Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

407. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik, stran 1257.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 67/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in merila za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik.
2. člen
Sofinanciranje mladinskih programov in projektov se lahko izvede le na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Pristojni organ občinske uprave zbira predloge za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter skrbi za organizacijo in izvedbo javnega razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
3. člen
Za sofinanciranje se lahko potegujejo organizacije, ki izvajajo programe oziroma projekte, namenjene mladim v starosti do 29. leta, delujejo neprofitno ter so njihovi programi oziroma projekti v interesu Občine Kamnik, in sicer: društva; zveze društev; zasebni zavodi; mladinski sveti.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– navedbo prijaviteljev, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– merila, po katerih se bo posamezen program oziroma projekt točkoval;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
III. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU
5. člen
a) Kandidati morajo predložiti podroben opis prijavljenega programa oziroma projekta in načrt za njegovo izvedbo.
b) Kandidati morajo predložiti jasen finančni načrt, iz katerega je razviden delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji.
c) Kandidat ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do naročnika za preteklo leto.
IV. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI KAMNIK
6. člen
Občina Kamnik bo prijavitelja programa oziroma projekta sofinancirala na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
– program oziroma projekt vključuje mlade z     – 5 točk
manj priložnostmi, z manj priviligiranega
socialno-ekonomskega okolja, mlade iz ogroženih
družin (odvisnosti v družini, fizično in
psihično nasilje), šolske osipnike, družbeno
izločeno oziroma odklonsko mladino, invalide)
– program oziroma projekt ne vključuje mladih z   – 0 točk
manj priložnostmi, z manj priviligiranega
socialno-ekonomskega okolja, mladih iz
ogroženih družin (odvisnosti v družini, fizično
in psihično nasilje), šolske osipnike, družbeno
izločeno oziroma odklonsko mladino, invalide)
– reference prijavitelja pri izvajanju       – 5 točk
programov oziroma projektov za mlade
– sodelovanje z drugimi skupinami,         – 5 točk
organizacijami, institucijami v programu
oziroma projektu
– obseg in kvaliteta predlaganega programa     – 10 točk
oziroma projekta
– spodbujanje sodelovanja med mladimi       – 10 točk
– prostovoljno mladinsko delo           – 10 točk
– inovativnost programa oziroma projekta      – 5 točk
oziroma inovativnost pristopa k reševanju
problemov z različnih področij življenja
lokalne skupnosti
– spodbujanje osebne avtonomije mladih       – 5 točk
– spodbujanje učinkovite izrabe prostega časa    – 5 točk
mladih
– program oziroma projekt spodbuja neformalno    – 5 točk
izobraževanje mladih
– program oziroma projekt omogoča doživljanja    – 5 točk
pozitivnih izkušenj, pridobivanje pozitivne
samopodobe mladostnikov in soočanje z lastnimi
možnostmi za napredek
– preventivna narava programa oziroma projekta   – 5 točk
(zloraba dovoljenih in nedovoljenih substanc,
čustvena in fizična zloraba v družinah)
– spodbujanje družbene integracije mladih      – 5 točk
– program oziroma projekt pomaga odpravljati    – 5 točk
različne oblike diskriminacije ter spodbuja
boljše razumevanje bogastva različnosti
– program oziroma projekt je v korist lokalne    – 5 točk
skupnosti
– neformalno izobraževanje in usposabljanje     – 5 točk
mladih za mladinsko delo
– prostovoljno mladinsko delo            – 5 točk
– informiranje in svetovanje za mlade        – 5 točk
– participacija, aktivno državljanstvo,       – 5 točk
človekove pravice
– mednarodno mladinsko delo             – 5 točk
– mobilnost mladih                 – 5 točk
– raziskovalno delo mladih             – 5 točk
– število aktivnih vključenih članov v
mladinskih programih in projektih ter programih
za mlade:
do 10 aktivnih članov oziroma nosilcev      – 1 točka,
11–20 aktivnih članov oziroma nosilcev      – 2 točki,
21–30 aktivnih članov oziroma nosilcev      – 3 točke,
31–40 aktivnih članov oziroma nosilcev      – 4 točke,
41 in več aktivnih članov oziroma nosilcev     – 5 točk.
7. člen
Vrednost sofinanciranja mladinskih programov oziroma projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje delovanja mladih.
Projekti oziroma programi se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih merilih in kriterijih, navedenih v 6. členu tega pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih programov oziroma projektov, deljenih z višino sredstev, razpisanih za namen izvedbe programov oziroma projektov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk za posamezen projekt oziroma program. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta.
8. člen
Vrednotenje programov oziroma projektov na podlagi kriterijev iz 6. člena tega pravilnika in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov oziroma projektov opravi pet članska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi javnega razpisa obravnava le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pripravljeni razpisni dokumentaciji.
O višini zneska sofinanciranja programov oziroma projektov se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku petnajst dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna. Z izbranim prijaviteljem se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov in projektov. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov prijavitelja, matična, davčna številka;
– vsebino in obseg prijavljenega projekta oziroma programa;
– višino sredstev in način financiranja;
– poročilo o izvedenem projektu oziroma programu;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
9. člen
Župan z izbranimi izvajalci mladinskih programov oziroma projektov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo realizacijo programov, dinamiko sofinanciranja in način nadzora nad porabo sredstev.
10. člen
Oddelek za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: skrbnik pogodbe) spremlja izvajanje pogodb na podlagi faznih in zaključnih poročil o poteku in rezultatih v pogodbah opredeljenih programov oziroma projektov.
Če skrbnik pogodbe ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbe, mu lahko zadrži izplačevanje še neizplačanih sredstev. Sredstva iz prejšnjega odstavka dodeli župan, ki se v primeru, da je posamezen program oziroma projekt potreben posebne presoje, posvetuje s strokovno komisijo. Če izvajalec sredstev ni uporabil namensko, župan odpove pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev. Rok za vrnitev nenamensko porabljenih sredstev je 30 dni. Po preteku tega roka se zaračunajo zakonite zamudne obresti.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 57/03, 32/07).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-16/09-4/1
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti