Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Ob-5360/09 , Stran 1939
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, matična številka: 1357727, davčna št. SI43471862. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1 Občinsko stanovanje št. 15 v skupni izmeri 56,13 m2, z izhodiščno ceno: 61.985,00 EUR. 2.2 Občinsko stanovanje št. 14 v skupni izmeri 81,02 m2, z izhodiščno ceno: 85.675,00 EUR. Obe stanovanji se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 Tabor, parc.št.:1994, k.o. Ojstriška vas, Občina Tabor. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno« in bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. 3.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno predpogodbo v roku 8 dni po opravljenem izboru in prodajno pogodbo v roku 60 dni po opravljenem izboru. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Tabor pravico zadržati vplačano varščino. 3.4 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan poravnati varščino v višini 10% ponujene cene, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na TRR Občine Tabor, pri UJP Žalec št. 01384-0100004757. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 15 dni od dneva izbire najprimernejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek, naslov,EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami v roku 14 dni od dneva objave javnega zbiranja ponudb v Uradnem listu RS (24. 7. 2009). V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin – stanovanj v Občini Tabor« na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Tabor. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 30. 9. 2009. S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno nepremičnin. 5. Dodatne informacije Dodatne informacije in ogledi stanovanj: Saša Zidanšek Obreza, direktorica OU, tel. 040/490-713. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe, dne 10. 8. 2009,ob 10. uri v sejni sobi Občine Tabor. 6.2 V primeru večih enakovrednih ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, pozvala na razgovor, v roku 3 delovnih dni od odpiranja ponudb. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 7 dni po odpiranju prispelih ponudb. 6.4 Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem do sklenitve pravnega posla. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, to je na oglasni deski Občine Tabor, na spletni strani Občine Tabor: http://www.obcina-tabor.si, v občinskem časopisu Novice izpod Krvavice in v Uradnem listu RS (z dne 24. 7. 2009).