Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Ob-5417/09 , Stran 1924
1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci (v nadaljevanju: štipenditorji) izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2009/2010 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih (v nadaljevanju: javno veljavni izobraževalni programi), ne glede na to, kdaj je bila pogodba o štipendiranju za trenutno stopnjo izobraževanja sklenjena. 2. Vrednost razpisa Vrednost razpisa za sofinanciranje kadrovskih štipendij od vključno šolskega/študijskega leta 2009/2010 do zaključka izobraževanja štipendista po trenutnem izobraževalnem, programu na trenutni stopnji izobraževanja je 5.000.000,00 EUR. Sredstva za sofinanciranje štipendij se zagotavljajo iz namenskih sredstev sklada iz naslova koncesijskih dajatev. 3. Višina štipendije in višina sofinanciranja Višina kadrovske štipendije ne sme biti nižja od državne štipendije, ki je določena v minimalnem znesku v Zakonu o štipendiranju (ZŠtip), usklajuje pa se skladno z Zakonom o usklajevanju transferov posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG). Na dan objave javnega razpisa znaša državna štipendija 38,33 EUR za dijaka in 57,50 EUR za študenta. Sofinanciranje znaša 50% dodeljene in izplačane kadrovske štipendije, vendar največ v višini 30% minimalne plače. 4. Trajanje sofinanciranja Trajanje sofinanciranja je opredeljeno v 1. in 2. točki tega javnega razpisa. Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje od šolskega/študijskega leta 2009/2010 dalje za tiste štipendije, ki jih je izplačal na podlagi sklenjene pogodbe o štipendiranju s štipendistom, za katerega uveljavlja sofinanciranje. Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovske štipendije eno leto za posamezen letnik na isti stopnji izobraževanja štipendista, razen v zadnjem letniku srednjih šol, ko za mesec julij in avgust ni upravičen do sofinanciranja. Štipenditor lahko uveljavlja sofinanciranje kadrovskih štipendij tudi v času absolventskega staža do diplome, vendar v celotni dobi izobraževanja le eno študijsko leto. 5. Pogoji za pridobitev sofinanciranja Do neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij po tem razpisu je upravičen štipenditor, ki izpolnjuje sledeče pogoje: – je pravna oseba zasebnega prava, fizična oseba ali je štipenditor v javnem sektorju, s sedežem ali prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki zaposluje delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi, razen organov državne uprave in samoupravnih lokalnih skupnosti, – ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), – bo v šolskem/študijskem letu 2009/2010 kadrovsko štipendijo izplačeval vsaj enemu dijaku ali študentu za izobraževanje v Republiki Sloveniji ali v tujini pod pogoji iz ZŠtip, – prijavljene kadrovske štipendije niso del enotnih regijskih štipendijskih shem, – zagotavlja sredstva za izplačevanje kadrovske štipendije za celotno dobo izobraževanja posameznega štipendista od vključno šolskega/študijskega leta 2009/2010 do zaključka izobraževanja po trenutnem programu in na trenutni stopnji izobraževanja, – ima s kadrovskim štipendistom medsebojna razmerja urejena s pogodbo o štipendiranju. Pred prijavo na ta javni razpis mora štipenditor skleniti pogodbo o štipendiranju s štipendistom, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima status dijaka ali študenta, – ima katerega izmed sledečih statusov: – državljan Republike Slovenije, – državljan države članice Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP) ali je družinski član osebe s takim statusom v skladu z določili zakona, ki ureja prebivanje tujcev, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, – državljan države članice EU ali EGP in je bil zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji, ali je družinski član take osebe, če ima dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji, – državljan tretje države, če ima dovoljenje za stalno ali začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, ali je ožji družinski član take osebe, kot ga določa zakon, ki ureja prebivanje tujcev, – ne prejema katere od štipendij iz 5. člena ZŠtip razen kadrovske štipendije pri tem štipenditorju, torej ne prejema državne ali Zoisove štipendije, kadrovske štipendije pri drugem štipenditorju, štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu, ali štipendije za državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjene dvostranske ali večstranske sporazume o sodelovanju na področju izobraževanja oziroma podeljuje štipendije na podlagi vzajemnosti, – ne prejema štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, torej takšnih prejemkov v Republiki Sloveniji, ki so po namenu in načinu vračanja enakovredni štipendijam po drugih predpisih v Republiki Sloveniji oziroma splošnih aktih štipenditorja, – ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, – ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – mu za isti izobraževalni program, letnik in stopnjo še ni bila odobrena štipendija sklada po katerem izmed drugih razpisov, in – izpolnjuje pogoje, določene v splošnih aktih štipenditorja. 6. Obveznosti štipenditorja Štipenditor je v skladu s pogodbo o sofinanciranju dolžan skladu predložiti zahtevek za izplačilo s pripadajočimi dokazili. Na podlagi potrditve zahtevka bo sklad izvedel povračilo izplačanih kadrovskih štipendij neposredno štipenditorju. Štipenditor je dolžan s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje, po zaključku izobraževanja skleniti pogodbo o zaposlitvi. Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas. Štipenditor mora po potrebi, najmanj pa enkrat letno, poročati skladu o številu štipendistov, višini podeljenih in izplačanih štipendij, o vrsti in področjih izobraževanja oziroma izobraževalnih programih, o zaključku izobraževanja štipendistov in zaposlitvi štipendistov ter trajanju te zaposlitve pri štipenditorju po končanem izobraževanju. Štipenditor je dolžan deset let po prenehanju pravice hraniti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev ter jih na zahtevo predložiti skladu. Štipenditor bo moral vrniti skladu sredstva, ki jih je prejel iz sklada, na način, določen v pogodbi o sofinanciranju, če štipendijsko razmerje preneha, ker štipendist: – prekine izobraževanje po svoji krivdi, – po svoji krivdi ne dokonča letnika, za katerega je prejemal štipendijo, – tekom štipendiranja sklene pogodbo o zaposlitvi pri štipenditorju ali drugem delodajalcu ali se samozaposli, – izgubi status dijaka ali študenta, razen če mu je dovoljeno opravljanje učnih oziroma študijskih obveznosti, – spremeni izobraževalni program brez predhodnega soglasja štipenditorja, – štipendijo pridobi na podlagi posredovanih neresničnih podatkov, – po enoletnem mirovanju štipendijskega razmerja ne predloži ustreznih dokazil oziroma na podlagi predloženih dokazil ne izpolnjuje pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije, – po zaključenem izobraževanju ne sprejme zaposlitve pri tem štipenditorju, – zaposlitev pri štipenditorju prekine pred izpolnitvijo pogojev iz te pogodbe, – odstopi od pogodbe o štipendiranju. Štipenditor mora vrniti skladu sredstva, ki jih je prejel za sofinanciranje, če štipendijsko razmerje preneha, ker štipenditor: – ne zaposli štipendista, – odstopi od pogodbe o štipendiranju. Štipenditor je dolžan dodeljena sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij nameniti izključno za sofinanciranje kadrovske štipendije tistemu štipendistu, za katerega je bilo sofinanciranje odobreno. Štipenditor mora skladu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev. Če bo sklad ugotovil, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali da so bila sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico zahtevati od štipenditorja takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku. Štipenditor bo dolžan sredstva vrniti v revalorizirani vrednosti oziroma najmanj v višini prejetih sredstev. V primeru zamude vračila bo štipenditor dolžan plačati tudi pripadajoče zakonite zamudne obresti za čas zamude. 7. Zahtevana dokumentacija Štipenditor mora do predpisanega roka za oddajo vloge predložiti v celoti izpolnjen, s strani zakonitega zastopnika podpisan in žigosan prijavni obrazec. Izpolnjenemu in podpisanemu prijavnemu obrazcu mora štipenditor predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev: – podpisano izjavo zakonitega zastopnika štipenditorja, da: – je seznanjen z vsebino vzorca pogodbe o sofinanciranju, ki je priloga tega javnega razpisa, – ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja po določilih Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), – bo za sofinanciranje prijavljenim štipendistom zagotavljal štipendijo za celoten čas trajanja izobraževanja na posamezni stopnji, od šolskega/študijskega leta 2009/2010 do zaključka izobraževalnega programa, – bo s štipendistom, za katerega je prejemal sofinanciranje po končanem izobraževanju na stopnji in programu izobraževanja, ki je predmet pogodbe o štipendiranju, sklenil pogodbo o zaposlitvi s polnim delovnim časom vsaj za toliko časa, kolikor je trajalo štipendijsko razmerje. Če štipendist sklene pogodbo o zaposlitvi z delovnim časom, ki je krajši od polnega delovnega časa, se trajanje zaposlitve preračuna na polni delovni čas, – za sofinanciranje prijavljeni štipendisti izpolnjujejo pogoje iz tega javnega razpisa, – štipendije podeljuje v skladu s svojim pravilnikom ali drugim notranjim aktom štipenditorja, ki ureja področje štipendiranja, če štipenditor tak akt ima, – bo podatke o štipendistu, pridobljene za namen vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog po Zakonu o štipendiranju, posredoval skladu in jih ne bo uporabili za lastne namene ali posredoval tretji osebi, – izjava štipendista, da skladu dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov za namen vodenja evidenc in opravljanja drugih nalog po Zakonu o štipendiranju, – pogodbo o štipendiranju, sklenjeno z vsakim za sofinanciranje prijavljenim štipendistom, – potrdilo o vpisu vsakega za sofinanciranje prijavljenega štipendista za šolsko/študijsko leto 2009/2010. Izjava iz prve alineje mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika. Če izjave ali prijavni obrazec podpiše s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, mora biti predloženo tudi veljavno pooblastilo. Izjava iz druge alineje mora biti podpisana s strani štipendista. Zgoraj navedene izjave in zahtevane priloge k prijavnem obrazcu morajo biti originali ali uradno overjene fotokopije. Prijavitelj mora ob predložitvi vloge plačati upravno takso v skupni višini 17,73 EUR, in sicer 3,55 EUR za vlogo ter 14,18 EUR za izdajo odločbe oziroma sklepa, s katerim se konča postopek. Upravno takso mora prijavitelj plačati z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva za finance pri Upravi za javna plačila št. 01100-1000315637, sklic 11, številka sklica 96091-7111002-510072, o čemer predloži ob vlogi dokazilo o plačilu. 8. Oddaja vloge Vloge morajo biti poslane v zaprti kuverti na naslov Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana z napisom »Vloga na 72. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani. Rok prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 30. aprila 2010 oziroma do porabe sredstev. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme, preden se izteče rok za vložitev vlog. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada vsak dan v času uradnih ur. Vloge, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. 9. Postopek izbire Za postopek dodelitve sredstev sklada se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Postopek vodi razpisna komisija. Razpisna komisija pripravi predlog za dodelitev sredstev izbranim štipenditorjem. Na podlagi predloga razpisne komisije bo direktor sklada vsakemu prijavljenemu štipenditorju izdal odločbo najkasneje v roku, določenim z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na zahtevanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolnih vlog bodo prijavljeni štipenditorji, ki so oddali nepopolne vloge, pozvani, da vloge dopolnijo v roku osmih dni od prejema zahteve za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih prijavljeni štipenditorji ne bo dopolnil v skladu z zahtevo za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavljeni štipenditor odstopi od svoje vloge, mora o tem pisno obvestiti sklad. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti prijavljeni štipenditorji, ki izpolnjujejo pogoje razpisa in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, in bodo skupna zaprošena sredstva višja od še razpoložljivih, bodo imeli prednost pri izbiri tisti štipenditorji, ki so v prijavi prijavili višji delež potreb za tiste vrste in področja izobraževanja, ki so opredeljena v prilogi pravilnika, ki ureja dodeljevanje državnih štipendij. Če ima več štipenditorjev enak delež teh potreb, se izbere vse štipenditorje z enakim deležem iz prejšnjega odstavka. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. O pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa oziroma odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi štipenditorji. Izbrani prijavitelji bodo s skladom sklenili pogodbo o sofinanciranju, s katero se bodo uredila medsebojna razmerja, pravice in obveznosti iz naslova neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij. Vzorec pogodbe je priloga temu razpisu. 10. Varovanje podatkov Štipenditor se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo podatki o štipenditorju in številu sofinanciranih kadrovskih štipendij v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 11. Dodatne informacije in dokumentacija Razpisna dokumentacija je od objave javnega razpisa na voljo na spletni strani sklada www.sklad-kadri.si v razdelku »aktualni razpisi«, možno pa jo je osebno prevzeti na sedežu sklada, vsak delavnik v času uradnih ur. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/434-10-80 (kontaktna oseba: Ksenija Yoder Batič) ali pišete na elektronski naslov info@sklad-kadri.si. Navodila za izvajanje neposrednega sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom bodo objavljeni na istem mestu kot je objavljen razpis.