Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

417. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje«, stran 1277.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 8/09 ZPNačrt-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 27. seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Jugorje«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacija Jugorje« (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(Vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se opredeli gradnja gospodarske javne infrastrukture, določi obračunsko območje, roke gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(Razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za zgrajeno komunalno opremo, ki ga zavezanec/investitor pred priključitvijo plača občini.
Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 21/08, 113/09).
4. člen
(Podatki o območju opremljanja)
Obračunsko območje programa opremljanja je območje naselja Jugorje, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na načrtovano komunalno infrastrukturo oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(Obstoječa komunalna infrastruktura)
Področje Jugorja pred investicijo ni bilo opremljeno s kanalizacijo. Komunalne odpadne vode so bile večinoma speljane v greznice, pri nekaterih starejših kmečkih objektih pa v gnojnične jame. Obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje, na katerega se priključuje kanalizacija Jugorje, se nahaja v naselju Gabrje.
6. člen
(Predvidena komunalna oprema)
Na obravnavanem območju urejanja je narejena nova fekalna kanalizacija. Podrobnosti so navedene v projektu PGD/PZI »Kanalizacija v naseljih Jugorje in Kandija v KS Gabrje«, ki ga je izdelalo podjetje Acer Novo mesto, d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto, pod št. PR-R//2006, v januarju 2007.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(Obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije tako za novo kot za obstoječo komunalno opremo je eno samo in obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(Skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove komunalne opreme, ki odpadejo na območje, znašajo 355.716,99 EUR po cenah v januarju 2010 in obsegajo stroške izvedbenih del, projektne dokumentacije, nadzora pri gradnji in varstva pri delu. Obračunski stroški nove komunalne opreme so znižani za sredstva proračuna Mestne občine Novo mesto in znašajo 35.166,23 EUR za novo komunalno opremo. Obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo znašajo 18.623,19 EUR.
9. člen
(Financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja sta zagotavljali Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) in Mestna občina Novo mesto.
Tabela: Viri financiranja
+-----------------------------------------------+--------------+
|        Viri financiranja        | Znesek v EUR |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in    | 267.840,95 |
|regionalno politiko (SVLR)           |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Mestna občina Novo mesto            |  87.876,04 |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– iz proračuna                 |  34.086,62 |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– lastniki obstoječih objektov         |  43.129,29 |
+-----------------------------------------------+--------------+
|  · komunalni prispevek za novo komunalno   |  28.201,67 |
|   opremo                  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|  · komunalni prispevek za obstoječo komunalno|  14.927,62 |
|   opremo (primarna kanalizacija)      |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|– investitorji bodočih objektov v območju   |  10.660,13 |
|opremljanja                  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|  · komunalni prispevek za novo komunalno   |  6.964,56  |
|   opremo                  |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|  · komunalni prispevek za obstoječo komunalno|  3.695,57  |
|   opremo (primarna kanalizacija)      |       |
+-----------------------------------------------+--------------+
|Skupaj                     | 355.716,99 |
+-----------------------------------------------+--------------+
Mestni občini Novo mesto ni treba zagotavljati več nobenih sredstev za izgradnjo navedene kanalizacije, ker so bila ta že zagotovljena.
10. člen
(Terminski plan)
Izgradnja kanalizacije v naselju Jugorje je zaključena, uporabno dovoljenje je pridobljeno in s tem v zvezi niso predvidene več nobene aktivnosti.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
(Merila za odmero komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na
        posameznem obračunskem območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) =  neto tlorisna površina
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =       posamezna vrsta komunalne opreme
j =       posamezno obračunsko območje.
Komunalni prispevek je seštevek izračunanih komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture tako za novo kot za obstoječo komunalno infrastrukturo.
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi: Dti = 0,3: 0,7
– da je faktor dejavnosti za:
– enostanovanjske stavbe (CC-SI: 1110) 1,00
– dvostanovanjske stavbe (CC-SI: 1121) ter upravne in pisarniške stavbe (CC-SI: 122) 1,15
– za stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI: 126) in nestanovanjske kmetijske stavbe (CC-SI: 1271) 0,70
– vse ostale stavbe 1,30.
V primeru, da objekt nima določene parcele, se uporablja 5. člen Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki pravi, da če parcela ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
12. člen
(Stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju, se razberejo iz tabele:
Tabela: Obračunski stroški na enoto za novo in obstoječo infrastrukturo
+------------------------------+---------------+---------------+
|Infrastruktura        |Cp(ij) (EUR/m2)|   Ct(ij)  |
|               |        |  (EUR/m2)  |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Nova kanalizacija       |   3,309   |   6,699   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Obstoječe kanalizacijsko   |   1,957   |   3,370   |
|omrežje            |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
Navedeni stroški veljajo na datum januar 2010 in se jih ob izdaji odločbe ustrezno revalorizira za obdobje od januarja 2010 do dne izdaje odločbe.
13. člen
(Indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
14. člen
(Oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Zavezanec lahko za znižanje odmerjenega komunalnega prispevka uveljavlja krajevni samoprispevek, ki ga je plačeval v letih 2004–2009 za namen izgradnje kanalizacije v krajevni skupnosti Gabrje. Glede na potrjeno novelacijo investicijskega programa »Investicije v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v KS Gabrje« iz septembra 2007 se pri odmeri takemu zavezancu plačan samoprispevek prizna kot že plačan komunalni prispevek v višini 50% plačanega samoprispevka pod pogojem, da:
– dokaže, da je krajevni samoprispevek plačeval v območju, kjer se nahaja objekt, za katerega se komunalni prispevek odmerja,
– priloži k vlogi za odmero komunalnega prispevka potrdila o plačanem krajevnem samoprispevku s strani delodajalca ali iz dohodninske odločbe.
Znižanje skupnega komunalnega prispevka lahko uveljavljajo vsi, ki so plačevali samoprispevek in imajo na objektu, ki je predmet odmere komunalnega prispevka, prijavljeno stalno prebivališče.
V primeru, da znesek komunalnega prispevka po odločbi presega znesek znižanj, mora zavezanec razliko še doplačati. V primeru, da je znesek komunalnega prispevka nižji od zneska znižanj, se razlike ne vrača.
V primeru odmere komunalnega prispevka za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko občina na vlogo lastnika nepremičnine, ki dokaže, da je upravičen do prejemanja denarne socialne pomoči na podlagi Zakona o socialnem varstvu, zadrži plačilo komunalnega prispevka, kar se uredi s pogodbo, ki jo skleneta občina in lastnik.
Komunalni prispevek se za priključitev obstoječih objektov na kanalizacijsko omrežje lahko odmeri kot obročno plačilo, vendar se mora investitor o tem odločiti že ob vlogi za odmero komunalnega prispevka. Plačilo je možno v največ štirih mesečnih obrokih.
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(Dostop do podatkov)
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Mestne občine Novo mesto.
16. člen
(Veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35112-14/2010
Novo mesto, dne 28. januarja 2010
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti