Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

391. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-C), stran 1203.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (ZIS-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. januarja 2010.
Št. 003-02-11/2009-19
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-C)
1. člen
V Zakonu o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo na način, da igre na srečo potekajo v urejenem in nadzorovanem okolju, da se preprečijo pranje denarja, goljufije in druga kazniva dejanja ali ravnanja v nasprotju z javnim redom, da se zaščitijo mladoletniki in druge občutljive osebe pred škodljivimi vplivi čezmernega igranja iger na srečo ter da se varujejo udeleženci iger na srečo.«.
2. člen
V 3. členu se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»O dodelitvi koncesije za prirejanje iger na srečo in njenem podaljšanju, izdaji dovoljenj in soglasij ter o zadevah iz 53., 81. člena in petega odstavka 92. člena tega zakona odločata Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in minister, pristojen za finance, po prostem preudarku, pri čemer upoštevata zlasti:
1. zasičenost ponudbe iger na srečo v državi oziroma lokalni skupnosti;
2. zagotavljanje usklajenega, optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti;
3. vpliv na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika;
4. obseg prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja turistične ponudbe;
5. izkušnje in priporočila za prirejanje iger na srečo;
6. dejavnost, dosedanje ravnanje in finančna boniteta pravne osebe oziroma z njo povezanih oseb;
7. izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti, ki jih imajo pravne osebe in njeni lastniki;
8. strateške razvojne dokumente za prirejanje iger na srečo;
9. druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi.
Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki se štejejo za povezane osebe po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
Na območju Republike Slovenije lahko trajno prirejata klasične igre na srečo največ dva prireditelja, vlada pa lahko dodeli največ 15 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah in 45 koncesij za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih.«.
3. člen
3.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»3.a člen
Igre na srečo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih (v nadaljnjem besedilu: spletne igre na srečo) lahko prirejajo le gospodarske družbe, ki imajo koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo ali koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah, in sicer le tisto spletno igro na srečo, ki se določi v koncesijski pogodbi, ki jo skleneta koncesionar in minister, pristojen za finance.
Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka morajo informacijski sistem, na katerem prirejajo spletne igre na srečo, povezati v informacijski sistem Urada Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ) in mu zagotoviti bralni dostop do aplikacij, podatkov in sistemskih zapisov.
Udeležba pri spletnih igrah na srečo je dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let.
Minister, pristojen za finance, podrobneje določi pogoje in način prirejanja spletnih iger.«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sprejemanje ali posredovanje vplačil, omogočanje dostopa do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, prek katerih se je mogoče udeležiti spletnih iger na srečo, oglaševanje ali opravljanje drugih storitev v zvezi s prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije vlade, je v Republiki Sloveniji prepovedano.«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se za besedo »zneske« doda besedilo »organizatorjem ali drugim«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Uporaba ali namestitev igralnih naprav, na katerih so nameščene simulacije iger na srečo ali igre, pri katerih se za vplačilo v posamezno igro in za ugotavljanje nagrade ali dobitka uporablja plačilna tabela, je dovoljena samo gospodarskim družbam, ki so pridobile koncesijo za prirejanje iger na srečo.«.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarske družbe, ki pridobijo koncesijo za prirejanje iger na srečo, morajo udeležence iger na srečo opozoriti na tveganja, zlasti na možnost za zasvojenost z igrami na srečo, jim zagotoviti napotke za odgovorno igranje in informacije o tem, kje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti.
Gospodarske družbe iz prejšnjega odstavka morajo s splošnim aktom opredeliti postopke in ukrepe, ki so namenjeni zaščiti igralca pred zasvojenostjo z igrami na srečo, kar vključuje obveščanje igralca o posledici čezmernega igranja in usposabljanje zaposlenih glede izvajanja odgovornega prirejanja iger na srečo.«.
7. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Igralec lahko od gospodarske družbe, ki je pridobila koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici ali igralnem salonu, s pisno izjavo zahteva, da mu za najmanj šest mesecev in največ tri leta prepove udeležbo pri igrah na srečo (v nadaljnjem besedilu: samoprepoved). V obdobju samoprepovedi igralec pisne izjave o samoprepovedi ne more preklicati. Igralec mora biti opozorjen na posledice samoprepovedi.
Samoprepoved velja na celotnem območju Republike Slovenije.
Pooblaščena oseba gospodarske družbe iz prvega odstavka tega člena je ob prevzemu izjave o samoprepovedi dolžna preveriti identiteto igralca in o tem narediti zaznamek na hrbti strani izjave. O dani izjavi o samoprepovedi je dolžna najpozneje naslednji dan obvestiti nadzorni organ ter mu poslati naslednje podatke o igralcu: osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsto in številko osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja samoprepovedi.
Nadzorni organ mora pisno izjavo igralca najpozneje naslednji delovni dan po prejemu poslati vsem gospodarskim družbam iz prvega odstavka tega člena, ti pa morajo osebi, za katero velja samoprepoved, prepovedati vstop v igralnico ali igralni salon. Gospodarske družbe in nadzorni organ smejo podatke o samoprepovedi uporabljati samo za namene iz tega člena.
Nadzorni organ zaradi preprečevanja zasvojenosti z igrami na srečo vzpostavi in vodi zbirko podatkov o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi. Podatki iz te zbirke, osebno ime, datum rojstva, stalno ali začasno prebivališče, vrsta in številka osebnega dokumenta, datum začetka ter končanja samoprepovedi, se hranijo še eno leto po datumu končanja samoprepovedi.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za spletne igre na srečo.
Pri sklenjenem mednarodnem dogovoru velja samoprepoved tudi na območju drugih držav.«.
8. člen
V 11. členu se besedilo »kupci oziroma« nadomesti z besedilom »fizične osebe, ki so«.
9. člen
V 15. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka sme prireditelj, ki organizira tekmovanje s kopitarji, prirediti stave v zvezi s temi tekmovanji, ki se priredijo po določbah zakona, ki ureja živinorejo, največ 25-krat letno. Prireditelj si mora za prirejanje stav pridobiti soglasje ministra, pristojnega za kmetijstvo.
Stave se lahko prirejajo le na naslednjih tekmovanjih kopitarjev:
– kasaške dirke,
– kasaške dirke pod sedlom,
– ravne galopske dirke in
– galopske dirke prek ovir.«.
10. člen
V 19. členu se beseda »fondacije« nadomesti z besedo »fundacije«.
11. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek osnovnega kapitala prireditelja je 100.000 eurov za vsako koncesijo.«.
12. člen
34. člen se črta.
13. člen
V 40. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajatve pri klasični igri na srečo, ki jo prireditelj prireja v sodelovanju z domačo ali tujimi pravnimi osebami, ki imajo ustrezno dovoljenje pristojnega organa za prirejanje iger na srečo, vrednost vplačil, zmanjšana za odstotek predvidenega sklada za dobitke, ki je določen s pravili te klasične igre na srečo.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
14. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijska dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, ki se uporablja za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, se vplačuje na račun Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.«.
15. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesijska dajatev za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, ki se uporablja za financiranje športnih organizacij, se vplačuje na račun Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.«.
16. člen
49. člen se črta.
17. člen
V drugem odstavku 53. člena se v 6. točki za besedo »avtomatih« doda besedilo », ki jih igralci igrajo proti igralnemu avtomatu;«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se posebne igre na srečo, z izjemo 7. točke drugega odstavka tega člena, ob pogojih iz 3.a člena tega zakona prirejajo tudi po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih.«.
18. člen
57. člen se črta.
19. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek osnovnega kapitala je 416.000 eurov, če ima koncesionar eno koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 416.000 eurov dodatnega osnovnega kapitala.«.
20. člen
V 59. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar izpolnjuje pogoj iz prejšnjega odstavka, če denarna sredstva in kratkoročne finančne naložbe skupaj v vsakem trenutku znašajo najmanj 50% vrednosti osnovnega kapitala iz prejšnjega člena.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
21. člen
60. člen se črta.
22. člen
V drugem odstavku 61. člena se prvi stavek črta.
23. člen
V prvem odstavku 74. člena se beseda »fondacije« nadomesti z besedo »fundacije«, tretji stavek pa se črta.
24. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za obračun koncesijske dajatve za vrsto posebnih iger na srečo iz 1. točke drugega odstavka 53. člena tega zakona je prihodek koncesionarja od te vrste iger. Osnova za obračun koncesijske dajatve za vsako drugo vrsto iger iz drugega odstavka 53. člena tega zakona pa so prejeta vplačila za udeležbo v posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger.
Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja vsak mesec, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo. Mesečni obračun je dokončen.
V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne vštevata vstopnina in napitnina.
Za vrsto posebnih iger iz 6. točke drugega odstavka 53. člena tega zakona, za vsako drugo vrsto iger iz drugega odstavka 53. člena tega zakona, ki poteka brez pomoči človeka, ter za vse vrste posebnih iger iz drugega odstavka 53. člena tega zakona, ki se prirejajo po internetu oziroma drugih telekomunikacijskih sredstvih, se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po naslednji lestvici:
----------------------------------------------------------------
  Mesečna osnova v eurih    Mesečna koncesijska dajatev
   nad        do    znesek v   + %    nad
                 eurih
----------------------------------------------------------------
        –   105.000     –     5
  105.000   –   230.000    5.250    10   105.000
  230.000   –   420.000   17.750    15   230.000
  420.000            46.250    20   420.000
----------------------------------------------------------------
Za vsako drugo vrsto iger iz drugega odstavka 53. člena tega zakona se koncesijska dajatev obračunava in plačuje po stopnji 5% od osnove.
Koncesionar mora obračunati in plačati koncesijsko dajatev do petega dne v mesecu za pretekli mesec.«.
25. člen
Doda se nov 82.a člen, ki se glasi:
»82.a člen
Minister, pristojen za finance, podrobneje določi pogoje in način prirejanja posebnih iger na srečo v igralnici.«.
26. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju posebnih iger na srečo pri posameznem koncesionarju (v nadaljnjem besedilu: delavci), se pri tem koncesionarju ne smejo udeleževati posebnih iger na srečo.«.
27. člen
V 88. členu se za besedo »Delavci« črta besedilo », ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre,«.
28. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar uredi pravice in obveznosti delavcev v zvezi z vodenjem posameznih posebnih iger na srečo in njihovim odnosom do igralcev s splošnim aktom.«.
29. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo 88. člena tega zakona lahko igralci dajejo napitnino, ki se daje v posebne skrinjice pri igralnih mizah, igralnih avtomatih, blagajnah in recepcijah.
Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov koncesionarja in se v celoti nameni za plače zaposlenih za delovno uspešnost.«.
Pri delitvi prihodka iz napitnin iz prejšnjega odstavka so izvzeti člani uprave in drugi vodilni delavci koncesionarja.
Napitnina se med zaposlene razdeli sorazmerno z višino napitnine, ki jo ustvarijo na posameznih delovnih mestih v igralnici, določenih v prvem odstavku tega člena. Podrobnejši način delitve napitnin se določi s panožno kolektivno pogodbo.«.
30. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Najnižji znesek osnovnega kapitala koncesionarja za igralni salon je 208.000 eurov, če ima eno koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 208.000 eurov dodatnega osnovnega kapitala.«.
31. člen
V prvem odstavku 100. člena se beseda »in« nadomesti z vejico ter se za številko »75.« doda besedilo »in 82.a«.
32. člen
Prvi odstavek 105. člena se črta.
V drugem odstavku se beseda »poslovno« nadomesti z besedo »letno«.
Tretji odstavek se črta.
33. člen
Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prirejanje iger na srečo nadzira Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo.«
V drugem odstavku se za besedilom »analizira podatke za« doda besedilo »dodelitev in podaljšanje koncesij,« in črta besedilo »daje predloge za uvedbo postopkov pred pristojnimi organi,«.
V tretjem odstavku se črta beseda »nadzora« in se za besedo »postopek« doda besedilo »in zakonu, ki ureja inšpekcijski nadzor«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo v nasprotju s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi predpisi, koncesijsko pogodbo, sprejetimi pravili ali splošnimi akti, izda odločbo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Če prireditelj oziroma koncesionar v roku, ki ga je določil nadzorni organ z odločbo iz četrtega odstavka tega člena, ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti, lahko nadzorni organ z odločbo prepove opravljanje dejavnosti v celoti ali deloma do izvršitve odločbe. Pritožba zoper to odločbo ne zadrži izvršitve.«.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedama »koncesijo oziroma« doda besedilo »minister, pristojen za finance, odvzame«.
Dosedanji sedmi odstavek postane osmi odstavek.
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se prirejajo spletne igre na srečo brez koncesije vlade, lahko ponudniku storitve informacijske družbe naloži omejitev dostopa do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, preko katerih se take igre prirejajo.«.
34. člen
V prvem odstavku 108. člena se v drugi alinei beseda »poslovnih« nadomesti z besedo »letnih«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– vodenje zbirke podatkov o osebah, ki so pridobile licenco, in o igralcih, ki so dali izjavo o samoprepovedi,«.
V osmi alinei se za besedo »igralnic« vejica nadomesti z besedo »in« ter črta besedilo »in imetnikov licenc«.
35. člen
Doda se nov 108.a člen, ki se glasi:
»108.a člen
Nadzorni organ lahko v okviru svojih nalog nadzora prirejanja iger na srečo zaprosi organe drugih držav, pristojne za nadzor prirejanja iger na srečo, za podatke, informacije in dokumentacijo, ki jih potrebuje za nadzor prirejanja iger na srečo.
Podatke, informacije in dokumentacijo, pridobljene na podlagi prejšnjega odstavka, sme nadzorni organ uporabiti izključno za namene, določene v tem zakonu. Brez predhodnega soglasja organa druge države, pristojnega za nadzor prirejanja iger na srečo, nadzorni organ prejetih podatkov, informacij in dokumentacije ne sme pošiljati oziroma dajati na vpogled tretji osebi ali jih uporabiti v nasprotju s pogoji in omejitvami, ki jih določi zaprošeni organ.
Nadzorni organ podatke, informacije in dokumentacijo v zvezi z nadzorom prirejanja iger na srečo, ki jih pridobi ali vodi v skladu z določbami tega zakona, predloži organu druge države, pristojnemu za nadzor prirejanja iger na srečo, na njegovo pisno zaprosilo ob pogoju dejanske vzajemnosti. Nadzorni organ lahko zavrne izpolnitev zaprosila, če bi predložitev podatkov ogrozila ali utegnila ogroziti potek postopka nadzora prirejanja iger na srečo v Republiki Sloveniji, oziroma bi lahko kakor koli drugače škodovala interesom tega postopka.
Nadzorni organ lahko organu druge države članice, pristojnemu za nadzor prirejanja iger na srečo, določi dodatne pogoje in omejitve za uporabo podatkov iz prejšnjega odstavka.«.
36. člen
Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge nadzornega organa opravljajo pooblaščene osebe za nadzor, ki jih imenuje predstojnik organa.«.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pooblaščene osebe za nadzor iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati pogoje, ki jih za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora predpisuje zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.
Pooblaščene osebe za nadzor samostojno opravljajo naloge nadzora po tem zakonu, vodijo postopek ter izdajajo odločbe in sklepe v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Za preostala pooblastila, pristojnosti, postopek in ukrepanje se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.«.
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek se črta.
37. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 30.000 do 250.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa priredi igro na srečo (drugi odstavek 3. člena in prvi odstavek 3.a člena).
Z globo od 30.000 do 150.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
38. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 7.500 do 52.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. sprejema ali posreduje vplačila za igre na srečo, omogoča dostop do spletnih strani oziroma drugih telekomunikacijskih povezav, prek katerih se je mogoče udeležiti spletnih iger, oglašuje ali opravlja druge storitve v zvezi s prirejanjem iger na srečo za osebe, ki nimajo koncesije vlade oziroma dovoljenja ministra, pristojnega za finance (6. člen);
2. kakor koli sprejema vplačila in obljublja dobitek, pa to ni v skladu z 2. členom zakona (prvi odstavek 7. člena);
3. uporabi ali namesti igralno napravo, na kateri so nameščene simulacije iger na srečo ali igre, pri katerih se za vplačilo v posamezno igro in ugotavljanje nagrade ali dobitka uporablja plačilna tabela v nasprotju s tem zakonom (tretji odstavek 7. člena).
Z globo od 7.500 do 52.500 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 1.500 do 10.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki opravlja samostojno dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
39. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 5.000 do 35.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. prireja spletno igro na srečo, ki ni določena v koncesijski pogodbi (prvi odstavek 3.a člena);
2. ne poveže informacijskega sistema, na katerem prireja spletne igre na srečo, v informacijski sistem nadzornega organa in nadzornemu organu ne zagotovi bralnega dostopa do aplikacij, podatkov in sistemskih zapisov (drugi odstavek 3.a člena);
3. dovoli udeležbo pri spletnih igrah na srečo osebam, ki še niso stare 18 let (tretji odstavek 3.a člena);
4. prireja spletne igre na srečo v nasprotju s predpisom iz 3.a člena tega zakona;
5. delnice prenaša v nasprotju z določbami tega zakona (32. in 56. člen);
6. ne oblikuje obvezne varnostne rezerve (59. in 95. člen);
7. prireja posebne igre na srečo v večjem obsegu, kot je določeno v koncesijski pogodbi (70. člen);
8. v igralnici nista organizirana avdio video nadzor in recepcijska služba, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (drugi odstavek 78. člena);
9. sporoči podatke iz evidence drugim osebam v nasprotju z zakonom (četrti odstavek 78. člena);
10. ne predpiše podrobnega načina izvajanja nadzora z avdio video napravami ali drugimi sodobnimi tehničnimi sredstvi (četrti odstavek 79. člena);
11. ne organizira nadzora nad prirejanjem iger na srečo na igralnih napravah in nadzora nad obračunom blagajn in trezorja (80. člen);
12. nima vzpostavljenega on-line nadzora oziroma če ravna v nasprotju s predpisom iz 80.a člena tega zakona;
13. opravlja posojilno dejavnost (82. člen);
14. dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare 18 let (83. člen);
15. dopusti, da delavec od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga drugega (88. člen);
16. dovoli, da delavec finančno pomaga igralcem (89. člen);
17. napitnino nameni v nasprotju z 91. členom tega zakona;
18. je v igralnem salonu nameščenih manj oziroma več igralnih avtomatov, kot je določeno v tem zakonu (97. člen);
19. ne predloži revidiranega letnega poročila nadzornemu organu (105. člen).
Z globo od 800 do 5.600 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
40. člen
113. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. izvaja igre na srečo z igralno napravo, za katero nima dovoljenja za uporabo iz četrtega odstavka 3.b člena tega zakona;
2. udeležencev iger na srečo ne opozori na tveganja, zlasti na možnost zasvojenosti z igrami na srečo, jim ne zagotovi napotkov za odgovorno igranje ter informacije o tem, kje lahko dobijo pomoč ob zasvojenosti (8. člen);
3. najpozneje naslednji dan ne obvesti nadzornega organa in mu ne pošlje podatkov o udeležencu iger na srečo, ki zahteva samoprepoved (tretji odstavek 9. člena);
4. ne upošteva obvestila nadzornega organa o samoprepovedi in udeležencu iger na srečo dovoli vstop v igralnico ali igralni salon (četrti odstavek 9. člena);
5. prodaja srečke za klasične igre na srečo, za katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (12. člen);
6. izkupička od prodanih srečk ne deponira pri banki v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov (drugi odstavek 17. člena);
7. osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisani način (40., 75. in 98. člen);
8. koncesijske dajatve ne vplača ali ne vplača pravočasno (40., 75. in 98. člen);
9. ne vplača ali ne predloži dokončnega obračuna in dokazila o vplačilu razlike v predpisanem roku (41. člen);
10. skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo ne znaša najmanj 40% vrednosti izdanih srečk pri številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali srečelovu oziroma najmanj 40% vrednosti prodanih srečk pri drugih igrah na srečo (50. člen);
11. ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger na srečo (prvi odstavek 51. člena);
12. dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz 51. člena, ne pripadejo za namene, za katere je bila igra prirejena ali se ne uporabijo za dobitke (52. člen);
13. nadzornemu organu ne pošilja redno vseh predpisanih podatkov (76. člen);
14. v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na podlagi katerih obračunava koncesijsko dajatev (prvi odstavek 77. člena);
15. ne sestavi, nepopolno sestavi mesečni obračun koncesijske dajatve ali ga ne predloži pristojnemu davčnemu organu (drugi in tretji odstavek 77. člena);
16. ne vodi posebne evidence o igralcih, posebna evidenca ne vsebuje osnovnih podatkov za identifikacijo ali če vanjo ne vpiše vsakega igralca (tretji odstavek 78. člena);
17. gostom v igralnici niso na razpolago pravila iger (drugi odstavek 79. člena);
18. ne zagotovi vodenja posebne evidence o ugotovljenih nepravilnostih na igralnih napravah in pripomočkih ter pri izvajanju in poteku igre (peti odstavek 79. člena);
19. sprejema vplačila in izplačuje dobitke v drugi valuti, kot je določeno (81. člen);
20. prireja posebne igre na srečo v igralnici v nasprotju s predpisom iz 82. a člena tega zakona;
21. osebe iz 85.a člena opravljajo delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo brez licence;
22. dopusti osebi iz 86. člena, da se udeleži posebne igre na srečo kot igralec v igralnici oziroma igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti koncesionarja, pri katerem je zaposlen;
23. nima igralne naprave v lasti oziroma v finančnem najemu (četrti odstavek 92. člena);
24. je ime igralnega salona v nasprotju s 96. členom tega zakona;
25. igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90% vloženega denarja (97. člen);
26. prireja posebne igre na srečo v igralnem salonu v nasprotju s predpisom iz 99. člena tega zakona;
27. ne vodi dnevne evidence stanja in sprememb stanja domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter žetonov v blagajni in trezorju (106. člen).
Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz 5. točke prejšnjega odstavka.
Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.«.
41. člen
114. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. ne izvrši odločbe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti (četrti in peti odstavek 107. člena);
2. pooblaščeni osebi nadzornega organa pri opravljanju nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije, poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo, avdio-video trakov ali drugih zahtevanih podatkov ali ji kako drugače onemogoči opravljanje nadzora (četrti in peti odstavek 109. člena).
Z globo 500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
42. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 800 do 5.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
1. prodaja srečke dalj kot 60 dni (14. člen);
2. pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled povsod, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek 22. člena);
3. spremeni pravila iger na srečo, ko je že začela prodajati srečke (23. člen);
4. dobitkov ne žreba pred komisijo, ki jo potrdi nadzorni organ (prvi odstavek 24. člena);
5. pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila prodanih srečk, neprodanih srečk ne zapečati ali uniči pred komisijo (drugi odstavek 24. člena);
6. brez dovoljenja pristojnega organa spremeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov ali spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva žrebanja ne objavi tako, kot je bilo objavljeno obvestilo o prireditvi igre na srečo (prvi in drugi odstavek 25. člena);
7. odpove prireditev igre brez soglasja nadzornega organa ali če ne vrne prejetega denarja (četrti odstavek 25. člena);
8. žrebanje dobitkov ni javno (prvi odstavek 26. člena);
9. ne sestavi zapisnika o poteku žrebanja ali ga ne pošlje nadzornemu organu (drugi in tretji odstavek 26. člena);
10. sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpozneje v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (27. člen);
11. zapisnika o ugotovitvah iz prvega odstavka 28. člena ne pošlje nadzornemu organu (drugi odstavek 28. člena);
12. ne predloži nadzornemu organu obračuna prihodkov in odhodkov ter porabe čistega dobička (29. člen);
13. ne obvesti komisije, da imetnik licence ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev licence (85. a člen);
14. ne obvesti igralcev z napisom na vidnem mestu o minimalnem povprečnem odstotku vračanja vloženega denarja (97. člen).
Z globo od 300 do 2.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
43. člen
117. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 4.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – delničar ali družbenik pravne osebe, ima koncesijo za igralni salon in je hkrati član uprave koncesionarja ali vodja igralnice koncesionarja (prvi odstavek 93. člena).«.
44. člen
118. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – oseba, ki sodeluje pri izvajanju posebnih iger na srečo, če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (87. člen).«.
45. člen
119. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik – oseba, ki sodeluje pri izvajanju posebnih iger na srečo, če:
1. dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare 18 let (83. člen);
2. udeleži posebne igre na srečo kot igralec v igralnici oziroma igralnem salonu, ki je v upravljanju ali v lasti koncesionarja, pri katerem je zaposlen (86. člen);
3. od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga drugega (88. člen);
4. finančno pomaga igralcem (89. člen).«.
46. člen
120. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 110. člena, 2. točke prvega odstavka 111. člena ter 5. točke prvega odstavka 113. člena tega zakona se poleg globe izreče tudi stranska sankcija odvzema igralnih naprav oziroma predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek.
Igralne naprave oziroma predmete iz prejšnjega odstavka nadzorni organ zapečati ali zaseže.«.
47. člen
121. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni organ odloča o prekrških, storjenih po tem zakonu, kot prekrškovni organ v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
V hitrem postopku o prekršku lahko nadzorni organ izreče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan s tem zakonom.«.
48. člen
121.a, 122. in 122.a člen se črtajo.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
49. člen
Delodajalci in delojemalci uskladijo panožno kolektivno pogodbo z določbami četrtega odstavka 29. člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
50. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 470-01/09-4/74
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
EPA 553-V
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti