Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

208. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Družba znanja in vrednote narave, stran 767.

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana na osnovi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZU) in 39.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E in 48/09) na podlagi vloge notarja Mira Košaka, Trg republike 3, 1000 Ljubljana z dne 21. 7. 2009 in dopolnitev vloge z dne 11. 9. 2009 in 6. 10. 2009, v zadevi izdaje soglasja k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Družba znanja in vrednote narave, izdaja naslednjo
O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Družba znanja in vrednote narave
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacija Družba znanja in vrednote narave, s katerim je ustanoviteljica Vanja Svetina, Ulica Bratov Učakar 4, 1000 Ljubljana, ustanovila »Ustanovo Fundacija Družba znanja in vrednote narave« s sedežem v Ljubljani, na naslovu Večna pot 111, 1000 Ljubljana.
Namen Ustanove Fundacija Družba znanja in vrednote narave je splošno koristen in trajen. Ustanovljena je za namene podpore dejavnostim varstva okolja, raziskovalnim dejavnostim in promociji raziskovanja. Ustanova si bo prizadevala razvijati nove interdisciplinarne spretnosti na področju varovanja okolja in bo spodbujala oblikovanje novih oblik raziskovalnih partnerstev in informacijskih mrež. Pri svojem delu bo sledila promociji vrednot narave in družbi znanja ter s primeri dobre prakse sodelovanja pri raziskovalnih projektih prispevala h gradnji ugleda Slovenije. Cilj ustanove je dvigniti zavest javnosti o pomenu trajnostnega razvoja ter z interdisciplinarnim pristopom prispevati k večji konkurenčnosti in razvoju tako raziskovalnega in akademskega sektorja, kot gospodarstva na drugi strani.
V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve uprave Ustanove Fundacija Družba znanja in vrednote narave Vanja Svetina, Radovan Tavzes in Gregor Bulc.
Št. 0141-40/2009/10
Ljubljana, dne 13. oktobra 2009
EVA 2009-3211-0028
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo