Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

433. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log, stran 1287.

Na podlagi 36. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B; v nadaljevanju: ZPNačrt), sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35001-2/2008/8 ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je župan Občine Sevnica sprejel
S K L E P
o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log
1. člen
(splošno)
S tem sklepom župan Občine Sevnica določa način in postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za most čez reko Savo pri naselju Log (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
(ocena stanja ter razlogi in cilji za pripravo)
Načrtovana mostna povezava Sevnica–Log predstavlja dodatno premostitev reke Save, s katero bo razbremenjen trenutno edini most čez Savo pri Boštanju in bo služila kot vzhodna povezava občinskega upravnega središča ter starega mestnega jedra na levem bregu Save z razvojem urbanega prostora na desnem bregu Save. S tem bo omogočena dodatna širitev urbanega središča Sevnice na desni breg Save, pri čemer bo nova cestna povezava prevzela funkcijo obvozne ceste. V okviru nove mostne povezave je predvidena še prestavitev regionalne ceste R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica in ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov na glavni železniški progi Zidani Most–Dobova s prestavitvijo R3/679 na severno stran železniške proge.
Priprava OPPN za novo mostno povezavo Sevnica–Log, ki predstavlja povezavo dveh državnih cest; glavne G1-5 na desnem bregu reke Save in regionalne ceste R3-679 na levem bregu, s prehodom preko glavne železniške proge, je utemeljena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenem planu Občine Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 36/02, 87/04). Podlaga za umestitev predvidene mostne povezave v planske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Sevnica, so bili predlogi iz Projekcije urbanega razvoja – Sevnica v osrčju voda in gričev (Strokovne podlage za urbanistični načrt, izdelala: ARHE d.o.o. Ljubljana in SAVAPROJEKT d.d. Krško, februar 1999.)
Dne 13. 11. 2006 sta Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in Občina Sevnica podpisali Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri izgradnji novega mostu preko Save v Logu pri Sevnici, ter odseka 2D na cesti G1-5 od brvi na Radni do odcepa za Lukovec. V protokolu so določene potrebne aktivnosti in dokumentacija ter opredeljeni viri in deleži financiranja. Osnova za podpis protokola je bila Idejna študija »Variantne rešitve umestitve dodatne cestno prometne povezave preko Save v Sevnici« (izdelal: Region d.o.o. Brežice, št. 2340/A-2004, november 2004).
Glede na to, da nova mostna povezava posega v območje Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, je Vlada Republike Slovenije na pobudo Občine Sevnica, dne 14. 10. 2008 sprejela Sklep št. 35001-2/2008/8, s katerim je dala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena tj. nove mostne povezave v območju predmetnega DLN.
Z OPPN bodo določeni pogoji za pripravo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo.
Cilji, ki jih bo potrebno doseči z načrtovanjem nove mostne povezave so:
1. zagotoviti medsebojno povezanost naselij na desnem bregu Save z urbanim središčem in starim mestnim jedrom Sevnice na levem bregu Save,
2. omogočiti razvoj mesta Sevnica in njegovo širitev na desni breg Save,
3. zagotoviti dodatno premostitev Save, ki bo razbremenila trenutno edini most čez Savo pri Boštanju in bo hkrati lahko služila kot obvoznica za mestno središče Sevnice,
4. ukiniti nivojske železniške prehode,
5. izboljšati kakovost potovanja, skrajšati potovalne čase in povečati prometno varnost.
Po določilih ZPNačrt je potrebno za obravnavano območje izdelati občinski podrobni prostorski načrt. Pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta je potrebno upoštevati tudi eventualna druga programska izhodišča, ki se pojavijo v samem postopku izdelave OPPN.
3. člen
(okvirno območje obdelave)
Območje OPPN za novo mostno povezavo Sevnica–Log bo obsegalo območje med starim mestnim jedrom Sevnice na levem bregu Save in naseljem Log na desnem bregu Save.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
V prvi fazi priprave OPPN bodo povzete že izdelane idejne zasnove in ostala strokovna gradiva. Na podlagi analize stanja prostora, razvojnih možnosti ter ranljivosti prostora bodo izdelane nove variantne rešitve, ki bodo sledile načrtovalskim ciljem. Vse izdelane variantne rešitve bodo, po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora, optimizirane in dopolnjene. Predlog najustreznejše rešitve bo izbran v skladu z 59. členom ZPNačrt, 19. členom Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave (Uradni list RS, št. 99/07).
Natančnejša vsebina OPPN s predvidenimi ureditvami bo določena v projektni nalogi, ki bo hkrati s sklepom župana sestavni del razpisne dokumentacije za izbor izvajalca.
Za pripravo predloga najustreznejše variante bo izdelan geodetski načrt v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04) ter vse strokovne podlage, ki jih bo potrebno zagotoviti za pripravo OPPN.
5. člen
(roki in postopek za pripravo)
Predvideni roki za pripravo predmetnega OPPN so:
+------------------------------------+--------------+----------+
|        Faza        |  Nosilec  |  Rok  |
|                  | aktivnosti |     |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Sklep o pričetku postopka in objava |pripravljavec | 7 dni  |
|v Uradnem listu RS         |Občina    |     |
|                  |Sevnica    |     |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Izdelava strokovnih podlag     |izdelovalec  | 45 dni |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Izdelava variantnih rešitev     |izdelovalec  | 30 dni |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Vrednotenje in primerjava variantnih|pripravljalec | 15 dni |
|rešitev ter izbor najustreznejšega |       |     |
|variantnega predloga        |       |     |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Izdelava podrobnejših strokovnih  |izdelovalec  | 60 dni |
|podlag za predlog najustreznejše  |       |     |
|variante              |       |     |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka OPPN |izdelovalec  | 40 dni |
|                  |       |(s CPVO 90|
|                  |       |  dni)  |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |pripravljalec | 30 dni |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Priprava stališč do pripomb in   |Izdelovalec, | 15 dni |
|predlogov              |pripravljalec |     |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Potrditev stališč          |Občinski svet | 15 dni |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Izdelava predloga OPPN       |izdelovalec  | 30 dni |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Pridobitev mnenj in mnenja MOP o  |pripravljalec | 30 dni |
|sprejemljivosti vplivov na okolje  |       |(s CPVO 60|
|                  |       |  dni)  |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Sprejem OPPN z odlokom       |Občinski svet | 30 dni |
+------------------------------------+--------------+----------+
|Objava Odloka v Uradnem listu RS  |pripravljalec | 15 dni |
+------------------------------------+--------------+----------+
Predvideni roki so okvirni in se lahko zaradi nepredvidljivih okoliščin v postopku priprave OPPN spremenijo.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
V postopku priprave OPPN bodo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve podali sledeči nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Območje Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
6. Zavod za ribištvo Slovenije, Sp. Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Šmartno,
7. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Brežice, Cesta bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
8. Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
9. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
10. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
11. JP Plinovod d.o.o. Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
12. JP Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica,
13. Zavod kabelske televizije NHM Sevnica, Trg svobode 13a, 8290 Sevnica,
14. Občina Sevnica, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica,
15. HSE Invest d.o.o., PE Sevnica, Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
16. Infra d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
V skladu s 7. členom Protokola bosta pripravo strokovnih podlag in OPPN ter eventualno izdelavo okoljskega poročila sofinancirala Ministrstvo za promet in Občina Sevnica.
Sredstva za pripravo strokovnih podlag, OPPN in Okoljskega poročila, ki jih v skladu s Protokolom financira Občina Sevnica, so zagotovljena v proračunu Občine Sevnica za leto 2010, v okviru proračunske postavke: 16405 – Prostorsko strateško načrtovanje; konto: 420804 – OPPN most Log.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0007/2007
Sevnica, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti