Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

406. Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov, stran 1255.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 67/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju prireditev in projektov
1. člen
(splošne določbe)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za sofinanciranje prireditev in projektov, ki niso bili predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik, iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov ter pomenijo pomemben prispevek k zadovoljevanju javnih potreb in prepoznavnosti Občine Kamnik.
2. člen
(predmet sofinanciranja)
Iz občinskega proračuna Občine Kamnik se sofinancirajo:
– prireditve, za katere Občino Kamnik zaprosijo prijavitelji prireditev za sofinanciranje in jih praviloma ni bilo mogoče prijaviti na ostale javne razpise ali pozive za sofinanciranje prireditev in projektov,
– večje prireditve in projekti društev na področju organiziranja prostega časa, vzgoje in izobraževanja otrok ter mladine, športa, kulture, socialne, zdravstvene in humanitarne dejavnosti, ki niso predmet sofinanciranja iz proračuna Občine Kamnik iz drugih javnih razpisov in javnih pozivov in so odraz specifičnih potreb občanov in prepoznavnosti Občine Kamnik,
– prireditve in projekti, katerih pokrovitelj je Občina Kamnik.
Višina sredstev sofinanciranja prireditev in projektov se vsako leto posebej določi v občinskem proračunu.
Sredstva se lahko namenijo tudi za sofinanciranje prireditev in projektov, ki so bili izvedeni pred izvedbo javnega razpisa za tekoče proračunsko leto.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Pravico do sofinanciranja prireditev in projektov imajo društva in druge pravne osebe, ki izvedejo prireditev ali projekt na teritoriju Občine Kamnik, za občane Občine Kamnik in so v interesu Občine Kamnik ali izven teritorija Občine Kamnik, če izvedba prireditve ali projekta bistveno pripomore k promociji Občine Kamnik, in da:
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve ali projekta;
– da imajo prireditve in projekti, ki so predlog sofinanciranja, jasno konstrukcijo vseh stroškov izvedbe in virov financiranja.
Prijavitelji prireditev ali projektov, ki se po vsebini uvrščajo na več razpisanih področij, lahko za isti namen kandidirajo samo na enem od javnih razpisov oziroma javnih pozivov Občine Kamnik.
4. člen
(postopek dodelitve sredstev)
Finančna sredstva se prijaviteljem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Kamnik.
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– navedbo prijaviteljev, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– merila, po katerih se bo posamezen prijavljen projekt točkoval;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
5. člen
(merila in kriteriji)
Občina Kamnik bo prijavitelja prijavljene prireditve ali projekta sofinancirala na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
– prireditev in projekt pomembno prispeva k      45 točk
promociji Občine Kamnik
– prireditev in projekt presega občinski nivo     10 točk
– prireditev in projekt je namenjen večji ali     20 točk
širši ciljni populaciji Občine Kamnik
– višina lastnih vlagateljevih sredstev za      10 točk
izvedbo prireditve ali projekta
– projekt in prireditev je dobrodelnega značaja   15 točk.
6. člen
(določitev višine sredstev sofinanciranja)
Prireditve in projekti se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih merilih in kriterijih, navedenih v 5. členu tega pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih projektov, deljenih z višino sredstev, razpisanih za namen izvedbe projektov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk za posamezni projekt. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja posamezne prireditve in projekta. Ne glede na število zbranih točk in višino sredstev se posamezna prireditev in projekt lahko sofinancira največ do višine 4% celotne postavke zagotovljene v tekočem proračunskem letu.
7. člen
(vrednotenje projektov)
Vse postopke v zvezi z javnim razpisom izvaja občinska uprava. Občinska uprava bo javni razpis objavila dvakrat letno, in sicer v spomladanskem in jesenskem času. Zagotovljena višina sredstev v proračunu za spomladanski razpis je praviloma 70% celotnih sredstev, ostala sredstva pa so namenjena za jesenski razpis.
Vrednotenje prireditev in projektov na podlagi kriterijev iz 5. člena tega pravilnika in ob upoštevanju specifičnosti posameznih prireditev in projektov opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi javnega razpisa obravnava le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pripravljenih obrazcih.
O višini zneska sofinanciranja prireditev in projektov se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku petnajstih dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna. Z izbranim prijaviteljem se sklenejo pogodbe o sofinanciranju prireditev in projektov. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov prijavitelja, matična, davčna številka;
– vsebino in obseg prijavljene prireditve in projekta;
– višino sredstev in način financiranja;
– poročilo o izvedenem projektu in prireditvi;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
8. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Prijavitelji prireditev in projektov, ki so sofinancirani so dolžni izvajati dogovorjene naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v izdanih sklepih in pogodbah. O že izvedeni prireditvi ali projektu mora prijavitelj posredovati poročilo o porabi sredstev. V primeru nenamenske porabe se prijavitelj zaveže že pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva izplačila v 8-ih dneh od poziva naročnika.
9. člen
(prehodne in končne določbe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju prireditev in projektov (Uradni list RS, št. 24/07).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-15/10-4/1
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti