloma uporabljajo zeleni karton, pri vprašanju, kdo je »proti«, pa svetniki, ki se opredeljujejo »proti«, praviloma uporabljajo rdeči karton.
47.c člen
Poimensko glasujejo člani mestnega sveta, če mestni svet tako odloči na predlog predsedujočega ali najmanj ene četrtine vseh članov sveta. Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem redu črk njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno izjavi »ZA« ali »PROTI«.
Pooblaščeni delavec mestne uprave zapiše svetnikovo izjavo ali njegovo odsotnost pri njegovem imenu in priimku na seznamu. Po končanem glasovanju predloži zaznamek predsedujočemu, ki razglasi rezultat glasovanja.«
8. člen
Besedilo točke 6. »Strokovna in administrativno tehnična opravila za mestni svet« se dopolni in na novo glasi: »6. Načrtovanje dela mestnega sveta, ter strokovna in administrativno tehnična opravila za mestni svet«.
9. člen
Doda se nov 54. člen, ki glasi:
»Župan do konca tekočega leta določi okvirne datume rednih sej mestnega sveta za prihodnje leto.«
Dosedanji 54. člen postane 54.a člen.
10. člen
V 67. členu se doda novi tretji odstavek, ki glasi:
»Člane delovnih teles imenuje mestni svet na podlagi liste kandidatov, ki jo predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Lista kandidatov vsebuje predlog kandidata za predsednika delovnega telesa ter predloge kandidatov za člane. Glasuje se o listi kandidatov kot celoti. Dodatnih predlogov k listi kandidatov na sami seji mestnega sveta ni možno dajati.«
Sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
11. člen
73. člen se dopolni z novim prvim in drugim odstavkom, ki glasita:
»Predloženi akt mora biti sestavljen v obliki pravnih določb in mora vsebovati uvodno določbo, naslov akta, besedilo členov in obrazložitev. Obrazložitev mora vsebovati:
– pravni temelj za sprejem akta,
– razloge in cilje, zaradi katerih je akt potreben,
– oceno stanja na področju, ki ga akt ureja,
– poglavitne rešitve,
– oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta ter
– grafično ali kartografsko gradivo oziroma načrt, kadar vsebina akta to zahteva.
Kadar predlagatelj predlaga spremembo akta, mora priložiti tudi besedilo členov akta, za katerega predlaga spremembo.«
Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
12. člen
V 74. členu se črtata prvi in drugi odstavek. Doda se novi prvi odstavek, ki glasi:
»Predlog odloka mora vsebovati sestavine, določene v prvem odstavku 73. člena.«
Sedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
13. člen
V 78. členu se v prvem stavku prvega odstavka črtata besedici »ali drugi«.
14. člen
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2009-2
Murska Sobota, dne 18. februarja 2010
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti