Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 4501-4/2009-306 Ob-5303/09 , Stran 1938
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. 2. Opis predmeta prodaje: Prodaja premičnin, in sicer linije za hladno kovanje, ki obsega 7 enot (brusilni stroj, 2 stroja za globoko vrtanje, stroj za honanje, stroj za hladno kovanje, stružnica in stroj za rezanje materiala). Ponudnik mora ponuditi odkup vseh enot linije, ki je predmet javnega zbiranja ponudb. Ponudba, v kateri ne bo ponujen odkup vseh enot, bo izločena iz nadaljnje obravnave. Izklicna cena za premičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb znaša skupaj 1.307.400,00 EUR. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 4. Način, mesto in rok za oddajo ponudbe Upoštevane bodo ponudbe, bi bodo prispele v zaprtih kuvertah, najkasneje do 28. 8. 2009 do 12. ure na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo. Navodila za prijavo na javno ponudbo so v razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletnih straneh www.mors.si. Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno na vložišču Ministrstva za obrambo, Vojkova 55 v Ljubljani, vsak delovni dan od 9. do 14. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ponudba – Ne odpiraj – MORS/ODP/1 – 2009 Linija za hladno kovanje«. Na zadnji strani mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9. 2009, ob 10. uri na Ministrstvu za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 59, 1000 Ljubljana (sejna soba 351). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. 5. Pogoji prodaje Premičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, možen je samo odkup vseh enot skupaj, upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po izbiri, izbran ponudnik pa je dolžan v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri skleniti s prodajalcem prodajno pogodbo. Rok plačila kupnine je 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačano varščino. Ponudnik mora premičnine prevzeti in odstraniti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine. Davek na promet ter morebitne druge dajatve plača ponudnik. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene na TRR Ministrstva za obrambo, št. 01100-63701911114 in za primer vračila varščine priložiti celotno številko računa (št. banke in št. računa). Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika 6. Izbira najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena odkupa celotne linije za hladno kovanje. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se izvedejo z najugodnejšimi ponudniki dodatna pisna pogajanja. Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri ali so bile ponudbe pravočasne in popolne. Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, komisija izloči in o tem obvesti ponudnika. Komisija pa pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno ponudbo, k dopolnitvi ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev te ponudbe je pet dni od poziva za dopolnitev. 7. Način in rok kupnine Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba najkasneje v roku 15. dni od odpiranja ponudb. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 8. Ustavitev postopka: Komisija za odprodajo državnega premoženja si v vsakem primeru pridrži pravico, da lahko s soglasjem predstojnika postopek prodaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla. Ponudnikom se povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ne bo dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 9. Pravila in predpisi: javno zbiranje ponudb se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10. Kontaktna oseba upravljalca Dodatne informacije in dogovor za morebiten ogled predmeta javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo pisno na faks 01/431-03-37, kontaktna oseba Kazimir Rozmus, tel. 01/471-24-19 oziroma 041/265-588. Možen ogled predmeta razpisa bo v času od 3. 8. 2009 do 14. 8. 2009. Razpisna dokumentacija ponudbe se nahaja na: www.mors.si.