Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

423. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama, stran 1282.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) župan Občine Postojna sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo ureditvenega načrta
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta Postojnska jama (v nadaljevanju: OPPN PJ) se pripravljajo na pobudo investitorja Mobitel d.d.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na možnost umestitve bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki je trenutno veljavni OPPN PJ ne omogoča. Na obstoječem objektu hotela Jama na parc. št. 1592/2, k.o. Postojna, se nahaja delujoča bazna postaja, katere pa po predvideni odstranitvi hotela ne bo mogoče ponovno postaviti, ker veljavni OPPN PJ ne omogoča postavitve baznih postaj in določa, da se novogradnje, rekonstrukcije in priključke telekomunikacijskega omrežja zgradi v podzemni oziroma kabelski izvedbi. Namen sprememb in dopolnitev akta je, da se vzpostavi podlago za postavitev bazne postaje v območju predvidene novogradnje hotelskega kompleksa.
2. Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev je 55., 57. in 61.a člen ZPNačrt, Odlok o Srednjeročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), v nadaljevanju: Srednjeročni plan, ter Odlok o Dolgoročnem planu Občine Postojna za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni list RS, št. 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), v nadaljevanju: Dolgoročni plan.
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZPNačrt omogoča izvedbo skrajšanega postopka, če gre za spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta in če gre za posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev. OPPN PJ je občinski podrobni prostorski akt, njegove spremembe pa predvidevajo umestitev bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, ki na tem območju sicer že deluje, sprememba prostorskega akta pa bo omogočila nadaljnje funkcioniranje objekta bazne postaje v primeru novih prostorskih ureditev, kar po trenutno veljavnem aktu ni mogoče. Predvideni poseg ne vpliva na celovitost prostorske ureditve ter rabo sosednjih zemljišč in objektov.
3. Območje in vsebina sprememb in dopolnitev
Območje sprememb in dopolnitev OPPN PJ obsega ureditveno enoto UE-H, kjer je predvidena novogradnja hotelskega kompleksa. Na tem območju se preveri in predvidi možnost umestitve bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Kolikor se bo v postopku priprave izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
Roki za pripravo
OPPN PJ se pripravlja po skrajšanem postopku, pri čemer je predvideni rok za pridobitev smernic in mnenj 15 dni, medtem ko je za trajanje javne razgrnitve akta predvidenih 30 dni.
4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Metelkova 4, Ljubljana,
– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana,
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa morajo biti upoštevane vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN PJ in potrebnih strokovnih podlag zagotovi pobudnik. Občina Postojna kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre za vodenje postopka priprave akta.
6. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Postojna.
Št. 3505-9/2009-4
Postojna, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti