Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

443. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije), stran 1303.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B in 108/09) in 29. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je župan Občine Zavrč sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije)
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja P24-R1 Zavrč (območje športa in rekreacije) (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki bo omogočil izgradnjo predvidenih športnih površin. Predvidena je fazna pozidava območja.
2.
Ocena stanja:
V prostorskih sestavinah družbenega plana za območje Občine Zavrč je opredeljeno območje urejanja z oznako P24-R1 (območje športa in rekreacije). Način urejanja območja je predviden z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
Na območju podrobnega načrta je predvidena izgradnja nogometnega igrišča standardnih mer, pomožnega igrišča, tribune za gledalce (pod tribuno bo prostor za shranjevanje športnih rekvizitov in pripomočkov, shramba strojev za vzdrževanje igrišč in drugega), dvoetažnega objekta s slačilnicami, garderobami in drugimi pomožnimi prostori, dovozne poti do objekta, igrišč in predvidene čistilne naprave, ustreznega števila parkirišč za osebna vozila in ločeno za potrebe urgence, nočnih reflektorjev (predvidena višina je do 27 m) ter ograje. Območje bo opremljeno z vsemi potrebnimi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo; predvidena je tudi fotovoltaična centrala.
Razlogi za pripravo podrobnega načrta:
Občina Zavrč je vložila pobudo za pričetek postopka izdelave podrobnega načrta.
3.
Območje podrobnega načrta obsega površino, ki jo tvorijo zemljišča s parcelnimi številkami: 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 174/11, 176/3, vse k.o. Zavrč. Površina celotnega območja P24-R1, povzeta po prostorskem planu, meri 2, 34 ha.
Območje podrobnega načrta se v fazi izdelave lahko tudi delno spremeni.
Podrobni načrt lahko ureja tudi izgradnjo potrebne javne gospodarske infrastrukture izven območja obdelave. Območje prestavitev, novogradenj oziroma rekonstrukcij javne gospodarske infrastrukture sme obsegati vse tiste površine oziroma zemljišča izven območja podrobnega načrta, ki so minimalno zahtevana za potrebne navezave.
4.
Pri pripravi osnutka podrobnega načrta se upoštevajo prikaz stanja prostora, izražene investicijske namere ter tudi morebitne že pridobljene predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora.
Izdelovalec podrobnega načrta sme uporabiti morebitno obstoječo dokumentacijo oziroma mora zagotoviti izdelavo strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile uporabljene rešitve.
Podrobni načrt se pripravi skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Druga gradiva, relevantna za izdelavo, so:
– mnenje Službe mestnega arhitekta k urbanistični ureditvi in oblikovni zasnovi predvidene zazidave.
Podrobni načrt se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Zavrč.
5.
Roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz:
Sklep o začetku priprave prostorskega akta: februar 2010.
Objava sklepa v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu: februar/marec 2010.
Priprava osnutka prostorskega akta: 15 dni po objavi tega sklepa.
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za okolje in prostor, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje: 30 dni od prejema poziva.
Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka prostorskega akta: 15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora.
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu: najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka: 30 dni.
(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)
Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve: 7 dni po zaključku javne razgrnitve.
Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega akta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališča do pripomb in predlogov: do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.
Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve: 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči občinskega sveta): 7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.
Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta: 30 dni od prejema poziva.
Priprava usklajenega predloga prostorskega akta: 7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.
Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga prostorskega akta na občinskem svetu: do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.
Objava odloka v Uradnem listu RS: v številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi.
Priprava končnega elaborata, ki ga načrtovalec preda Skupni občinski upravi: 15 dni po objavi odloka.
Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi, tri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenki v dogovorjenem formatu (.dwg, .doc in .xls.).
6.
Pristojni nosilci urejanja prostora, za izdajo smernic oziroma projektnih pogojev in mnenj, pri pripravi podrobnega načrta, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo narave, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za področje varstva narave);
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (za področje varstva narave);
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);
4.a Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine; v vednost zaradi predhodne seznanitve s predvidenim OPPN);
5. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);
6. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (za področje urejanja območij in infrastrukture, ki je namenjena za potrebe obrambe);
7. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ptuj, Trstenjakova ulica 5/a, 2250 Ptuj (za področje upravljanja z državnimi cestami);
8. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);
9. Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);
10. Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanje odplak);
11. Občina Zavrč, Zavrč 11, 2283 Zavrč (za področje prometa, za občinske ceste).
Drugi udeleženci:
12. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (udeleženec na podlagi četrtega odstavka 58. člena ZPNačrt, glede potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje).
Če se v postopku priprave podrobnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora oziroma udeležencev, se le-te naknadno pridobijo v tem istem postopku.
7.
Pripravo, izdelavo ter stroške soglasij podrobnega načrta financira(jo) investitor(ji); v te namene sklene(jo) pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnem naslovu občine: www.zavrc.si.
Št. 3505-20/09
Zavrč, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti