Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 41001-88/2009 Ob-5380/09 , Stran 1930
1. Predmet razpisa in razpisna področja 1.1. Predmet razpisa je eno do triletno sofinanciranje javnih kulturnih programov (v nadaljevanju: programov), ki bodo v letih 2009–2011 izvedeni na območju MOM. Izvajalci javnih kulturnih programov so nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, katerih kulturni program je po vsebini in obsegu zaključena celota in je v javnem interesu do te mere, da ga država ali lokalna skupnost financira na primerljiv način kot javni zavod. Razpis se nanaša na sofinanciranje programov na naslednjih področjih: A/ neformalni kulturni programi, B/ nekomercialna medijska dejavnost. 2. Cilji razpisa 2.1. Sofinanciranje je namenjeno kulturnim organizacijam, katerih dosedanje delovanje je po kakovostnih in količinskih merilih strokovne in širše kulturne javnosti izstopalo po kakovosti, uspešnosti, obsegu in konsistentnosti, njihovi programi dela pa vključujejo cilje in prioritete kulturne politike, navedene v nadaljevanju. MOM bo programe na obeh razpisnih področjih v letih 2009–2011 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji in prioritetami: – spodbujanje celovitih in vsebinsko zaokroženih programov kulturne dejavnosti in s tem trajnejšega zadovoljevanja kulturnih potreb; – spodbujanje in zagotavljanje dostopnosti raznovrstne umetniške in medijske produkcije na območju MOM; – spodbujanje deficitarnih kulturnih praks, ki se ne izvajajo v okviru javnih služb, ali se izvajajo v manjšem obsegu; – spodbujanje kulturnih praks, ki s svojim neformalnim delovanjem posredujejo kulturne dobrine izven institucij v urbanem prostoru ali pa v soodvisnosti z njim; – podpiranje programov, ki se vključujejo v mednarodni prostor in s tem prispevajo k promociji Maribora v tujini in k splošnemu kulturnemu razvoju MOM. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov 3.1. Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nevladna organizacija in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Organizacije posebnega pomena so pravne osebe, ki zagotavljajo kulturne dobrine v takšni kvaliteti in obsegu, da njihovo delovanje pomeni javno korist in imajo zaradi tega priznan poseben status pristojnih ministrstev, uradov, strokovnih in stanovskih organizacij ipd. (društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, programi posebnega pomena, priznan status Urada za mladino za področje kulturnega delovanja ipd.). Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, ki je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti, ustreza umetniškim, kulturno političnim, strokovnim in drugim kriterijem in ga izvajalec izvaja skozi vse leto ali kontinuirano več let. Odgovorna oseba predlagatelja programa je odgovorni nosilec programa, ki zastopa, predstavlja in vodi organizacijo. 3.2. Predlagatelj lahko prijavi program le na enem razpisnem področju kot osnovnem programskem področju. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki po mnenju predlagatelja najbolj opredeljuje kulturno dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po obsegu in vrsti dejavnosti. 3.3. Zaprošeni znesek sofinanciranja posameznih izvajalcev kulturnih programov s strani MOM ne sme presegati 50% predvidenih stroškov. Upravičeni stroški sofinanciranja so naslednje vrste stroškov: programski materialni stroški, splošni stroški delovanja in stroški dela izbranega izvajalca kulturnih programov. Gospodarske organizacije niso upravičene do sofinanciranja splošnih stroškov delovanja in stroškov dela zaposlenih. 3.4. Izbranim izvajalcem se lahko programi sofinancirajo za obdobje enega, dveh ali treh let. Osnova za določitev trajanja sofinanciranja so priloženi točno specificirani vsebinski in finančni načrti dejavnosti za posamezna leta. Predlagatelj ima pravico kandidirati za eno, dve ali triletno financiranje. Višina financiranja večletnih programov bo za vsako nadaljnje leto opredeljena z dodatkom k osnovni pogodbi v skladu s sprejetim vsebinskim in finančnim načrtom dela in proračunskimi zmožnostmi MOM. 3.5. Neupravičeni stroški programa vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOM, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. 3.6. Prikaz prihodkov in stroškov predlaganega programa mora izkazovati finančno uravnoteženost. Finančna uravnoteženost pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega programa dejavnosti, kot so prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki). 4. Obrazložitev razpisnih področij A/ neformalni kulturni programi delujejo izven javnih institucij v tako imenovanem subkulturnem okolju ali v soodvisnosti z njim, za njihovo dejavnost pa je značilna multikulturalnost in neodvisnost organizacijskih in produkcijskih struktur. Cilj sofinanciranja je podpora neinstitucionalni kulturi ter spodbujanju deficitarnih kulturnih praks v Mestni občini Maribor. B/ nekomercialna medijska dejavnost je program, ki v skladu z 81. členom Zakona o medijih izvaja nepridobitni radijski ali televizijski program in katerega izvajalec ni javni zavod. Cilj sofinanciranja je stabilnejše delovanje in razvoj nekomercialnih medijev, ki posredujejo informativne in kulturne vsebine, katerih namen je obveščanje in zadovoljevanje izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških ter drugih kulturnih potreb, pri čemer pa so v ustvarjanje programa v pretežni meri vključeni mladi (dijaki in študentje). 5. Pogoji za sodelovanje na razpisu 5.1. Upravičene osebe razpisa: kot predlagatelji kulturnih programov v javnem interesu se na ta razpis lahko prijavijo nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe ali s statusom samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter za posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji s sedežem v MOM, kar predlagatelji dokazujejo s kopijo izpiska iz sodnega registra ali izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti. 5.2. Izpolnjevanje razpisnih zahtev: Predlagatelji morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: – da na razpisnem področju kakovostno delujejo vsaj tri leta in je bilo njihovo delovanje pozitivno ocenjeno s strani strokovne javnosti, – da bo program v celoti realiziran v letih 2009–2011, – da imajo zagotovljene prostorske pogoje za izvedbo predlaganega programa, – da bodo svoje programe izvajali na območju MOM, – da so v zadnjih treh letih vsako leto prejeli sredstva za programe oziroma akcije in projekte iz proračuna MOM ali države, – da je prijavitelj svoje morebitne pogodbene dolžnosti do MOM v zadnjih petih letih izpolnjeval skladno s pogodbenimi določbami, – da zaprošeni znesek ne presega 50% celotne predvidene vrednosti predlagateljevega programa, – da prijavitelj prijavi program le na eno razpisno področje, – da za program prijavitelja ni podal vloge tudi drugi prijavitelj, – da prijavitelj nima omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). Zahtevane pogoje predlagatelji izkažejo s priloženimi vsebinskimi in finančnimi načrti posebej za vsako leto, za katero predlagajo sofinanciranje. MOM si pridržuje pravico, da v primeru izbora predlaga za posamezni program tudi krajše obdobje sofinanciranja od predlaganega. 6. Razpisni kriteriji 6.1. Kriteriji za izbiro programov so: – izvirnost in vsebinska zaokroženost programa v smiselno celoto, v kateri je vidna »rdeča nit«, – kakovost predstavitve, utemeljitve in obrazložitve programa (vsebina, oblika, cilji, učinki), – ugled predlagatelja programa (organizacija posebnega statusa in dosedanje delo na razpisnem področju v zadnjih treh letih), – reference avtorjev in posameznikov, ki so vključeni v izvedbo programa na nacionalni ravni in/ali v mednarodnem merilu, – izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in prispevek k razvoju in promociji razpisane dejavnosti na nacionalni in/ali mednarodni ravni, – učinek na prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, – dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na področju MO Maribor, – realno finančno ovrednoten in uravnotežen program, ki predvideva tudi delež drugih virov, – nekomercialna naravnanost programa. 7. Uporaba kriterijev in postopek odločanja o vlogah 7.1. Strokovna komisija bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev. 7.2. Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in so sestavni del prijavnega obrazca. Število točk za posamezni razpisni kriterij je 0 točk (neustrezno), 5 točk (dobro) ali 10 točk (odlično). Najvišje možno število prejetih točk za posamezni program je 90 točk. V sofinanciranje bodo predlagani tisti programi predlagateljev, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. 7.3. Število odobrenih programov za posamezno razpisno področje je odvisno od: – števila prejetih točk, – presoje strokovne komisije o izvedljivosti programov glede na njihovo finančno konstrukcijo in obseg razpisanih sredstev. 7.4. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od: – skupne višine prejetih točk za posamezen program, – obsega in zahtevnosti programa, pri čemer med izbranimi programi predlagateljev ni primerljivosti ali sorazmerja glede višine odobrenih sredstev s seštevkom prejetih točk. 7.5. Na podlagi predloga strokovne komisije župan izda odločbo, s katero določi, katere kulturne programe se sprejme v sofinanciranje ter v kakšnem deležu, in katerih ne. 8. Višina razpoložljivih sredstev 8.1. Višina vseh razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih za ta programski razpis na področju kulture za leto 2009, je 62.000 EUR. Višina razpisne vrednosti po razpisnih področjih znaša: – za program A 40.000 EUR, – za program B 22.000 EUR. Razpoložljiva sredstva v letih 2010 in 2012 bodo odvisna od obsega proračunskih sredstev za ta namen v vsakokratnem proračunu MOM za ti leti. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe v letih 2010 in 2011 predvidoma znaša toliko, kot znaša vrednost razpoložljivih sredstev programe v letu 2009, pri čemer se ponovno javno razpisujejo le sredstva, ki ostanejo po sofinanciranju programov po večletnih pogodbah. 9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev, pogodba 9.1. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v proračunskih letih 2009, 2010 in 2011, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci programov, s katerimi bo sklenjena večletna pogodba, bodo za vsako leto posebej pozvani k predložitvi podrobnejšega programa dela. Vsebina in obseg programa za vsako naslednje leto bosta opredeljena v dodatku k osnovni pogodbi. MO Maribor bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju programa v obdobju za katerega je sofinanciranje odobreno. Prejemnik sredstev je dolžan o izvedbi sofinanciranih programov poročati skladno s pogodbenimi določili. 9.2. Odstop od sklenitve pogodbe, razveza pogodbe in povračilo sredstev: V primeru, da MOM po že izdani dokončni odločbi o sofinanciranju izbranega programa ugotovi, da predlagatelj ne izpolnjuje razpisnih pogojev, lahko spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca sofinanciranega programa (nerealizacija programa ali dela programa, prijavitelj ne odda končnega poročila za tekoče leto) razveže že sklenjeno večletno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev (v celoti ali v sorazmernem deležu) z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 9.3. Spremembe programov: Predlagatelji, katerih programi bodo izbrani za večletno sofinanciranje, lahko predlagajo spremembo programov, ki se sofinancirajo, če je do spremembe prišlo iz upravičenih razlogov in če predlagane spremembe ne pomenijo bistvenega vsebinskega odstopanja od odobrenega programa. Za leto 2009 lahko take spremembe predlagajo najkasneje do 30. septembra, pri večletnem sofinanciranju pa najkasneje do 28. februarja za tekoče leto. Morebitne odobrene spremembe ne predstavljajo dodatnih finančnih obveznosti za MOM. 10. Razpisni rok: razpis se prične 24. 7. 2009 in zaključi 24. 8. 2009. 11. Razpisna dokumentacija 11.1. Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – prijavni obrazec z navedbo obveznih prilog, – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev, – vzorec pogodbe za sofinanciranje programa. – opremo ovojnice. 11.2. Predlagatelj mora ob prijavi posameznega projekta na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec (obrazec 1), – obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, – podpisano in žigosano izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (obrazec 2), – žigosan in podpisan vzorec pogodbe (obrazec 3), – prijavo poslati v kuverti z nalepljenim obrazcem naslova in pošiljatelja (obrazec 4 – oprema ovojnice). Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov v razpisnem roku dvignejo na Uradu za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, Maribor, med uradnimi urami (ponedeljek, torek in četrtek, od 8. do 15. ure, sreda, od 8. do 17. ure, in petek, od 8. do 13 ure). Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani MOM http://www.maribor.si (razpisi). 12. Oddaja in dostava predlogov 12.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnem prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 12.2. Predlagatelji pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah (priporočeno s povratnico) z na sprednjo stran nalepljenim obrazcem 4 na naslov Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, s pripisom na sprednji strani »Ne odpiraj – javni razpis za programe v javnem interesu v kulturi 2009–2011« (vse na obrazcu 4). V obrazcu 4 mora biti vpisan naziv in naslov predlagatelja. 12.3. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji razpisa in razpisne dokumentacije. 12.4. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko s povratnico v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: javni razpis programi v javnem interesu v kulturi 2009–2011«. Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (24. 8. 2009) ni več možno. 12.5. Dokazilo o pravočasni oddaji vlog je poštni žig. Prispele vloge, oddane na pošto po 24. uri, dne 24. 8. 2009, bodo obravnavane kot prepozne vloge. 12.6. Za nepopolno šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, našteta v točki 11 tega razpisa, ali ni poslana na način, kot je to zahtevano v točki 12 (velja tudi za dopolnitve vlog). 12.7. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot je to navedeno v točki 5 tega razpisa. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru 13.1. Odpiranje vlog bo 26. 8. 2009, ob 14. uri, v prostorih Urada za kulturo in mladino MOM, Slovenska ulica 40, Maribor. 13.2. MOM bo po odprtju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki: – je ni vložila upravičena oseba, – ni pravočasna, – ni popolna. 13.3. Pristojni uslužbenec MOM bo najkasneje v roku enega meseca od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje programov o predlogu strokovne komisije in strokovne službe ter o roku, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOM bo izbrala predloge za sofinanciranje programov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, določenih s proračunom MOM. 14. Informacije v zvezi z razpisom 14.1. Dodatna informacije v zvezi z razpisom dobite v Sektorju za kulturo Urada za kulturo in mladino, Slovenska 40, 2000 Maribor, tel. 22-01-291 (Bojan Labovič) in tel. 22-01-304 (Nataša Kocjančič), ali po elektronski pošti: bojan.labovic@maribor.si in natasa.kocjancic@maribor.si.