Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

405. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik, stran 1253.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 67/08, 100/08 – Odl. US in 79/09), 1. in 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) je sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov (v nadaljevanju: programov oziroma projektov).
2. člen
Posamezni izrazi imajo naslednji pomen:
– javni kulturni program je kulturna dejavnost prijaviteljev, ki niso javni zavodi, pa jo Občina Kamnik sofinancira na primerljiv način kot javne zavode v skladu s 56., 57. in 58. členom ZUJIK;
– kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih prijaviteljev (izdaja knjige, gledališka predstava, koncert ipd.), ki jo sofinancira Občina Kamnik;
– javni razpis je postopek, ki se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje predlogov programov oziroma projektov, sofinancirajo pa se tisti programi oziroma projekti, ki so v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in so v javnem interesu v skladu s prioritetami lokalnega programa za kulturo.
3. člen
Programi oziroma projekti se sofinancirajo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Pristojni organ občinske uprave zbira predloge za sofinanciranje programov oziroma projektov ter skrbi za organizacijo in izvedbo razpisa. Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Kamnik, na podlagi sklepa, ki ga izda župan Občine Kamnik praviloma za vsako proračunsko leto posebej.
4. člen
Za sofinanciranje lahko kandidirajo naslednji prijavitelji:
a) programov
– pravne osebe, katerih dejavnost je po kvaliteti ali po pomenu primerljiva s kulturno dejavnostjo javnih zavodov z njihovega delovnega področja,
– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu,
– samostojni kulturni ustvarjalci ter naslednji izvajalci;
b) projektov
– društva,
– združenje društev v lastnem imenu in v imenu tistih društev, ki ga za to pooblastijo,
– pravne osebe, ki niso javni zavodi in
– posamezniki, ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin ter so njihovi programi in projekti v javnem interesu Občine Kamnik v skladu s prioritetami, določenimi v lokalnem programu za kulturo, ki je strateški dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike v Občini Kamnik.
Kandidati morajo predložiti program oziroma projekt, ki ustreza merilom in pogojem iz razpisa za tekoče proračunsko leto oziroma prioritetam lokalnega programa za kulturo.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Občina Kamnik financira ali sofinancira naslednje kulturne dejavnosti:
– glasbeno dejavnost,
– folklorno in plesno dejavnost,
– gledališko in lutkovno dejavnost,
– likovno dejavnost,
– literarno dejavnost in založništvo,
– filmsko in video produkcijo ter fotografijo,
– izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture,
– dejavnost širjenja kulture med občane,
– nove medije,
– ter druge vsebine s področja kulture.
Občina Kamnik lahko financira ali sofinancira kulturne programe oziroma projekte na različnih nivojih, kot so:
a) občinski nivo,
b) medobčinski nivo,
c) regijski nivo,
č) državni nivo in
d) nivo mednarodnega sodelovanja.
6. člen
Objava razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– navedbo prijaviteljev, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– merila, po katerih se bo posamezen program oziroma projekt točkoval;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebino vlog;
– navedbo javnih uslužbencev, pristojnih za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK
7. člen
Občina Kamnik bo prijavitelja programov oziroma projektov na področju kulture sofinancirala na podlagi naslednjih meril in kriterijev:
– kontinuitete delovanja prijavitelja,
– gostovanj in dosežkov,
– vsebine in kakovosti projekta oziroma programa ter
– poslovanja.
1. Kontinuirano delovanje se izkazuje z večletno prisotnostjo kulturnega subjekta v kamniški občini;
(dokazilo: število rednih članov v zadnjih letih)
+------------------------+------------------+------------------+
|            |         |  št. točk:   |
+------------------------+------------------+------------------+
|   Število članov   |   do 10    |    1     |
+------------------------+------------------+------------------+
|    (plačana    |  od 11 do 25  |    2     |
|    članarina)    |         |         |
+------------------------+------------------+------------------+
|            |  od 26 do 50  |    3     |
+------------------------+------------------+------------------+
|            |   nad 50   |    5     |
+------------------------+------------------+------------------+
2. Gostovanja in dosežki
2.1. Gostovanja in dosežki v občinskem okviru – 5 točk
2.2. Gostovanja in dosežki v medobčinskem okviru – 10 točk
2.3. Gostovanja in dosežki v regijskem okviru – 5 točk
2.4. Gostovanja in dosežki v državnem merilu – 5 točk
2.5. Gostovanja in dosežki v tujini – 5 točk
2.6. Prejeta priznanja, pohvale, nagrade – 5 točk
2.7. Druga dokazila o kvaliteti delovanja – 5 točk
3. Vsebina in kakovost programa oziroma projekta
3.1. Kulturni program oziroma projekt je v širšem občinskem in javnem interesu – 5 točk
3.2. Program oziroma projekt obeta pomemben prispevek k obogatitvi kulturnega življenja kraja in občine – 10 točk
3.3. Predlagatelj v prijavi kulturnega programa oziroma projekta obeta izredno umetniško kakovost – 5 točk
3.4. Predlagatelj v prijavi obeta izvirnost in inovativnost programa oziroma projekta – 5 točk
3.5. Program oziroma projekt obeta promocijski in razvojni učinek za kraj oziroma občino – 10 točk
3.6. Program oziroma projekt je usmerjen k določenim ciljnim publikam, ki so manj oziroma sploh niso zajete v kulturni produkciji občine (npr. mladi, starejši občani, invalidi, odvisniki vseh vrst itd.) – 5 točk
3.7. Predložen je podroben opis pripravljenega programa oziroma projekta in načrt za njegovo izvedbo (dokazila: reference za uspešno izvedbo dosedanjih in predlaganega programa oziroma projekta) – 5 točk
4. Poslovanje bo ovrednoteno na osnovi:
– jasnega finančnega načrta izvedbe predlaganega projekta oziroma programa, iz katerega je razviden delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji – 10 točk.
8. člen
Z javnim razpisom se oddajo v izvajanje tudi strokovna opravila: organizacija, koordinacija, producentstvo in posredništvo programov oziroma projektov ter kulturna animacija. Strokovna opravila lahko opravljajo tiste fizične ali pravne osebe, ki imajo ustrezen strokovni kader, izpolnjujejo materialne pogoje in imajo izkušnje na področju organiziranja in animiranja kulturnih programov oziroma projektov.
Naloge iz prejšnjega odstavka obsegajo:
– analizo in pripravo predlogov za izbor programov oziroma projektov s področja kulture v okviru vsakoletnega javnega razpisa Občine Kamnik,
– spremljanje, analiziranje ter ocenjevanje realizacije programov oziroma projektov na podlagi sklenjenih pogodb,
– organizacijska in druga strokovna ter tehnična pomoč pri pripravi in izvedbi oziroma uresničenju sprejetih kulturnih programov ter prireditev, ki jih organizirajo ljubiteljska kulturna društva,
– sodelovanje pri pripravi in izvedbi prireditev občinskega, medobčinskega, državnega in mednarodnega značaja, ki so v interesu Občine Kamnik. Medsebojne pravice in obveznosti med občino in prijaviteljem strokovnih opravil, izbranem na podlagi razpisa, se uredijo s pogodbo. Strokovna opravila se lahko oddajo v izvajanje na podlagi sklenjene pogodbe tudi za več let.
9. člen
Občina Kamnik lahko zagotavlja v okviru vsakoletnega proračuna tudi sredstva za kritje neprogramskih stroškov, ki omogočajo osnovne pogoje delovanja prijaviteljev programov in projektov v Občini Kamnik.
10. člen
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov oziroma projektov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje kulturne dejavnosti.
Projekti oziroma programi se vrednotijo z določitvijo točk po posameznih merilih in kriterijih, navedenih v 7. členu tega pravilnika. Vrednost točke se dobi s seštevkom točk vseh ocenjenih programov oziroma projektov, deljenih z višino sredstev, razpisanih za namen izvedbe programov oziroma projektov. Tako dobljena vrednost točke se pomnoži s skupnim številom zbranih točk za posamezen projekt oziroma program. Na ta način dobimo višino sredstev sofinanciranja posameznega programa oziroma projekta.
11. člen
Vrednotenje programov oziroma projektov na podlagi kriterijev iz 7. člena tega pravilnika in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov oziroma projektov opravi petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija na podlagi javnega razpisa obravnava le tiste vloge, ki v roku prispejo na že pripravljeni razpisni dokumentaciji.
O višini zneska sofinanciranja programov oziroma projektov se izda sklep. Na sklep je dovoljena pritožba v roku petnajst dni od prejema sklepa. O pritožbi odloči župan. Njegova odločitev je dokončna. Z izbranim prijaviteljem se sklenejo pogodbe o sofinanciranju programov in projektov. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov prijavitelja, matično, davčno številko;
– vsebino in obseg prijavljenega projekta oziroma programa;
– višino sredstev in način financiranja;
– poročilo o izvedenem projektu oziroma programu;
– nadzor nad porabo sredstev;
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Prijavitelji programov oziroma projektov, ki so sofinancirani, so dolžni izvajati dogovorjene naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v izdanih sklepih in pogodbah. O že izvedenih programih ali projektih mora prijavitelj posredovati poročilo o porabi sredstev. V primeru nenamenske porabe se prijavitelj zaveže že pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi obrestmi od dneva izplačila v 8-ih dneh od poziva naročnika.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 16/02, 3/04, 32/07).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-17/09-4/1
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti