Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

411. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo, stran 1260.

Na podlagi 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 52/99) ter 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je občinski svet Občine Lendava na 30. redni seji, dne 28. 1. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava, ki obsega:
– Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 62/08),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 14/09),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 8/10).
O D L O K
o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja občinska uprava Občine Lendava.
Sedež občinske uprave Občine Lendava je v Lendavi, Glavna ulica 20.
Ta odlok določa:
– delovno področje in naloge občinske uprave Občine Lendava (v nadaljevanju: občinska uprava),
– način in organizacijo občinske uprave,
– način vodenja občinske uprave.
2. DELOVNO PODROČJE IN NALOGE OBČINSKE UPRAVE
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti Občine Lendava zlasti na naslednjih področjih:
– področje javne uprave,
– splošne in kadrovske zadev,
– javne finance,
– gospodarske javne službe,
– področje civilne zaščite,
– javni red in varnost,
– varstvo okolja,
– stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj,
– zdravstvo, socialo, kulturo in ostale družbene dejavnosti,
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti.
Občinska uprava po potrebi opravlja tudi naloge za nemoteno delovanje krajevnih skupnosti.
Občinska uprava opravlja svoje naloge na podlagi in v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občine.
3. člen
Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik, Kobilje je ustanovljen organ skupne občinske uprave kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva, urejanja prostora ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb za območje občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje. Ustanoviteljice so že sprejele Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, kot skupen organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva, čigar dejavnost ustanoviteljice razširjajo še na področje urejanja prostora ter zagotavljanja in izvajanja javnih služb za območje občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
4. člen
Delo občinske uprave je javno. Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine,
– z uradnimi sporočili za javnost,
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
O delu občinske uprave obveščata javnost župan in direktor občinske uprave.
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela, le-te obravnavati in nanje odgovoriti v razumnem roku.
5. člen
Občinska uprava zagotavlja dvojezično poslovanje v skladu s posebnimi pravicami avtohtone narodne skupnosti.
3. ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
6. člen
Občinska uprava je organizirana po notranjih organizacijskih enotah. Podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.
7. člen
Organizacija občinske uprave je prilagojena njenemu poslanstvu in nalogam ter upravnim in delovnim procesom in zagotavlja:
– strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
– učinkoviti notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
– učinkovito sodelovanje z organi občine in zunanjimi institucijami.
8. člen
Za izvajanje nalog v občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– Urad župana,
– Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo,
– Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene dejavnosti,
– Oddelek za okolje in prostor, inšpekcije in režijski obrat,
– Oddelek za proračun in finance.
9. člen
Urad župana opravlja naslednje naloge:
– organizacijska, informacijska, logistična in strokovna podpora pri delu urada župana in podžupanov,
– vsebinsko in terminsko usklajevanje programov dela ter aktivnosti župana in občinske uprave,
– priprava in koordinacija poslovnih sestankov, prireditev in protokolarnih srečanj,
– informiranje občanov in stiki z javnostmi,
– spremljanje učinkov gospodarskih javnih služb, občinske uprave in krajevnih skupnosti,
– koordiniranje uresničevanja razvojnega programa,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje,
– odloča v upravnih postopkih na II. stopnji,
– sprejema pobude, predloge in pritožbe občanov,
– organizira in nadzira naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
– koordinira programe s področja kulture in turizma,
– koordinira promocijske in narodnostne aktivnosti.
10. člen
Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarstvo opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in spremlja izvajanje komunalnih storitev,
– pripravlja in koordinira investicijske in druge projekte s področja komunalnih dejavnosti,
– spremlja ekonomiko gospodarskih javnih služb,
– sodeluje z organom skupne občinske uprave pri nadzoru izvajanja gospodarskih javnih služb,
– oblikuje in vzdržuje podatkovne baze ter informatiko s področja gospodarskih javnih služb,
– pripravlja in vodi razpise s področja gospodarskih dejavnosti,
– skrbi za vzdrževanje, čiščenje in upravljanje z mestno hišo,
– organizira urejanje javnih in zelenih površin,
– koordinira delo krajevnih skupnosti na področju urejanja infrastrukture,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
11. člen
Oddelek za pravne in upravne zadeve ter družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge:
a) Delovno področje za pravne in upravne zadeve:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja pravnih in upravnih zadev,
– pripravlja splošne in druge akte,
– vodi upravne postopke na I. stopnji in II. stopnji,
– skrbi za strokovna opravila v zvezi z izvajanjem načrta nabave in prodaje stvarnega premoženja občine,
– skrbi za kadrovsko poslovanje in splošne zadeve,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
b) Sprejemna pisarna:
– organizira in izvaja dela v sprejemni pisarni in arhivu,
– ureja vloge in pritožbe občanov ter inštitucij,
– skrbi za transparenten pretok dokumentacije,
– organizira delo s strankami in jim daje splošne informacije ter obvestila,
– skrbi za evidenco prisotnosti zaposlenih,
– izvaja administrativna dela,
– skrbi za hišni red,
– upravlja z dokumentarnim gradivom,
– izvaja dela in naloge glavne pisarne,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
c) Delovno področje za lokalno samoupravo:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja lokalne samouprave,
– skrbi za zakonito funkcioniranje lokalne samouprave,
– organizira informacijski sistem s področja lokalne samouprave in oblik odločanja občanov,
– pripravlja, organizira in sodeluje pri izvedbi sej občinskega sveta in delovnih teles občinskega sveta,
– spremlja izvajanje sklepov občinskega sveta,
– organizacijsko in administrativno skrbi za delo nadzornega odbora občine in sosveta predsednikov krajevnih skupnosti,
– spremlja delo krajevnih skupnosti in organizira zahtevnejša strokovna opravila za krajevne skupnosti v okviru občinske uprave,
– skrbi za organizacijo in izvedbo postopkov lokalnih volitev ter za pomožna opravila pri izvedbi drugih volitev na podlagi zakona,
– spremlja spremembo zakonodaje in delo državnega zbora RS,
– opravlja prevajalske naloge ter naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
d) Delovno področje za družbene dejavnosti:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja družbenih dejavnosti in društev,
– skrbi za uresničevanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti občine na področju družbenih dejavnosti,
– pripravlja letne programe financiranja institucij s področja družbenih dejavnosti, organizacij in društev ter spremlja učinke financiranja,
– izvaja upravne postopke s področja družbenih dejavnosti,
– vodi aktivnosti pri razvoju družbenih dejavnosti,
– sodeluje pri delu svetov javnih zavodov in skladov, kjer je občina ustanovitelj,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
12. člen
Oddelek za okolje, inšpekcije in režijski obrat
a) Delovno področje za inšpekcije in redarstvo:
– skrbi za organizacijo in nadzor nad izvajanjem gospodarskih javnih služb, zadovoljstvo občanov, varstvo potrošnikov in reševanje urgentnih komunalnih zadev,
– nadzira izvajanje občinskih odlokov ter pogodb s področja okoljskih in komunalnih zadev,
– organizira varstvo in zaščito občanov pred elementarnimi in drugimi nesrečami,
– izvaja gospodarsko javno službo pomoč, oskrba in namestitev zapuščene živali,
– skrbi za področje požarne varnosti,
– skrbi za področje civilne obrambe,
– opravlja naloge občinske redarske službe,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
b) Režijski obrat:
– upravlja z občinskim kanalizacijskim sistemom in nadzira delo izvajalcev gospodarskih javnih služb s področja komunalnih zadev,
– izvaja javno gospodarsko službo odvajanja komunalne in padavinske vode,
– spremlja izvajanje odloka s področja gospodarskih javnih služb,
– vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje na podlagi svoje pristojnosti,
– organizira vzdrževanje objektov v lasti občine,
– organizira čiščenje objektov v lasti občine,
– organizira ureditev okolice (zelene površine),
– skrbi za prometno varnost,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje,
– načrtuje, koordinira in nadzira aktivnosti, ki se nanašajo na komunalno infrastrukturo.
c) Delovno področje za okolje:
– analizira stanje na področju komunalne infrastrukture in pripravlja strokovne podlage za odločanje,
– organizira in izvaja strokovna opravila ter vodi upravne postopke na področju okoljskih in komunalnih zadev,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje,
– vodi prostorsko planiranje in spremlja njegovo uresničevanje,
– načrtuje in spremlja aktivnosti posega v prostor,
– skrbi za trajnostni razvoj in načrtno varovanje okolja,
– skrbi za izgled okolja in prostorski informacijski sistem,
– pripravlja strokovne podlage za izdajanje lokacijskih dovoljenj,
– organizira informacijske podatkovne baze s področja prostorskih zadev.
Inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, sprejetih v Občini Lendava in republiških predpisov, če je v njih tako določeno.
Oddelek je določen kot prekrškovni organ občine na I. stopnji.
Naloge in pooblastila delavcev občinske uprave na področju Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje pa so določene s posebnim odlokom.
Z ustanovitvijo Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje se naloge Oddelka za okolje in prostor, inšpekcije in režijski obrat prenesejo v organ skupne občinske uprave.
13. člen
Oddelek za proračun in finance opravlja naslednje naloge:
– organizira ter izvaja strokovna opravila s področja premoženjskih, finančnih in računovodskih zadev,
– izvaja finančno in računovodsko načrtovanje ter analize s področja dejavnosti in razvoja občine,
– izvaja strokovna opravila s področja knjigovodstva, predpisanih evidenc in izvajanja proračuna,
– načrtuje in spremlja ekonomiko gospodarskih javnih služb,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– sodeluje s proračunskimi uporabniki,
– pripravlja strokovne podlage za odločanje s področja finančnih premoženjskih zadev,
– skrbi za finančno vodenje razvojnih projektov in poročanje o realizaciji,
– organizira popise premoženja in skrbi za realizacijo načrtovane prihodkovne strani proračuna,
– skrbi za strokovna opravila v zvezi z javnimi naročili,
– pripravlja in koordinira izvajanje razvojnih projektov,
– spremlja razpise in pripravlja strokovne podlage za pridobitev sredstev iz naslova razpisov,
– spremlja in analizira izvajanje proračuna,
– skrbi za informacijski sistem in pomožne evidence pri sprejemanju izvajanja proračuna,
– pripravlja strokovne podlage in analize za sprejemanje odločitev v zvezi s proračunom in premoženjem občine,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
14. člen
Javni uslužbenci morajo opravljati delo v skladu s predpisi, kolektivno pogodbo, pogodbo o zaposlitvi, splošnimi akti organa in kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.
4. VODENJE OBČINSKE UPRAVE
15. člen
Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let.
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov ter programov dela, ki se nanašajo na izvajanja nalog občinske uprave županu.
Direktor občinske uprave:
– vodi in organizira delo občinske uprave,
– koordinira delo občinske uprave z delom urada župana,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter v sodelovanju z vodji oddelkov skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji,
– organizira poslovanje občinske uprave,
– spremlja izvrševanje nalog občinske uprave,
– vodi in koordinira kadrovsko poslovanje,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– pripravlja programe dela občinske uprave in spremlja njihovo izvajanje,
– županu poroča o delu občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Direktor občinske uprave in vodja urada župana sta pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja.
16. člen
O upravnih zadevah in občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
17. člen
O izločitvi zaposlenega v upravnem postopku odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
18. člen
V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.
19. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo in neposredno organizirajo, vodijo, usmerjajo ter nadzorujejo delo enote, skrbijo za zakonito in pravočasno delo enote, odločajo o zadevah z delovnega področja enote za katere jih je pooblastil direktor občinske uprave in opravljajo najzahtevnejše naloge v notranjih organizacijskih enotah.
20. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog izven občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 62/08) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
21. člen
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 118/05, 42/06).
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 14/09) vsebuje naslednjo končno določbo:
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, št. 8/10) vsebuje naslednjo končno določbo:
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0044/2008
Lendava, dne 9. februarja 2010
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti