Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 328/2009 Ob-5386/09 , Stran 1932
1. Predmet prodaje je: nepremičnina s parc. št. 773/21, k.o. Knezdol, vpisana v vl. št. 308, k.o. Knezdol, ki v naravi predstavlja poslovno stavbo ter pripadajoči zemljišči s parc. št. 773/25 in 773/19, obe, k.o. Knezdol. Površina nepremičnin, ki se prodajajo, znaša 1.518,00 m2. Izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 295.000,00 EUR. V ceni ni zajet davek, ki ga v celoti poravna kupec. 2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 24. 7. 2009 na Občinski upravi Občine Trbovlje v občinski upravni zgradbi, na naslovu Mestni trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. ure do 14.30, ob sredah od 8. ure do 16.30, ob petkih pa od 8. ure do 12.30, v pisarni 42. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe. 3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do petka, 14. 8. 2009, do 8. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov. 4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici, na naslov Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako Ponudba za nakup nepremičnin s parc. št. 773/21, 773/25 in 773/19, vse k.o. Knezdol – Ne odpiraj; s podpisom oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre. 5. Ponudniki morajo najkasneje do četrtka, 13. 8. 2009 plačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene nepremičnine za katero bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP, št. 01329-0100018122, s sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin s parc. št. 773/21, 773/25 in 773/19, vse k.o. Knezdol. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki ter fizične osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov, davčno številko, matično številko, št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem javnem razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe. 7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu in soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, najkasneje v 15 dneh od soglasja občinskega sveta k prodaji in poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma od izdaje računa s strani prodajalca. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe za vse nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, je celovito ter pravočasno plačilo kupnine. 8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, cenitev predmetne nepremičnine, plačilo davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo. 9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom, župan ali Občinski svet Občine Trbovlje pa lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla že začeti postopek ustavita. 10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo v petek, 14. 8. 2009 ob 9. uri v občinski upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje. 11. Predmet prodaje se prodaja po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano. 12. Kot najugodnejši ponudnik za vse nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno. 13. O izbiri najugodnejšega ponudnika bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo opravila posebna komisija. Komisija bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb. 16. Uspelemu ponudniku bo vplačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne pogodbe. 17. Dodatne informacije so na voljo tel. 03/56-27-912 ali 03/56-27-981.