Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 033-059/09 Ob-5317/09 , Stran 1928
1. Koncedent: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. 2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč in pogrebne dejavnosti na pokopališčih v Turnišču, Gomilici, Nedelici in Renkovcih. 3. Urejanje pokopališč po vsebini predstavlja: – vzdrževanje pokopališč, – razdelitev na posamezne zvrsti grobov, – opustitev grobov, – odvoz odpadkov na odlagališče, – košnja zelenic, – urejanje in obrezovanje žive meje, – vzdrževanje poti, – tekoča vzdrževalna dela, – tekoča investicijska dela, – zimsko službo. Pogrebna dejavnost po vsebini predstavlja: – urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom, – ureditev in prevoz pokojnika, – zagotovitev uporabe mrliške veže, – izkop in zasutje jame, – prvo ureditev groba, – urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov, – izvajanje pogrebnih svečanosti. Razpisana koncesija se za vsako pokopališče dodeli enemu koncesionarju. Koncesionar lahko opravlja tudi druge tržne dejavnosti, če so po naravi združljive s to koncesijo. 4. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za dobo 10 let in začne veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe ob pogoju pravnomočnosti odločbe o izbiri koncesionarja. 5. Koncesijska dajatev: koncesionar za urejanje pokopališč in pokopališko dejavnost plačuje koncesijsko dajatev v višini 6% od opravljenih storitev. Polovico akontacije dajatve mora koncesionar plačati najkasneje do 30. 6., drugo polovico pa do 30. 12. tekočega leta. Akontacija se določi na podlagi opravljenih storitev na posameznem pokopališču v prejšnjem letu. 6. Minimalni kadrovski tehnični pogoji in drugi, ki jih mora izpolnjevati kandidat za koncesionarja za podelitev koncesije: – da so registrirani za izvajanje dejavnosti, ki so predmet razpisa, – da podajo izjavo, da bodo zagotovili potrebno število delavcev, usposobljenih za izvajanje prevzetih del, – da izjavijo, da razpolagajo z zadostnimi strokovnimi kadri in drugimi materialnimi sredstvi potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, – da imajo poravnane davke in prispevke, – da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Turnišče, – da proti njim ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave, – da podajo izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami v Zakonu o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisih, – da predložijo program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije del in materialne opremljenosti. 7. Ponudba mora vsebovati: – izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije, – izjava za pridobitev osebnih podatkov, – izjavo o plačilnih pogojih, – izjava, da bo ponudnik zagotovil ustrezno število delavcev, – izjavo o razpolaganju z ustreznim kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje razpisane dejavnosti, – dokazilo o referencah, – cenik, – navedba vrste zavarovanj, – podpisan vzorec pogodbe, – cenik, – reference, – predlagano višino letne koncesijske dajatve, – izjavo, da bo izvajanje dejavnosti, ki se razpisuje, potekalo v skladu z določbami v Zakonu o pokopališkem redu in drugih podzakonskih predpisih. 8. Merili za izbiro koncesionarja: – cena: 80 točk: najnižja cena ------------------------------- × 80 točk ponujena cena – reference ponudnika: 10 točk: – brez referenc: 0 točk, – z referencami (če je ponudnik že opravljal dejavnost iz pokopališke dejavnosti) – za vsako pokopališče 2, največ 10 točk, – višina koncesijske dajatve: 10 točk: – 5 točk: – plačilo koncesnine v višini predlagane v razpisu – 0 točk: – ponudnik ne ponuja koncesijske dajatve. Vsak% višja koncesnina prinaša 1 točko – maksimalno 5 točk. Posamezna merila so ovrednotena v točkah. Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk, bo izbran tisti, ki bo dosegel višje število točk pri merilu višina koncesijske dajatve. V primeru, da več ponudnikov doseže enako število točk in gre hkrati za najboljše ponudnike, bo izbran tisti, ki je ponudil nominalno najvišjo koncesijsko dajatev. 9. O izbiri med prijavljenimi ponudniki odloča 5-članska komisija, ki jo imenuje Občinski svet Občine Turnišče. Član komisije je po svoji funkciji tajnik Občine Turnišče. Odločbo o izbiri izda tajnik Občine Turnišče, ki je dolžan upoštevati odločitev komisije. Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan. 10. Kontaktna oseba za morebitna dodatna pojasnila in informacije je Marjan Gjura (tel. 02/572-10-60), vsak delovni dan, med 7. in 15. uro. 11. Rok za predložitev ponudbe: prijave z vsemi zahtevanimi prilogami je treba posredovati na naslov Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, z oznako »Ne odpiraj! – Javni razpis koncesija – pokopališča«, na hrbtni strani mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja. Ponudbe morajo na sedež Občine Turnišče prispeti najkasneje 31. 8. 2009, do 12. ure. 12. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na sedežu Občine Turnišče, na razpolago pa je tudi na spletni strani http://www.turnisce.si. 13. Javno odpiranje ponudb bo dne 31. 8. 2009, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Turnišče. Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. 14. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe se štejejo kot neveljavne in se zato izločijo iz nadaljnje obravnave. 15. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 16. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.