Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

404. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 1252.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 30. seji dne 3. 2. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
UVODNE ODLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vzgojno-varstveni zavod Antona Medveda (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS IN SPREJEM
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev.
3. člen
Vrtec mora na svoji spletni strani objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi.
4. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Pred objavo javnega vpisa mora vrtec z občino ustanoviteljico uskladiti število prostih mest, ki so predmet javnega vpisa. Javni vpis se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v enotah vrtca ter na spletni strani vrtca in občine ustanoviteljice.
Tekom šolskega leta lahko starši na sedežu vrtca ali priporočeno po pošti oddajo vlogo za sprejem v vrtec.
Obrazec vloge za sprejem otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enotah vrtca, na spletni strani vrtca ter občine ustanoviteljice.
5. člen
V primeru, ko je število vlog za sprejem otroka v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj/ica vrtca.
Če je število vlog za sprejem otrok v vrtec večje kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu otrok komisija.
Vse vloge, ki se zbirajo osebno ali prispejo priporočeno po pošti na naslov vrtca, se obravnavajo skupaj na sedežu vrtca.
SESTAVA KOMISIJE
6. člen
Komisijo imenuje ravnatelj/ica vrtca s posebnim sklepom.
Komisijo sestavlja sedem članov:
– 2 predstavnika ustanovitelja,
– 2 predstavnika (strokovna delavca) VVZ Antona Medveda,
– 1 predstavnik Centra za socialno delo,
– 1 predstavnik sveta staršev VVZ Antona Medveda,
– 1 predstavnik Zdravstvenega doma.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisano izjavo.
Člani komisije so imenovani za 4 leta. Mandat predstavnika/ce sveta staršev poteče z izstopom otroka iz vrtca. Na njegovo mesto se imenuje novega predstavnika sveta staršev. Komisija za opravljanje strokovnega dela pri sprejemu otrok v vrtec lahko angažira tudi druge strokovne delavce vrtca.
POSTOPEK ODLOČANJA KOMISIJE
7. člen
Komisija obravnava vse vloge v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.
Seje sklicuje predsednik najmanj enkrat letno oziroma po potrebi ali po njegovem pooblastilu podpredsednik komisije. Ravnatelj/ica je vabljen/a na vsako sejo komisije.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna.
Komisija lahko odloča, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.
8. člen
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj/-ica vrtca. Na prvi seji komisija izmed članov, z javnim glasovanjem, imenuje predsednika in podpredsednika komisije. Kandidata za predsednika lahko predlaga vsak član komisije, kandidata za podpredsednika komisije pa predsednik. Delo komisije vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa po njegovem pooblastilu podpredsednik komisije.
O poteku seje komisije se vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
Dokumentacija o posameznem otroku je zaupna, hrani se na sedežu vrtca.
Zapisnik se hrani v arhivu vrtca, v skladu z veljavnimi predpisi.
Zapisnik se posreduje občini ustanoviteljici.
9. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok za naslednje šolsko leto praviloma enkrat letno. Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so bile vložene med šolskim letom do datuma razpisanega v javnem vpisu. Vloge, vložene po roku, določenem za javni vpis, se zavrže.
10. člen
V skladu z zakonom ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami, ki ima odločbo o usmeritvi v programe za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v prilagojene programe za predšolske otroke. Prednost pri sprejemu ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Starši dokazila priložijo k vlogi za sprejem otroka v vrtec oziroma priložijo eksplicitno pooblastilo za pridobitev dokazil iz uradnih evidenc, ki vsebuje navedbo, kje se ti podatki pridobijo.
Komisija posreduje seznam otrok, katerih starši so predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, pristojnemu centru za socialno delo, ki otroke rangira in razvrsti na čakalno listo, iz katere je razvidno, kateri otroci imajo prednost pri sprejemu v vrtec.
Preostale vloge za sprejem otrok v vrtec komisija obravnava po naslednjih kriterijih:
+----+----------------------+------------+---------------------+
|  |    Kriterij    |  Število | Potrebna dokazila |
|  |           |  točk  |           |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|1  |otrok ima vsaj z enim |   10   |           |
|  |od staršev stalno   |      |           |
|  |bivališče v Občini  |      |           |
|  |Kamnik        |      |           |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|2  |otrok ima razvojne  |   7   |priporočilo razvojne |
|  |težave in je v    |      |ambulante      |
|  |obravnavi v razvojni |      |           |
|  |ambulanti       |      |           |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|3  |otrok v enoroditeljski|   6   |kopija dokazila o  |
|  |družini        |      |preživnini,     |
|  |           |      |prejemanju pokojnine |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|4  |otroci dijakov ali  |   4   |potrdilo o rednem  |
|  |študentov       |      |šolanju staršev   |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|5  |otroci obeh zaposlenih|   5   |navedba trenutnega  |
|  |staršev        |      |delodajalca     |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|6  |otrok, ki je bil   |  tretjič |           |
|  |uvrščen na čakalno  | vloži vlogo|           |
|  |listo v preteklem letu|   4   |           |
|  |in ni bil sprejet   |  drugič  |           |
|  |           | vloži vlogo|           |
|  |           |   3   |           |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|7  |družine z dvojčki,  |   2   |kopija rojstnega   |
|  |trojčki itd. ter   |      |lista        |
|  |družine z več kot 3  |      |           |
|  |otroki        |      |           |
+----+----------------------+------------+---------------------+
|8  |otrok staršev, ki   |   2   |           |
|  |imajo otroka že    |      |           |
|  |vključenega v vrtec  |      |           |
+----+----------------------+------------+---------------------+
Po opravljenem točkovanju po posameznih letnikih rojstva otrok se na čakalno listo razvrsti otroke po vrstnem redu glede na doseženo število točk (od najvišjega do najnižjega števila točk).
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva kriterij starosti otroka. Prednost ima starejši otrok.
Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
ODLOČITVE KOMISIJE
11. člen
Komisija najprej odloči, kateri otroci so sprejeti v vrtec na podlagi prednostnega seznama in nato odloči, kateri otroci so sprejeti na podlagi doseženega števila točk.
Zavrnjene otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem redu zbranega števila točk od najvišjega do najnižjega.
Predsednik komisije podpiše vse sprejete odločitve. Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec. V odločbi morajo biti starši nedvoumno seznanjeni s posledicami, če ne vrnejo podpisanega izvoda pogodbe v roku, ki je naveden v odločbi. Po izteku vseh pritožbenih rokov zoper odločbe, sta vsem staršem sprejetih otrok posredovana dva izvoda pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.
12. člen
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda vrtca. Svet zavoda vrtca mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
Po odločitvi sveta zavoda vrtca o pritožbah je prednostni vrstni red dokončen.
Starši imajo možnost vpogleda v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.
ZAPOLNITEV PRAZNIH MEST
13. člen
V primeru, da se med letom izprazni mesto in/ali v vrtcu odprejo novi oddelki, se prosto mesto najprej zapolni z otrokom s posebnimi potrebami in otrokom, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Na nadaljnje prosto mesto se sprejme otroka iz čakalne liste otrok, ki so bili točkovani po kriterijih tretjega odstavka 10. člena pravilnika. V primeru izpraznjene čakalne liste se sprejme otroka, ki je oddal vlogo za sprejem v vrtec za obravnavo na naslednji komisiji.
Vrtec praviloma pripravi vabilo za javni vpis tako, da velja za celo šolsko leto, kar pomeni, da se v skladu s kriteriji iz tretjega odstavka 10. člena točkuje tudi otroke, ki na dan 1. 9. še ne izpolnjujejo starostnega pogoja 11 mesecev in se jih uvrsti na čakalno listo. Otroka se med letom sprejme v vrtec v primeru, da ima vrtec prosto mesto in da ima otrok izpolnjen starostni pogoj 11 mesecev.
DOMNEVA UMIKA VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC IN IZPIS OTROKA
14. člen
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec. Ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec mu ne pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena pravilnika.
Na njegovo mesto se sprejme naslednji otrok iz čakalne liste.
Če starši, katerih otroci so na čakalni listi, med letom odklonijo vpis na izpraznjeno mesto v enoti, ki so jo navedli v vlogi za sprejem v vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec in jim ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec ne pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena.
Če starši, katerih otroci so na čakalni listi, med letom odklonijo vpis v enoto, ki je niso navedli na vlogi za sprejem v vrtec, se ohrani njihovo mesto na čakalni listi, ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec pa jim pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena.
15. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30 dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem pisne oddaje odpovedi na sedežu vrtca ali drugih enotah vrtca.
Izpisanemu otroku ob morebitnem ponovnem vpisu v vrtec ne pripadajo točke po 6. kriteriju 10. člena pravilnika.
16. člen
S tem pravilnikom preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 9/09).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2010-4/2
Kamnik, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti