Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

434. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave, stran 1289.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08, 79/09), 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06, 115/07), 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06), 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07), so Občinski svet Občine Divača na seji dne 29. 1. 2010, Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na seji dne 3. 12. 2009, Občinski svet Občine Komen na seji dne 23. 12. 2009 in Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 12. 2009 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organov skupne občinske uprave
1. člen
V Odloku o ustanovitvi organov skupne občinske uprave (Uradni list RS, št. 18/08) se v 2. členu dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organov skupne občinske uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(4) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo posameznega organa skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt organov skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organov skupne občinske uprave kot tudi sprejemajo sistemizacijo delovnih mest, in sicer na predlog vodje posameznega organa skupne občinske uprave.«
2. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku za besedo »Sežana« doda besedilo »(v nadaljevanju: sedežna občina)«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo ima pečat okrogle oblike. Ob zunanjem robu pečata je napis: Medobčinski inšpektorat in redarstvo, v notranjem krogu pa so našteta imena občin ustanoviteljic.«
4. člen
V 7. členu se dodata nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) O izločitvi zaposlenega v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu odloča direktor občinske uprave oziroma druga s strani župana pooblaščena oseba občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje inšpektorata in redarstva pa o stvari tudi odloči.«
5. člen
V 8. členu se v prvem odstavku za besedo »občin« doda besedilo »v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev« šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Delodajalec na predlog vodje inšpektorata in redarstva in po predhodnem soglasju županov občin ter v skladu s kadrovskim načrtom za Medobčinski inšpektorat in redarstvo, ki ga soglasno sprejmejo župani občin, in na podlagi sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu.«
6. člen
Nad 11. členom se doda naslov poglavja, ki se glasi: »5. Neodvisna komisija«
7. člen
V 12. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Medobčinska notranja revizijska služba ima pečat okrogle oblike. Ob zunanjem robu pečata je napis: Medobčinska notranja revizijska služba, v notranjem krogu pa so našteta imena občin ustanoviteljic.«
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Medobčinska notranja revizijska služba na podlagi izvedenega revidiranja izdela revizijsko poročilo, katerega posreduje županu tiste občine, v katero pristojnost zadeva spada. V primeru izvedenega notranjega revidiranja proračunskih uporabnikov pa se revizijsko poročilo posreduje predstojnikom revidiranih proračunskih uporabnikov ter županom občin ustanoviteljic.«
8. člen
V 14. členu se v prvem odstavku za besedo »občin« doda besedilo »v skladu z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev.«
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Delodajalec na predlog vodje medobčinske notranje revizijske službe in po predhodnem soglasju vseh županov občin ter v skladu s kadrovskim načrtom za Medobčinsko notranjo revizijsko službo, ki ga soglasno sprejmejo župani občin, in na podlagi sprejetega akta o sistemizaciji delovnih mest, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v Medobčinski notranji revizijski službi.«
9. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Sežana, v kateri je sedež organov skupne občinske uprave, ima za javne uslužbence zaposlene v njej, status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v sedežni občini. Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine oziroma vodja posameznega organa skupne občinske uprave na podlagi njegovega pisnega pooblastila.«
10. člen
V 17. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Občine bodo za delovanje organov skupne občinske uprave namenjale sredstva in druge materialne pogoje v naslednjem razmerju:
– Občina SEŽANA            51,92%
– Občina HRPELJE KOZINA        17,16%
– Občina DIVAČA            16,12%
– Občina KOMEN            14,80%«.
Dosedanji drugi postane tretji odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vsake štiri leta se glede na stanje števila prebivalcev uskladi razmerje med občinami iz prejšnjega odstavka, ki je osnova za obračun višine sredstev in drugih materialnih pogojev. Prav tako se razmerje iz prejšnjega odstavka uskladi v primeru pristopa ali izstopa občine. Uskladitev razmerja med občinami se podrobneje uredijo v dogovoru iz drugega odstavka 2. člena odloka.«
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
11. člen
V 18. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata in redarstva oziroma Medobčinske notranje revizijske službe je župan sedežne občine oziroma od njega pooblaščena oseba, medtem ko je vodja posameznega organa skrbnik prihodkov in odhodkov proračuna organa.«
Dodata se nov peti in šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Organi skupne občinske uprave so neposredni uporabniki proračuna sedežne občine. Finančni načrt organov skupne občinske uprave, ki ga na predlog vodje organov določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun sedežne občine.
(6) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje organov skupne občinske uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni proračunski postavki. Finančni načrt organov skupne občinske uprave je priloga k njihovim proračunom.«
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Uskladitev iz tretjega odstavka 10. člena tega odloka se prvič izvede v letu 2010 in velja za obdobje od leta 2011 do leta 2014.
13. člen
(1) Spremembe in dopolnitve tega odloka so sprejete, ko jih v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
(2) Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Sežana.
Št. 032-0001/2010-03
Divača, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.
Št. 012-3/2009-2
Hrpelje, dne 3. decembra 2009
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.
Št. 010-4/2007-12
Komen, dne 23. decembra 2009
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l.r.
Št. 032-8/2009-4
Sežana, dne 17. decembra 2009
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti