Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Ob-5364/09 , Stran 1929
I. Naziv koncedenta: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. II. Predmet razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje v Občini Hrastnik. III. Območje koncesije: območje izvajanje javne službe je celotno območje Občine Hrastnik. IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 35 let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe. V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: Koncedent bo sposobnost za izgradnjo ter obnovo omrežja in izvajanje gospodarske javne službe priznal ponudniku, ki je pravna ali fizična oseba registrirana pri sodišču oziroma drugemu organu oziroma konzorcij takih oseb in bo predložil: Izjavo, da je registriran pri sodišču oziroma drugem pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; Izjavo o nekaznovanosti; Izjavo, da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti ni zoper njega uveden tak postopek; Veljavna dovoljenja in licence, ki so potrebna za opravljanje dejavnosti, kar ponudnik dokazuje s kopijami dovoljenj in licenc; Izjavo, da ima poravnane vse davke in prispevke za socialno varnost; Dokaze o ustrezni ekonomsko-finančni sposobnosti. Za ugotavljanje ustrezne ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnik predloži revidirano bilanco stanja na dan 31. 12. 2008 in bilanco uspeha za leto 2008. Finančna usposobljenost je izkazana z vrednostjo lastniškega kapitala v višini najmanj 10.000.000 EUR na dan 31. 12. 2008 (lastniški kapital je v primeru, da je ponudnik konzorcij, seštevek lastniškega kapitala vseh članov konzorcija), z dobičkom v zadnjih dveh letih iz poslovanja in pokritostjo dolgoročnih sredstev z dolgoročnimi viri na dan 31. 12. 2008; Izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do izvajalcev gradenj ali rekonstrukcij omrežij daljinskega sistema ogrevanja na drugih koncesijah; V primeru, da je ponudnik konzorcij več oseb, mora skupina ponudnikov v ponudbi predložiti tudi pravni akt o skupnem izvajanju koncesije, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih članov konzorcija za izvajanje gospodarske javne službe. Ponudnik mora navesti ponujene cene na dan 1. 6. 2009 brez DDV. Pri oblikovanju cene ponudnik upošteva višino investicijskih vlaganj in predvideno distribuirano količino toplotne energije. Predvidene letno distribuirane količine znašajo 17.300 MWh, priključna moč za obračun fiksnega dela pa znaša 22.330 kW. Predvidena investicijska vlaganja v izgradnjo in obnovo distribucijskega omrežja znašajo 1.900.000 EUR in vključujejo obveznost sanacije toplovodnega omrežja in naprav. Drugi pogoji določeni v razpisni dokumentaciji VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev, bodo izločene iz nadaljnje obravnave. VII. Merila, ki se bodo upoštevala pri izbiri koncesionarja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! · Cena toplote Pri merilu cena toplote bo 80 točk dobil ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno, ostale ponudbe bodo dobile število točk po formuli: (Najugodnejša cena toplote / Ponujena cena toplote) × 80 točk = št. točk · Reference Pri merilu reference bodo ponudniki prejeli točke, kolikor že opravljajo gospodarske javne službe na področju distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje. Število točk: – Nobene reference s področja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje, gradnje ter rekonstrukcije toplovodnega omrežja, objektov in naprav – 0 točk; – Od 1 do 3 reference s področja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje, gradnje ter rekonstrukcije toplovodnega omrežja, objektov in naprav – 8 točk; – Nad 3 reference s področja koncesije za izvajanje gospodarske javne službe distribucije toplotne energije za daljinsko ogrevanje, gradnje ter rekonstrukcije toplovodnega omrežja, objektov in naprav – 10 točk. · Ostala merila Pri ostalih merilih bodo ponudniki dobili naslednje število točk: Standard ISO 9001 – 5 točk, Standard ISO 14001 – 5 točk. VIII. Čas, v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: Razpisna dokumentacija je na razpolago od objave razpisa dalje. Razpisno dokumentacijo je možno prejeti na Občini Hrastnik ali na spletni strani: http://www.hrastnik.si/obcina/. Vse morebitne dopolnitve in spremembe se bodo objavile na spletni strani Občine Hrastnik. IX. Rok in način predložitve prijav: Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spreminja ali dopolnjuje razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve mora naročnik podati pisno vsem prejemnikom razpisne dokumentacije najmanj 7 dni pred rokom za oddajo ponudb. Zahteve iz vsake take dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije morajo biti upoštevane pri sestavi ponudbe. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici na naslov: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. Na ovojnici mora biti vidno označeno »Ne odpiraj – Ponudba za razpis koncesije«, v primeru dopolnitve ponudbe pa »Ne odpiraj – Ponudba za razpis koncesije, dopolnitev«, številka in datum Uradnega lista RS, v kateri je bil razpis objavljen. Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 10. 9. 2009, do 10. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile pošiljatelju. X. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 10. 9. 2009, ob 10. uri, na naslovu: v sejni sobi Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik. XI. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. XIII. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko je ta izbrana kot najugodnejša: skladno z razpisno dokumentacijo. XIV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti: skladno z razpisno dokumentacijo. XV. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: Ponudba mora biti veljavna do 1. 1. 2010. O izbiri koncesionarja koncendent odloči z upravno odločbo. XVI. Razpisovalec si pridržuje pravico ne izbrati nobenega ponudnika in ponoviti razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti iz kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo in zato ne prevzema nobene odgovornosti. Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca. Kontaktna oseba v zvezi z vsemi vprašanji glede javnega razpisa za podelitev koncesije je Tomaž Sihur. Vsa morebitna vprašanja ponudniki posredujejo pisno po pošti ali na faks št. 03/565-43-69. XVII. Datum odposlanja zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne 17. 7. 2009.