Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

SV 204/09 Ob-5324/09 , Stran 1989
Na podlagi izvršljivih notarskih zapisov notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, z dne 14. 7. 2009, opr. št. SV 204/09 in SV 205/09, zastaviteljice Natalije Šenkinc Hrenovec, rojene 10. 5. 1973, EMŠO: 1005973505195, stanujoča Rozmanova ulica 24B, 6250 Ilirska Bistrica in Dejana Hrenovec, rojen 6. 9. 1970, EMŠO: 0609970500043, stanujoč Rozmanova ulica 24B, 6250 Ilirska Bistrica, vsak za svoj solastninski delež 1-ice, izrecno in nepogojno dovoljujeta pri nepremičnini, dvosobnem stanovanju v skupni izmeri 60,90 m2, z oznako št. 11, v III. nadstropju večstanovanjske hiše, na naslovu Rozmanova 24B, 6250 Il. Bistrica, ki stoji na parceli št. 432/2, vpisani v z.k. vl. št. 420, k.o. Ilirska Bistrica, s solastniškim deležem na vseh skupnih prostorih, delih, objektih in napravah hiše ter pripadajočim funkcionalnim zemljiščem; večstanovanjska hiša na naslovu Rozmanova ulica 24B, se nahaja na parceli št. 432/2, k.o. Ilirska Bistrica; številka stavbe: 925, ustanovitev in vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve: – v višini 20.000,00 EUR (čista vrednost kredita), s končnim datumom vračila kredita 18. 7. 2024 in z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero 6.30% letno in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 15. člena Hipotekarne kreditne pogodbe številka 726555-003, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, – v višini 20.000,00 EUR (čista vrednost kredita), s končnim datumom vračila kredita 18. 7. 2024 in z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero 6.30% letno in se v času do dokončnega vračila kredita ne spreminja, razen v primeru dogovora iz 15. člena Hipotekarne kreditne pogodbe številka 726469-004, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237000.