Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 339-1/2006 Ob-5302/09 , Stran 1938
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja stvarnega premoženja: 2.1 Nepremičnine parc. št. 323/22 (njiva, v izmeri 2036 m2), parc. št. 323/23 (njiva, v izmeri 958 m2), parc. št. 323/24 (njiva, v izmeri 3896 m2), 323/25 (njiva, v izmeri 6129 m2), parc. št. 323/43 (njiva, v izmeri 1463 m2), parc. št. 329/4 (njiva, v izmeri 5959 m2), parc. št. 329/25 (njiva, v izmeri 5248 m2), parc. št. 329/85 (njiva, v izmeri 5713 m2), parc. št. 329/86 (njiva, v izmeri 5481 m2), parc. št. 329/87 (njiva, v izmeri 5205 m2), vse k.o. Cerina. Nepremičnine so vpisane v ZK vl. št. 1421, k.o. Cerina. V C listu zemljiške knjige je na predmetnih parcelah vpisana zakupna pravica ter zaznamba spora. Izklicna cena: 968.024,00 EUR ne vključuje DDV. Nepremičnine pod to točko se prodajajo skupaj. Kupec plača vse stroške v zvezi s postopkom prodaje (strošek cenitve, DDV, notarska overitev podpisa, vpis v zemljiško knjigo) in morebitne ostale stroške. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno – kupljeno. 3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 7. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe 4.1 Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 10% ponujene cene, posamezne nepremičnine. Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb« z navedbo zaporedne številke nepremičnine. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo, ponujeno kupnino in listine s katerimi izkaže doseganje postavljenih kriterijev iz točke 5.4. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.), – originalni izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma ustrezne evidence AJPES (s.p.), staro največ 30 dni, – potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki v trenutku podaje ponudbe ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do Občine Brežice. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice do 7. 9. 2009 do 12. ure s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin št. 339-1/2006, Ne odpiraj« Na hrbtni strani mora bit označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.3 Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo pristojna komisija kot kriterije upoštevala višino ponujene kupnine in izpolnjevanje dodatnih kriterijev kot bistvenih sestavin ponudbe. Kriteriji so ovrednoteni odstotkovno. 5.4.1 Opredelitev in vrednost kriterijev pri nepremičninah pod točko 2.1: – ponujena cena: 60%, – ekonomski program razvoja: 20%, – predvideno št. novih delovnih mest: 20% (Ponudnik, ki navede število delovnih mest, ki je manjše od 60, pri tem kriteriju dobi 0%). 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko v roku 5 dni pozove vse ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Vse stroške povezane s prenosom lastništva nepremičnine (cenitev, davek na promet nepremičnin oziroma DDV, notarska overitev podpisa, zemljiškoknjižno izvedbo) nosi kupec. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. Pri nepremičninah pod točko 2.1 v prodajni pogodbi stranki določita, da: – ima Občina Brežice odkupno pravico, ki velja za čas 7 let. Občina v primeru uveljavljanja odkupne pravice, kupi nepremičnine po ceni, kot so bile prodane na podlagi te prodaje, brez obresti in drugih stroškov; – v primeru uveljavljanja odkupne pravice občine se stranki dogovorita, da je občina dolžna poravnati kupnino, ko bodo za to zagotovljena proračunska sredstva za ta namen; – če kupec v roku 3. let ne začne izpolnjevati ekonomskega programa razvoja, ki je bil priložen ponudbi, se na zahtevo občine pogodba odpove. V primeru odpovedi pogodbe zaradi določila iz prejšnjega stavka se plačana kupnina vrne brezobrestno. Vse nastale stroške, ki jih je imel kupec zaradi pridobivanja morebitnih dovoljenj, stroške, ki so nastali v zvezi z razdrtjem pogodbe ter vse ostale stroške, je dolžan kriti kupec. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe na podračun pri UJP Krško, št.: 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmete prodaje pod točko 2. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o nepremičninah lahko interesenti dobijo na tel. 07/49-91-539 (Barbara Šoba) ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si.