Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

593. Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010, stran 1520.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 93. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 30. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2010
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Konto Naziv konta                Proračun za
                          leto 2010
------------------------------------------------------------
1   2                          3
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.608.291
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.304.167
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)        1.836.338
   700 Davki na dohodek in dobiček       1.640.975
   703 Davki na premoženje            122.463
   704 Domači davki na blago in storitve      72.900
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    467.829
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od      16.580
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             1.550
   712 Globe in druge denarne kazni         3.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    14.220
   714 Drugi nedavčni prihodki          432.479
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)         152.724
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     800
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      151.924
   neopredmetenih sredstev
73  PREJETE DONACIJE                 2.500
   730 Prejete donacije iz domačih virov      2.500
   731 Prejete donacije iz tujine            -
74  TRANSFERNI PRIHODKI              148.900
   740 Transferni prihodki iz drugih       148.900
   javnofinančnih institucij
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.608.291
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)      672.820
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     121.335
   401 Prispevki delodajalcev za socialno     19.954
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve        520.575
   409 Rezerve                   10.956
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       911.221
   410 Subvencije                 36.888
   411 Transferi posameznikom in         468.194
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam     73.266
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi       332.873
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          956.339
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     956.339
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          67.911
   431 Investicijski transferi pravnim in     29.536
   fizičnim osebam, ki niso PU
   432 Investicijski transferi proračunskim    38.375
   uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)           0
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-      –4.200
   7102) – (II.-403-404)
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) –    720.125
   (40+41)
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     0,00
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
   750 Prejeta vračila danih posojil         0,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev          0,00
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      0,00
   DELEŽEV (440+441)
   440 Dana posojila                 0,00
   441 Povečanje kapitalskih deležev in       0,00
   finančnih naložb
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     0,00
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                  0
   500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                0
   550 Odplačila domačega dolga             0
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA          0
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)        0
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.    15.768
   PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od taks za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan. Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 15% podprograma v sprejetem proračunu.
Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru proračunske postavke.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2011 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 40% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se, zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, požar, poplave, ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 10.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 800,00 EUR.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do višine 0 evrov.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 9.000 evrov.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne višine glavnic 0 evrov.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga občina lahko zadolži do višine 0 evrov.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2011)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na Krki v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-35/2009-31
Kostanjevica na Krki, dne 18. februarja 2010
Župan
Občina Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti