Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

412. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib, stran 1263.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠR 1/2-1 Bellevue in del območja urejanja ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib v Ljubljani (v nadaljevanju: OPPN), ki v dopolnjenem osnutku izvedbenega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana obsega območje enote urejanja prostora z oznako RŽ-155, RŽ-198 in RŽ-138.
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Večji del obravnavane lokacije leži v ureditvenem območju ŠR 1/2-1 Bellevue, v morfološki enoti 3C/1, ki je namenjeno osrednjim dejavnostim in se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP). Na vzhodni strani del lokacije leži v ureditvenem območju ŠR 1/5 Tivoli – Šišenski hrib, ki je namenjeno parkovnim, športnim in rekreacijskim površinam in se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji (PUP). Veljavni odlok o PUP ni usklajen z veljavnimi določili odlokov s področja varovanja narave, ki so bili sprejeti po njegovi uveljavitvi.
Na zemljišču je obstoječi hotel s prizidkom na zahodni strani, dva paviljona, gospodarski objekt. Južno od obravnavanega območja je locirana Športno rekreacijska hala Tivoli.
Namen OPPN je omogočiti kvalitetno obnovo hotela Bellevue in urediti celotno območje okoli hotelskega kompleksa z dostopi, zunanjimi ureditvami in komunalno opremljenostjo. S sprejetjem OPPN bo saniran zapuščen hotel in revitalizirano celotno območje. Nove ureditve vključujejo in upoštevajo zavarovane elemente prostora.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška, v katastrski občini Spodnja Šiška. Nahaja se na zahodni strani Celovške ceste in na vzhodni strani Šišenskega hriba, med gozdom in mestnim središčem. Na obravnavani lokaciji je obstoječ kompleks nekdanjega hotela Bellevue, ki je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Območje se hkrati nahaja tudi na območju kulturne dediščine – Antičnega vodovoda pod Šišenskim hribom in kulturne krajine Rožnik in Šišenski hrib. Površina območja OPPN znaša približno 17.200 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste,
5. RS, Ministrstvo za kulturo,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. JP Snaga, d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. T2 d.o.o.,
12. UPC Telemach d.o.o.,
13. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
14. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
16. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
17. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve bodo pripravljene v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena mesec dni po začetku veljavnosti tega sklepa, dopolnjenega osnutka pa en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3505-6/2010-3
Ljubljana, dne 2. februarja 2010
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti