Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 352-80-0006/2009-203 Ob-5381/09 , Stran 1940
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb je Občina Ravne na Koroškem, MŠ: 5883628, DŠ: SI 48626244, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet prodaje je nepremičnina, del poslovne stavbe, na naslovu Gledališka ulica 6 in 4, Ravne na Koroškem z ident. št. 882-102-3 in 882-102-4 z neto tlorisno površino 880,29m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 126/5, k.o. Ravne, s pripadajočim zemljiščem parc. št. 128, v izmeri 1271m2 in parc. št. 126/4, v izmeri 866m2, k.o. Ravne. Celoten objekt je vpisan v kataster stavb, sestavlja ga pet etažnih delov, vendar se prodaja brez treh etažnih delov. Iz prodaje so izločeni naslednji deli; stanovanje z ident. št. 882-102-1 in toplotna podpostaja z ident. št. 882-102-5, ki se nahajata v pritličju prizidka k poslovni stavbi ter stanovanje z ident. št. 882-102-2, ki se nahaja v pritličju glavne zgradbe. Na lokaciji je možna stanovanjska in mirna poslovna dejavnost. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja. 4. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, transakcijski račun št. 01303-0100009987, z navedbo »Varščina – javno zbiranje ponudb«. 5. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – Podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo kavcije), priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene ter natančno navesti ponujeno ceno. – Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS, v zaprti ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup poslovne stavbe – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov pošiljatelja. – Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. – Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka, stroški notarskih storitev, parcelacije, cenitev). 6. Izhodiščna cena za nepremičnino je 198.970,40 €. Kupnino je potrebno plačati v roku 8 dni od podpisa pogodbe z nakazilom na transakcijski račun Občine Ravne na Koroškem. 7. Plačilo kupnine v roku, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Ponudniki so vezani na dano ponudbo do konca postopka javnega zbiranja ponudb. 9. Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Prodajalec lahko prekine in razveljavi postopek prodaje do podpisa pogodbe, ponudniki pa zaradi tega ne morejo zahtevati odškodnine. 10. Ostale določbe: – nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno; – upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo enake ali višje od izhodiščne cene; – ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom; – vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb; – uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa o izboru. 11. Informacije o predmetu prodaje, za namen oblikovanja ponudbe za nakup lahko interesenti pridobijo v ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 15. ure, v sredo od 7.30 do 10. ure in od 11. do 17. ure in v petek od 7.30 do 10. ure in od 11. do 13. ure pri Ireni Došen, na tel. 02/82-16-036. Ogled je možen na podlagi predhodne telefonske najave ali na e-mail: irena.dosen@ravne.si 12. Javno odpiranje ponudb bo dne 12. 8. 2009, ob 14.15, v sejni sobi Občine Ravne na Koroškem.