Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

422. Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2010, stran 1280.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS – UPB2, 76/08, 100/08 in 79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 – ZJF in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 26. redni seji dne 2. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Poljčane za leto 2010
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za občino Poljčane za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------+----------------------------------+------------+
|Konto |   |OPIS               |  Proračun|
|    |   |                 |  leta 2010|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | A  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | I.  |SKUPAJ PRIHODKI          |  4.647.248|
|    |   |(70+71+72+73+74+78)        |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  3.143.079|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)   |  2.921.129|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|700  |   |Davki na dohodek in dobiček    |  2.475.429|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|703  |   |Davki na premoženje        |   232.500|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|704  |   |Domači davki na blago in storitve |   213.200|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |   221.950|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|710  |   |Udeležba na dobičku in dohodki od |   156.000|
|    |   |premoženja            |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|711  |   |Takse in pristojbine       |    2.850|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|712  |   |Denarne kazni           |    1.500|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|713  |   |Prihodki od prodaje blaga in   |    1.100|
|    |   |storitev             |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|714  |   |Drugi nedavčni prihodki      |   60.500|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |   421.019|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|720  |   |Prihodki od prodaje osnovnih   |   18.000|
|    |   |sredstev             |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|722  |   |Prihodki od prodaje zemljišč in  |   403.019|
|    |   |neopredmetenih dolgoročnih    |      |
|    |   |sredstev             |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |  1.083.150|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|740  |   |Transferni prihodki iz drugih   |  1.083.150|
|    |   |javnofinančnih institucij     |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  5.110.980|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI (40+41+42+43)   |  1.072.690|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|400  |   |Plače in drugi izdatki zaposlenim |   265.280|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|401  |   |Prispevki delodajalcev za socialno|   41.780|
|    |   |varnost              |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|402  |   |Izdatki za blago in storitve   |   696.077|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|403  |   |Plačila domačih obresti      |   19.780|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|409  |   |Rezerve              |   49.773|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)|  1.162.017|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|410  |   |Subvencije            |   11.000|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|411  |   |Transferi posameznikom in     |   688.378|
|    |   |gospodinjstvom          |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|412  |   |Transferi neprofitnim       |   147.554|
|    |   |organizacijam in ustanovam    |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|413  |   |Drugi tekoči domači transferi   |   315.085|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  2.751.520|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|420  |   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev|  2.751.520|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |   124.753|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|431  |   |Investicijski transferi pravnim in|   75.000|
|    |   |fizičnim osebam, ki niso     |      |
|    |   |proračunski uporabniki      |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|432  |   |Investicijski transferi      |   49.753|
|    |   |proračunskim uporabnikom     |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ)|  –463.732|
|    |   |= (I.-II.)            |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    |III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |  –450.652|
|    |   |((I.-7102)-(II.-403-404)     |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    |III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)   |   908.372|
|    |   |((70+71)-(40+41))         |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|      0|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|75   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |      0|
|    |   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV      |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|750  |   |Prejeta vračila danih posojil   |      0|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV     |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | C.  |RAČU FINANCIRANJA         |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)        |   200.000|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|500  |   |Domače zadolževanje        |   200.000|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    |VIII. |ODPLAČILO DOLGA          |   59.305|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|550  |   |Odplačilo domačega dolga     |   59.305|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|  –323.037|
|    |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII) |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |   140.695|
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII- |   463.732|
|    |   |IX.)               |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
|    |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC |   323.037|
|    |   |PRETEKLEGA LETA (31. 12. 2009)  |      |
+-------+------+----------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupine kontov. Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Poljčane – www.poljcane.si.
Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2010 do 2013). V načrt razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma vsi investicijski odhodki in investicijski transferi. Načrt razvojnih programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, investicije manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
Namenski prejemki proračuna občine so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod, prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), komunalni prispevek, vrnjena sredstva vlaganj v JTO ter sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe proračuna odloča župan, v višini največ 20% sredstev na posameznih področjih porabe.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
– v letu 2010 70% navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnike, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih porabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 0,5% iz naslova prihodkov občine iz dohodnine in 16% DPO. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 210 eurov.
10. člen
Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja za nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 eurov in za nepremičnine, za katere občina uveljavlja predkupno pravico ter o tem obvesti občinski svet ob zaključnem računu.
Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan pooblaščen tudi za podpis pogodbe.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Poljčane, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 lahko zadolži do višine 200.000 eurov, in sicer za financiranje investicije izven nivojskega prehoda v centru Poljčan.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Poljčane v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0004/2010-1-501
Poljčane, dne 2. februarja 2010
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti