Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2010 z dne 26. 2. 2010

Kazalo

591. Pravilnik o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina, stran 1516.

Na podlagi 12.2. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 56/08) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 27. redni seji dne 18. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa upravičence, način, postopke, pogoje, merila in kriterija sofinanciranja letnih programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina.
2. člen
Izvajalci sofinanciranih programov po tem pravilniku so: društva, zavodi, zasebni zavodi, ustanove, posamezniki, kot izvajalci javnih kulturnih projektov in druge pravne osebe z neprofitno dejavnostjo na področju kulture.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež na območju Občine Hrpelje - Kozina oziroma so organizacijske enote območnih oziroma regijskih organizacij registrirane v Občini Hrpelje - Kozina in so registrirani člani prebivalci Občine Hrpelje - Kozina oziroma izvajalci, ki izvajajo programe na območju Občine Hrpelje - Kozina. Občina Hrpelje - Kozina v skladu z javnim razpisom sofinancira samo programe, ki se izvajajo na območju Občine Hrpelje - Kozina ali za Občino Hrpelje - Kozina.
4. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov kulture imajo tisti izvajalci, ki poleg pogojev iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji oziroma podajo izjavo, da so v postopku registracije,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo aktivnosti,
– za isti program/projekt niso sofinancirani iz drugih virov proračuna Občine Hrpelje - Kozina,
– za isti program/projekt ne kandidirajo na javni razpis po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Hrpelje - Kozina,
– imajo do Občine Hrpelje - Kozina poravnane vse obveznosti, kolikor so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklem letu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– izpolnjujejo vse ostale pogoje iz tega pravilnika.
5. člen
Drugi pogoji za sofinanciranje iz področja kulture v Občini Hrpelje - Kozina:
Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so pri izvedbi programov dolžni smiselno uporabiti logotip Občine Hrpelje - Kozina v skladu z Odlokom o grbu in zastavi Občine Hrpelje - Kozina ter navedbo, da je program sofinancirala Občina Hrpelje - Kozina.
Izvajalci programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so dolžni izročiti občini po tri izvode izdanih publikacij v zvezi s prireditvami (plakati, vabila, brošure, knjige ter ostale tiskovine) za potrebe občine in domoznanskega oddelka Knjižnice Srečka Kosovela, Enota Kozina.
6. člen
Proračunska sredstva za sofinanciranje letnih programov se zagotovijo v proračunu Občine Hrpelje - Kozina v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
7. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so neprofitni letni programi z vsebinami kulturne narave: redna dejavnost, kulturne prireditve in druge enkratne akcije, izobraževanje in udeležbe na tekmovanjih ter drugih preglednih prireditvah.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
8. člen
Sredstva za sofinanciranje letnih programov se upravičencem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa ali javnega poziva, ki se časovno prilagodi postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna za tekoče koledarsko leto in letnih programov kulture. Besedilo javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS ali v Občinskem glasilu ter na internetni strani Občine Hrpelje - Kozina.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pravno podlago,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje za prijavo na razpis, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– merila in kriterije za izbor programov,
– rok za prijavo,
– informacijo o razpisni dokumentaciji in dosegljivosti te dokumentacije,
– način dostave predlogov,
– datum odpiranja ponudb in predvideni rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– ime uradne osebe, ki je pristojna za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom ali javnim pozivom.
Izvajalci sofinanciranih programov se prijavijo na razpis na obrazcih predpisane razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
10. člen
Župan s sklepom imenuje razpisno komisijo za ocenjevanje in vrednotenje na javni razpis ali javni poziv prispelih prijav. Komisijo sestavlja pet članov: javni uslužbenec Občine Hrpelje - Kozina, ki je pristojen za področje kulture, predstavnik občinskega sveta ter trije drugi člani, ki so se ali se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo (člani komisije se ne morejo prijaviti na razpis ali biti člani društva ali druge organizacije, ki se prijavlja na razpis).
Naloge razpisne komisije so:
– odpiranje in pregled prispelih prijav na razpis ali poziv,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev prijav,
– ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov v skladu z merili tega pravilnika,
– sestava zapisnika o delu komisije.
Komisija lahko Občinskemu svetu Občine Hrpelje-Kozina predlaga tudi spremembe in dopolnitve meril za ocenjevanje in vrednotenje letnih programov.
Prijavitelje formalno nepopolnih vlog občinska uprava v roku 8 dni od odpiranja prijav pozove k dopolnitvi. Če pozvani prijavitelji prijav ne dopolnijo v roku 8 dni od izdaje pisnega poziva k dopolnitvi, se prijave s sklepom zavrže. S sklepom se zavržejo tudi prepozne vloge, ki so prispele po preteku razpisnega roka ter prijave, ki so jih vložile neupravičene osebe.
11. člen
Občinska uprava s sklepom obvesti vse izbrane predlagatelje o izboru in višini sofinanciranja programov ter jih pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Predlagatelj vloge, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in, da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, lahko pri županu vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev oziroma pritožbo v roku 15 dni od prejema sklepa. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
12. člen
Pogodbo z izbranim izvajalcem sklene župan.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– navedba pogodbenih strank s podatki o nazivu, naslovu, davčni številki, številki transakcijskega računa in podatki o zakonitem zastopniku oziroma odgovorni osebi prijavitelja,
– naziv programa, ki se sofinancira,
– višina dodeljenih sredstev za izbrane programe in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določila o vračilu sredstev in sankcijah v primeru nenamenske porabe,
– obveznosti poročanja izvajalca občinski upravi,
– ostala določila o medsebojnih pravicah in obveznostih pogodbenih strank.
Izvajalci programov so dolžni izvajati sofinancirane programe in projekte ter dodeljena proračunska sredstva porabiti le za namene, kot so opredeljeni v pogodbi.
Ob zahtevku za izplačilo dodeljenih sredstev se od izvajalcev zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Če občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalcev, se financiranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun. Izvajalci, ki kršijo določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu ne morejo kandidirati.
III. MERILA
13. člen
Izbrani programi se ocenjujejo na podlagi sprejetih meril in kriterijev tega pravilnika in se ovrednotijo s točkami. Vrednost točke se določi za vsako leto posebej glede na skupno število točk, ki so jih dosegli vsi izvajalci, in višino proračunskih sredstev za tekoče leto, namenjenih za sofinanciranje izvajanja programov na področju kulturne dejavnosti.
Točkovnik za vrednotenje kulturnih programov se nahaja v prilogi 1 in je del tega pravilnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-1/2010
Hrpelje, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti