Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

431. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem, stran 1286.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o varnosti v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in naslednji) in 16. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 49/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na 30. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 96/01, v nadaljevanju: odlok).
2. člen
29. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo:
– inšpektor za ceste nadzoruje cestno prometno signalizacijo, stanje in vzdrževanje cest in objektov na njih, izvajanje del na javnih prometnih površinah v skladu z zakonom in tem odlokom;
– občinski redarji nadzirajo izvajanje določil odloka v skladu z delovnim področjem in nalogami, določenimi v Zakonu o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06), predvsem pa:
– o prepovedi parkiranja na javnih površinah, namenjenih pešcem, na zelenicah in parkih, pred vhodi v stavbe in garaže, na dovozih do stavb, na avtobusnih postajališčih, na prostorih, določenih za razkladanje dostavnih vozil, ob dovozih in izvozih iz gradbišč, na ali pred komunalnimi napravami (hidranti, jaški, kontejnerji za odpadke, prometnimi zapornicami),
– o parkiranju na rezerviranih mestih,
– o spoštovanju določil o dostavi blaga,
– o izvajanju del na javnih prometnih površinah,
– o posebni uporabi površin za javne prireditve,
– nadzirajo upravljavce parkirnih prostorov;
– medobčinski inšpektorat;
– upravljavci javnih parkirnih prostorov nadzirajo izvajanje reda na javnih parkirnih prostorih, za katere imajo pooblastila župana občine;
– upravljavec zaprtega parkirnega prostora izvaja kontrolo vhoda in izhoda in nespoštovanje predpisov v zvezi s tem.
3. člen
31. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Z globo se kaznuje za prekršek:
– pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti s 630 €,
– odgovorna oseba pravne osebe z 250 €,
– če kot vzdrževalec javnih prometnih površin ne ravna po določilih 4. člena tega odloka,
– če si ne pridobi dovoljenja za izredni dovoz ali dovoljenja ne postavi na vidno mesto v skladu z 11. členom tega odloka,
– če čiščenje in pranje javnih prometnih površin ter odvoz komunalnih in drugih odpadkov ne poteka v skladu s 25. členom tega odloka.
4. člen
32. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Z globo 65 € se kaznuje posameznika, če stori prekršek:
– če ne parkira tovornega vozila ali avtobusa v skladu z 20. členom tega odloka,
– če pri dostavi blaga ne upošteva določil 21. člena tega odloka,
– če dostava ne poteka v skladu z 22. členom tega odloka.
6. člen
Prvi odstavek 33. člena odloka se spremeni in na novo glasi:
Z globo 50 € se kaznuje posameznik, če stori prekršek:
– če zlorabi (posoja) abonmajske kartice v skladu z 19. členom tega odloka,
– če ne plača parkirnine po določilih 19. člena tega odloka,
– če neopravičeno parkira vozilo na rezerviranih parkirnih površinah za invalide.
7. člen
34. člen odloka se spremeni in na novo glasi:
Z globo 40 € se kaznuje posameznika, če stori prekršek;
– če se vozi s kolesom v območju za pešce tam, kjer to ni določeno s prometno signalizacijo (drugi odstavek 8. člena tega odloka),
– če parkira vozilo na prepovedanih mestih iz 13. člena tega odloka,
– če neopravičeno parkira na rezerviranih parkirnih površinah, kot to določa 16. člen tega odloka,
– če ne označi vozila s parkirnim listkom ali parkirno uro, ali ju ne postavi na vidno mesto v vozilu – sprednji levi del vetrobranskega stekla – v skladu z 19. členom tega odloka,
– če krši parkirni režim, določen skladno s sklepom občinskega sveta (tretji odstavek 19. člena tega odloka).
8. člen
Do vzpostavitve občinskega redarstva opravlja naloge iz druge alineje drugega odstavka 29. člena odloka pooblaščena oseba občinske uprave.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ravne na Koroškem, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti