Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2009 z dne 24. 7. 2009

Kazalo

Št. 047/09 Ob-5408/09 , Stran 1918
1. Opredelitev vloge neposrednega proračunskega uporabnika in izvajalca razpisa Neposredni proračunski uporabnik: neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Ministrstvo nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi posredniškega telesa in zagotavlja finančna sredstva za izvedbo razpisa. Izvajalec razpisa: izvajalec razpisa je Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana. Agencija nastopa pri izvedbi tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi agenta. 2. Pravne podlage za izvedbo javnega razpisa: Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 UPB-1, 61/06 – ZDru-1, 112/07), Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A), Sklep o ustanovitvi Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/04, 75/06), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09), Proračun Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/07), Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 26/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07, 58/08, 58/08 – ZZdrS-E, 109/08 – ZJF-D, 26/09 (31/09 popr.)), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08), Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter informacijske družbe za obdobje 2007–2012, Sklep Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi za Program tehnološkega razvoja, št. N 472/2006 – Slovenija, Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2009 (sklep Vlade RS št. 47601-2/2009/4, z dne 12. 3. 2009), Pogodba št. 3211-09-100049 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – Generacija 2009«, Uredba sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list EU, št. L 210/06 (št. L 239/06 popr., L 145/07 popr.)), Uredba (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (Uradni list EU, št. L 210/06), Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list EU, št. L 371/06 (št. L 45/07 popr.)), Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (št. CCI 2007 SI 051 PO 001, z dne 21. 11. 2007), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09), Sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, OP RČV 1/1/004-0-MVZT/TIA, z dne 23. 7. 2009 (št. dok.: 400-173/2007/49) o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – generacija 2009« in Soglasje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, z dne 23. 7. 2009 (št. dok.: 400-173/2007/51) k sklepanju pogodbe – Pogodba št. 3211-09-100049 o prenosu nalog za izvajanje javnega razpisa za izbor operacij, z naslovom »Mladi raziskovalci iz gospodarstva – Generacija 2009«. 3. Predmet in namen javnega razpisa 3.1 Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov, povezanih z raziskovalnim delom mladih raziskovalcev in raziskovalk (v nadaljevanju je moška slovnična oblika uporabljena kot nevtralna za moške in ženske) iz gospodarstva do pridobitve naslova doktor znanosti. 3.2 Namen javnega razpisa Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo) želi preko Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije (v nadaljevanju agencija): – pridobiti kakovostne človeške vire na področjih, kjer slovensko gospodarstvo potrebuje nova znanja za razvoj visokotehnoloških in inovativnih izdelkov, tehnologij in storitev, – ustvariti nova delovna mesta v gospodarstvu za raziskovalce, – med vsemi raziskovalci v Sloveniji povečati delež raziskovalcev, zaposlenih v gospodarstvu, – spodbuditi ustanavljanje in krepitev raziskovalnih skupin v gospodarstvu, posebno še v malih in srednjih podjetjih, – dvigniti nivo izobrazbe zaposlenih v gospodarstvu, – povečati kakovost in uporabnost znanstvenega in raziskovalnega dela, – ustvariti pogoje za učinkovit pretok znanja med znanstveno-raziskovalno sfero ter uporabniki znanja, – spodbujati sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami, univerzami ter gospodarstvom, – spodbuditi interdisciplinarnost podiplomskega študija, ki omogoča pridobiti širši spekter znanj. Ožji namen razpisa je omogočiti mladim raziskovalcem, da si z delom na temeljnih raziskavah za potrebe gospodarstva v času podiplomskega študija do pridobitve doktorata znanosti pridobijo kakovostne izkušnje, s katerimi se lahko po končanem študiju suvereno soočijo z izzivi v gospodarstvu. Kazalec za uspešno izveden program dela je uspešno opravljen javni zagovor doktorske naloge pred komisijo oziroma pridobitev naslova doktor znanosti. 4. Pogoji sodelovanja 4.1 Osnovni pogoji sodelovanja Osnovni pogoji sodelovanja se preverjajo v postopku preverjanja pogojev in ocenjevanja vlog, t.j. pred izdajo sklepov. Vloga, ki ne izpolnjuje osnovnih pogojev sodelovanja se z negativnim sklepom zavrne. 4.1.1 Pogoji za predlagatelja Kandidata za mladega raziskovalca (v nadaljevanju kandidat) lahko predlaga: – gospodarska družba, registrirana v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI (100/07 popr.), 10/08, 68/08, 23/09 Odl.US: U-I-268/06-35, 42/09, v nadaljevanju ZGD-1), – samostojni podjetnik ali – tehnološki center, registriran kot zavod v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP, v nadaljevanju Zakon o zavodih) ali kot gospodarska družba v skladu z ZGD-1; tehnološki center je samostojna pravna oseba, vezana na oziroma ustanovljena znotraj gospodarske panoge ali regije s strani več ustanoviteljev, t.j. gospodarskih družb in/ali zavodov in/ali občin itd., z namenom spodbujanja trajnega povezovanja znanstveno-raziskovalne sfere z gospodarstvom, zagotavljanja lažjega dostopa malim in srednje velikim podjetjem do kvalitetnega znanja, najnovejših tehnologij in raziskovalnih rezultatov in racionalne izrabe raziskovalno-razvojne infrastrukture (v nadaljevanju predlagatelj), – če ima v svoji sestavi raziskovalno skupino vpisano v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju Evidenca ARRS) ali če s podpisanim dogovorom o sodelovanju (izpolnjen Obrazec 3 MR-09: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije) izkazuje sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki razpolaga z raziskovalno skupino registrirano v Evidenci ARRS, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo; – je imel v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloge celo leto najmanj 2 zaposlena za polni delovni čas; – kontinuirano opravlja svojo dejavnost na dan oddaje vloge več kot 2 leti (upošteva se datum vpisa v sodni oziroma drug ustrezen register) in ustvarja promet iz osnovne dejavnosti; – na dan oddaje vloge opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji; – na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – je bil ob zaključku preteklega koledarskega leta glede na dan oddaje vloge v stanju kapitalske ustreznosti v skladu s 3. odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, 126/07, 40/09); podjetje je kapitalsko ustrezno, če je obseg njegovih dolgoročnih virov financiranja zadosten glede na obseg in vrste poslov, ki jih opravlja, ter tveganja, ki jim je izpostavljen pri opravljanju teh poslov; – ni pridobil državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po letu 2000 in ni v postopku pridobivanja take pomoči; podjetje je v težavah, če izpolnjuje kriterije iz 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2); predlagatelj je v postopku pridobivanja take pomoči od dneva, ko pošlje vlogo za pridobitev take pomoči na pristojno ministrstvo; – nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije; – nima več kot enega mladega raziskovalca, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje). Posamezen predlagatelj lahko predlaga največ štiri kandidate za mladega raziskovalca iz gospodarstva. Vsak predlagatelj lahko s podpisom dogovora o sodelovanju (Obrazec 3 MR-09: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije) v vlogi izkaže sodelovanje z največ dvema zunanjima izvajalcema, ki bosta sodelovala pri izvedbi programa raziskovalnega dela od pričetka izvajanja programa do uspešno opravljenega javnega zagovora doktorske naloge s strani mladega raziskovalca pred komisijo. Predlagatelj tudi v primeru dveh zunanjih izvajalcev sklene le en dogovor o sodelovanju, ki ga podpišejo zakoniti zastopnik predlagatelja, zakonita zastopnika obeh zunanjih izvajalcev in mladi raziskovalec. Med izvajanjem programa dela lahko VSI predlagatelji po potrebi, brez podpisa zgoraj navedenega dogovora o sodelovanju, vključujejo v izvajanje programa raziskovalnega dela zunanje izvajalce oziroma ponudnike storitev, kar je podrobno obrazloženo v točki 8 tega javnega razpisa z naslovom »Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja«, v okviru opredelitve stroškov storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev. 4.1.2 Pogoji za kandidata Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca, vključno s statusom mladega raziskovalca v okviru Programa usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah, razen če je imel pogodbo sklenjeno le do pridobitve naslova magister znanosti in je vse pogodbene obveznosti izpolnil in pridobil naslov magister znanosti ali če se je njegov status predčasno prekinil zaradi stečaja ali likvidacije oziroma prenehanja poslovanja pravnega subjekta, s katerim je imel kandidat kot mladi raziskovalec sklenjeno delovno razmerje; – se v študijskem letu 2009/2010 namerava vpisati v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje ali v 2., 3. ali 4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu (v skladu z 48. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem šolstvu (ZViS-D, Uradni list RS, št. 63/04, 94/06 – ZViS-E) vpis v 1. letnik podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu v študijskem letu 2009/2010 ni več mogoč; dosedanji študijski program je študijski program sprejet pred 11. 6. 2004) ali v 3. ali 4. letnik doktorskega študija po dosedanjem študijskem programu po pridobljenem naslovu magister znanosti (dopustna je izdelava magistrske naloge pred pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva; izdelava magistrske naloge v času trajanja statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva pomeni predčasen zaključek tega statusa); – je star do vključno 35 let (upošteva se letnica rojstva 1974); – če se kandidat vpisuje (oziroma je že vpisan) v 2., 3. ali 4. letnik podiplomskega študija se starostna meja dvigne nad 35 let, in sicer se za vsak vpisan letnik v preteklih študijskih letih doda eno leto; – če je kandidat izvajal starševsko varstvo, kamor sodi porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, se starostna meja dvigne nad 35 let, za čas dejansko izrabljenega dopusta; enako velja za daljšo dokumentirano neprekinjeno bolezensko odsotnost (nad 1 mesec) oziroma odsotnost zaradi služenja vojaškega roka; – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – ni zoper njega vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – ne nastopa hkrati tudi v vlogi zakonitega zastopnika predlagatelja ali kateregakoli mentorja; – ne kandidira hkrati tudi preko drugega predlagatelja. V primeru, da bo posameznega kandidata prijavilo več različnih predlagateljev, bo upoštevana vloga, ki bo prva prispela na agencijo, ostale pa bodo zavržene. 4.1.3 Pogoji za zunanjega izvajalca, podpisnika dogovora o sodelovanju Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora o sodelovanju (Obrazec 3 MR-09: Dogovor o sodelovanju, ki je sestavni del razpisne dokumentacije), mora izpolnjevati naslednje pogoje: – razpolaga z lastno raziskovalno skupino vpisano v Evidenco ARRS, – je določil raziskovalno skupino, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo (v primeru, ko zunanji izvajalec razpolaga z več raziskovalnimi skupinami, vpisanimi v Evidenco ARRS); – je določil raziskovalnega mentorja, ki bo v okviru raziskovalne skupine vodil raziskovalno delo mladega raziskovalca; – nima več kot enega mladega raziskovalca, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje; v primeru, ko zunanji izvajalec razpolaga z več raziskovalnimi skupinami, se ta pogoj nanaša le na raziskovalno skupino, v okviru katere bo mladi raziskovalec opravljal raziskovalno delo). 4.1.4 Pogoji za mentorje Delo mladega raziskovalca po programu dela poteka pod vodstvom naslednjih mentorjev: – razvojni mentor, – raziskovalni mentor, – pedagoški mentor. Razvojni mentor nastopa le v primeru, ko predlagatelj ne razpolaga z lastno raziskovalno skupino, vpisano v Evidenco ARRS. Razvojni mentor posredno vodi delo mladega raziskovalca, pri čemer koordinira delo mentorjev, ki vodijo raziskovalno delo mladega raziskovalca, izdelavo doktorske naloge in podiplomski študij ter zagotavlja mlademu raziskovalcu dostop do podatkov pri predlagatelju, ki jih potrebuje pri raziskovalnem delu, zagotavlja možnost izvedbe potrebnih eksperimentov pri predlagatelju ipd. Razvojni mentor zastopa interese predlagatelja. Pred oddajo vloge na razpis se z mladim raziskovalcem, pedagoškim mentorjem ter zunanjim raziskovalnim mentorjem dogovori o vsebini programa raziskovalnega dela in programa podiplomskega študija. Raziskovalni mentor neposredno vodi in nadzoruje raziskovalno delo mladega raziskovalca, zagotavlja mlademu raziskovalcu potrebno znanje za uporabo merilnih naprav in druge eksperimentalne opreme, mu svetuje pri izvedbi eksperimentov, skupaj z mladim raziskovalcem pregleduje rezultate eksperimentov in mu svetuje pri analizi rezultatov ipd. Raziskovalni mentor, ki izvaja mentorstvo pri predlagatelju, opravlja tudi naloge razvojnega mentorja. Pedagoški mentor je oseba, ki izpolnjuje pogoje za mentorstvo pri izdelavi doktorske naloge v skladu s statutom univerze in internimi pravilniki visokošolskega zavoda, na katerem bo (oziroma je) kandidat za mladega raziskovalca vpisal podiplomski študij. Mentor pri izdelavi doktorske naloge je običajno oseba, ki ima naziv visokošolskega učitelja oziroma znanstvenega delavca s področja teme doktorske naloge. Imenuje ga senat visokošolskega zavoda. Pedagoški mentor ima osrednjo vlogo pri vodenju mladega raziskovalca pri izvajanju programa podiplomskega študija. Pedagoški mentor vodi raziskovalno delo mladega raziskovalca le posredno, razen v primeru, ko nastopa hkrati tudi v vlogi raziskovalnega mentorja. Mladi raziskovalec ima lahko največ enega razvojnega ali raziskovalnega mentorja pri predlagatelju, največ enega raziskovalnega mentorja pri posameznem zunanjem izvajalcu, podpisniku dogovora o sodelovanju in največ enega pedagoškega mentorja. Ena oseba lahko, v kolikor izpolnjuje pogoje, opravlja tudi naloge več različnih mentorjev. Razvojni in raziskovalni mentorji morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Razvojni mentor: – je zakoniti zastopnik predlagatelja ali oseba imenovana s strani zakonitega zastopnika (izpolnjen Obrazec 8-9 MR-09: Sklep o imenovanju razvojnega mentorja). Raziskovalni mentor: – je vodja raziskovalne skupine ali oseba, imenovana s strani vodje raziskovalne skupine (izpolnjen Obrazec 10-11 MR-09: Sklep o imenovanju raziskovalnega mentorja), – je registriran kot raziskovalec v Evidenci ARRS, – ima najmanj naziv samostojnega razvijalca ali izpolnjuje pogoje za samostojnega razvijalca kot jih definira 15. člen Pravilnika o raziskovalnih nazivih (Uradni list RS, št. 41/09), in sicer: – praviloma znanstveni magisterij ali specializacija po visokošolski izobrazbi (dosedanji študijski program), najmanj pa visokošolska univerzitetna izobrazba (dosedanji študijski program) ali II. stopnja bolonjskega študijskega programa, – strokovne in organizacijske sposobnosti, – najmanj šest let delovnih izkušenj. Razvojni in raziskovalni mentor: – Posamezen mentor ne sme biti mentor več kot enemu mlademu raziskovalcu, ki mu je pogodba iztekla in še ni izpolnil vseh pogodbenih obveznosti, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (ta pogoj ne velja, če so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena; ta pogoj se ne nanaša na mlade raziskovalce, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje). – Posamezen mentor je lahko mentor največ trem mladim raziskovalcem iz gospodarstva oziroma največ petim mladim raziskovalcem, vključno z mladimi raziskovalci, ki so vključeni v Program usposabljanja in financiranja mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah in kandidati, ki jim bo odobren status mladega raziskovalca v okviru tega razpisa. Pri tem se upoštevajo tudi mladi raziskovalci, ki jim status iz upravičenih razlogov miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še izpolnili vseh pogodbenih obveznosti, razen v primeru, da so bila sredstva zaradi neizpolnjenih pogodbenih obveznosti vrnjena. 4.1.5 Dodatni osnovni pogoji Izpolnjeni morajo biti še naslednji osnovni pogoji: – raziskovalno delo mladega raziskovalca mora biti usmerjeno v potrebe predlagatelja, pri čemer mora biti opravljeno na nivoju temeljnih raziskav, katerih rezultati nimajo neposredne praktične uporabe; – v vlogi za pridobitev pomoči mora predlagatelj dokazati, da je pomoč bistvenega pomena za uspeh predloženega programa dela in da programa dela ne bi bilo mogoče izvajati brez pomoči ali bi ga brez pomoči izvajali le v mnogo daljšem časovnem obdobju, v manjšem obsegu ali na bistveno nižji kakovostni ravni; – predlagatelj, ki se uvršča v skladu s Prilogo 4 MR-09: Navodila za določitev velikosti podjetja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, med velika podjetja, je obvezen dokazati spodbujevalni učinek, da ga bo načrtovana pomoč spodbudila k izvajanju raziskav, ki jih sicer ne bi izvajal. Spodbujevalni učinek podjetje dokaže z merljivimi kazalniki, kot so povečanje vlaganj v raziskovalno-razvojne dejavnosti, povečanje števila zaposlenih za raziskovalno-razvojne dejavnosti ali povečanje deleža vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost v skupnih prihodkih podjetja; – velikost podjetja mora biti pravilno določena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije (Priloga 4 MR-09: Navodila za določitev velikosti podjetja); če se v postopku odpiranja in ocenjevanja vlog ugotovi, da so podatki, na osnovi katerih se določi velikost podjetja, neresnični in je posledično izkazana manjša velikost od dejanske, se takšna vloga zavrne. 4.2 Pogoji za sklenitev pogodbe o sofinanciranju Pogoje za sklenitev pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva morajo izpolniti le tisti predlagatelji, katerim agencija izda pogojni pozitivni sklep o izbiri. Ti pogoji se preverjajo pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva med agencijo in predlagateljem. V primeru, da predlagatelj teh pogojev ne izpolni v roku, predpisanem s strani agencije, pogojni pozitivni sklep o izbiri ne prične učinkovati. Predlagatelj s tem izgubi vse pravice, ki izhajajo iz pogojnega pozitivnega sklepa o izbiri, medtem ko agenciji prenehajo vse obveznosti do predlagatelja. Pred podpisom pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva je potrebno dostaviti na agencijo naslednje dokumente: – kopijo pogodbe o sodelovanju, ki jo sklenejo podpisniki dogovora o sodelovanju (le v primeru, če je bil v vlogi priložen sklenjen dogovor o sodelovanju), – kopijo pogodbe o zaposlitvi mladega raziskovalca in kopije morebitnih drugih pravnih aktov, ki spreminjajo obstoječo pogodbo o zaposlitvi (npr. kopija aneksa k obstoječi pogodbi o zaposlitvi, s katero predlagatelj in mladi raziskovalec uredita medsebojne pravice in obveznosti za čas trajanja statusa mladega raziskovalca), – originalno potrdilo visokošolskega zavoda, iz katerega je razvidno, da je mladi raziskovalec v študijskem letu 2009/2010 vpisan v 1., 2. ali 3. letnik doktorskega podiplomskega študija po bolonjskem študijskem programu tretje stopnje ali v 2., 3. ali 4. letnik neposrednega doktorskega podiplomskega študija po dosedanjem študijskem programu; v kolikor je podiplomski študij na visokošolskem zavodu organiziran tako, da formalnega vpisa ni, se lahko namesto potrdila o vpisu dostavi drugo ustrezno dokazilo, izdano s strani visokošolskega zavoda, iz katerega je mogoče razbrati stanje podiplomskega študija ekvivalentno 1., 2., 3. ali 4. letniku in – kopijo diplome znanstvenega magistrskega podiplomskega študija, če je bilo v vlogi navedeno, da je kandidat za mladega raziskovalca že pridobil znanstveni naslov magister znanosti oziroma da ga bo pridobil pred pridobitvijo statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva. Kandidat za mladega raziskovalca formalno pridobi status mladega raziskovalca, ko predlagatelj in agencija skleneta pogodbo o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva, se šteje, da kandidat še nikoli ni imel statusa mladega raziskovalca iz gospodarstva. 5. Program dela in način izvedbe programa dela Program dela, pripravljen na osnovi obrazca iz razpisne dokumentacije (Obrazec 12-13 MR-09: program dela), opredeljujeta Program raziskovalnega dela in z njim povezan Program podiplomskega študija. Osnovna izhodišča za pripravo programa dela so: – izbrani način podiplomskega študija (bolonjski/dosedanji) in – izhodiščno stanje podiplomskega študija (1., 2., 3. ali 4. letnik), s katerim kandidat za mladega raziskovalca kandidira za pridobitev statusa mladega raziskovalca, ki določata čas, ki je na voljo za izvedbo programa dela oziroma čas, v katerem je zagotovljeno sofinanciranje, kar je podrobno obrazloženo v 6. točki tega javnega razpisa z naslovom »Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja«; – potrebe predlagatelja po pridobitvi novega znanja za razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij: – Mladi raziskovalec lahko izvaja le temeljne raziskave, potrebne za pridobivanje novega znanja o temeljnih pojavih in dejstvih, katerih razumevanje je potrebno za uspešne nadaljnje industrijske raziskave in eksperimentalni razvoj bodočih visokotehnoloških izdelkov in/ali storitev in/ali tehnologij pri predlagatelju. – Aplikacija rezultatov temeljnih raziskav pri predlagatelju se lahko izvede šele po koncu obdobja sofinanciranja. – Mladi raziskovalec naj izvaja specifične temeljne raziskave, ki jih drugi raziskovalci, zaposleni pri predlagatelju zaradi tekočega raziskovalno-razvojnega dela in drugih zadolžitev ne uspejo izvajati v takšnem obsegu ali za tovrstne raziskave nimajo ustreznega znanja in opreme. Potrebno dodatno znanje lahko mladi raziskovalec črpa tako iz podiplomskega študija in specifičnih dodatnih izobraževanj, kot tudi iz raziskovalnega dela pri zunanjih izvajalcih, podpisnikih dogovora o sodelovanju in sodelovanja z drugimi zunanjimi izvajalci doma in v tujini. Z ustrezno izbiro zunanjih izvajalcev se lahko mlademu raziskovalcu zagotovi tudi dostop do raziskovalne opreme, s katero podjetje ne razpolaga. Predlagatelj nastopa v okviru tega javnega razpisa (na področju kohezijske politike) v vlogi upravičenca oziroma pri izvedbi programa dela v vlogi izvajalca. Zunanji izvajalec, podpisnik dogovora o sodelovanju, s svojo raziskovalno skupino nastopa pri izvedbi programa raziskovalnega dela v vlogi soizvajalca. Drugi zunanji izvajalci, ki jih predlagatelj po potrebi vključuje v izvajanje programa raziskovalnega dela, ne nastopajo v vlogi soizvajalcev. V prid kakovostnejših rezultatov raziskovalnega dela lahko mentor, ki izvaja mentorstvo pri predlagatelju, omogoči mlademu raziskovalcu delno izvedbo programa raziskovalnega dela ali programa podiplomskega študija v tujini, in sicer v tujih podjetjih in/ali raziskovalnih organizacijah in/ali na tujih univerzah oziroma visokošolskih zavodih. Zaradi izvajanja programa dela v tujini se pogodbeni rok ne podaljša. Zagovor doktorata mora biti opravljen v Republiki Sloveniji. Pri izvajanju programa dela veljajo naslednje omejitve glede časa raziskovalnega dela mladega raziskovalca pri izvajalcu, v zunanji raziskovalni skupini pri posameznem soizvajalcu in glede časa raziskovalnega dela in podiplomskega študija v tujini: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * Delež glede na skupno število ur, ki jih ima mladi raziskovalec na voljo za izvedbo programa dela. Število ur, ki jih mladi raziskovalec opravi v posameznem mesecu v okviru programa raziskovalnega dela, mora izkazovati zaposlitev za polni delovni čas (40 ur/teden). Čas, ki ga mladi raziskovalec porabi za izvajanje programa podiplomskega študija, se ne všteva v polni delovni čas. Izjemoma se v polni delovni čas všteva čas, porabljen za izvajanje Programa podiplomskega študija v tujini. Predlagatelj je odgovoren agenciji za izvedbo programa dela, medtem ko so ostali podpisniki pogodbe o sodelovanju za uspešno izvedbo programa dela odgovorni predlagatelju. Predlagatelj je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev. Odobrena finančna sredstva bo agencija nakazovala neposredno na račun predlagatelja. Zunanji izvajalci, podpisniki dogovora o sodelovanju oziroma soizvajalci, uveljavljajo stroške, ki nastajajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca enako kot drugi zunanji izvajalci, in sicer preko računa, ki ga izstavijo predlagatelju. Račun plača predlagatelj in ne agencija. Predlagatelj plačane račune uveljavlja kot dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov za sofinanciranje v okviru »stroškov storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev«. 6. Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja Čas za izvedbo programa dela in doba sofinanciranja stroškov, povezanih z raziskovalnim delom, se določita glede na izbrani način podiplomskega študija in izhodiščno stanje podiplomskega študija. Sofinanciranje je zagotovljeno do 3 let in 6 mesecev (pričetek odštevanja razpoložljivega časa: 1. 12. 2009). Naveden časovni okvir velja za tiste mlade raziskovalce, ki pridobijo status mladega raziskovalca v 1. letniku tretje stopnje bolonjskega študijskega programa ali v 2. letniku dosedanjega podiplomskega študijskega programa. Agencija skrajša dobo sofinanciranja, navedeno v prejšnjem odstavku: – v primeru dosedanjega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal mladi raziskovalec v 3. letniku in za dve leti, če bo pridobil status mladega raziskovalca v 4. letniku; – v primeru bolonjskega študijskega programa: za eno leto, če bo kandidat postal mladi raziskovalec v 2. letniku in za dve leti, če bo pridobil status mladega raziskovalca v 3. letniku. Zgoraj navedeni časovni okviri določajo tudi čas, ki je na voljo za izvedbo programa dela, pri čemer se za izvedbo programa dela oziroma za izpolnitev pogodbenih obveznosti (pridobitev naslova doktor znanosti) lahko mlademu raziskovalcu odobri dodatnih 6 mesecev, v katerih sofinanciranje ni zagotovljeno. 7. Merila za izbiro vlog Vse pravočasne in popolne vloge, ki bodo zadostile pogojem sodelovanja in bodo skladne z namenom razpisa, bo ocenila strokovna komisija v skladu z naslednjimi merili: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila so natančneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v Prilogi 1 MR-09: Merila za izbiro vlog. Največje možno število točk je 100. Vsako vlogo ocenita dva neodvisna ocenjevalca. V sofinanciranje se predlagajo vloge, pri katerih ocena vsakega posameznega ocenjevalca dosega ali presega prag 60 točk. V primeru, da ocena enega ocenjevalca prag dosega ali presega, ocena drugega pa praga ne dosega, vlogo oceni še tretji ocenjevalec. Vloga se predlaga v sofinanciranje, če ocena dveh od treh ocenjevalcev dosega ali presega prag. Končna ocena vloge se določi tako, da se izračuna povprečje dveh ocen, ki dosegata ali presegata prag oziroma kot povprečje dveh ocen, ki sta pod pragom. Med enako ocenjenimi vlogami imajo prednost vloge z višjo oceno ustreznosti kandidata, nato vloge z višjo oceno ustreznosti programa raziskovalnega dela, nato vloge z višjo oceno ustreznosti predlagatelja, nato vloge z višjo oceno ustreznosti programa podiplomskega študija, nato vloge z višjo oceno raziskovalno-razvojne aktivnosti in inovativnosti raziskovalne skupine predlagatelja in zunanjih raziskovalnih skupin in nato vloge z višjo oceno ustreznosti mentorjev. Ko so izčrpane vse navedene možnosti in še vedno ni mogoče določiti, katera izmed enako ocenjenih vlog je izbrana, se izbere vlogo, ki je prva prispela na agencijo. V primeru, da bo prag dosegalo ali presegalo več vlog kot je na razpolago sredstev za njihovo sofinanciranje, bo strokovna komisija prag ustrezno dvignila. V primeru, da predlagatelj odstopi od podpisa Pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva, ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. 8. Upravičeni stroški in intenzivnost sofinanciranja Pri sofinanciranju upravičenih stroškov se upošteva naslednja shema državnih pomoči: Državna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št. N 472/2006; datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2012. Intenzivnost sofinanciranja upravičenih stroškov je 100,00%. Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki niso financirani iz drugih javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. Upravičeni so le stroški, povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki bodo nastali in bodo plačani po 1. 12. 2009 (oziroma po dnevu zaposlitve mladega raziskovalca pri predlagatelju, če bo zaposlitev izvedena po 1. 12. 2009) in pred oddajo posameznega zahtevka za izplačilo. V času izvajanja programa dela v tujini so do sofinanciranja upravičeni le stroški povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela v tujini. V primeru, da mladi raziskovalec za čas bivanja v tujini pridobi dodatna javna sredstva iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, je upravičen do sofinanciranja le tistih upravičenih stroškov, povezanih z izvedbo programa raziskovalnega dela, ki niso bili plačani iz tovrstnih sredstev. Vsi upravičeni stroški, razen plače mladega raziskovalca in mentorskega dodatka, ki nastanejo v obdobju posameznega zahtevka, izstavljenega agenciji in se ne uveljavljajo v tem zahtevku, se lahko uveljavljajo v kateremkoli od naslednjih zahtevkov, pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca (razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-09: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca). Upravičeni stroški so: – plača mladega raziskovalca, – mentorski dodatek in – materialni in nematerialni stroški, ki vključujejo: »materialni stroški« – stroške materiala, – stroške storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev, – potne stroške službenih poti mladega raziskovalca, »investicijsko vzdrževanje« – stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme. DDV ni upravičen strošek (razen v primeru potnih stroškov mladega raziskovalca, če so računi izstavljeni na fizično osebo, t.j. na mladega raziskovalca). Malico, prevoz na delo, regres, zakonsko določene davke in prispevke delodajalca iz naslova plače mladega raziskovalca in iz naslova mentorskega dodatka, morebitne druge prejemke, ki pripadajo mlademu raziskovalcu iz naslova delovnega razmerja ter šolnino za podiplomski študij mladega raziskovalca in plačo mladega raziskovalca v času izvajanja Programa podiplomskega študija v tujini oziroma sorazmerni del plače, ki odpade na izvajanje Programa podiplomskega študija v tujini, krije predlagatelj iz lastnih sredstev (če se v ta namen ne pridobijo sredstva iz drugih virov). Šolnina za podiplomski študij je mladim raziskovalcem lahko delno sofinancirana v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06, 99/08, 30/09; več informacij na izbranem visokošolskem zavodu). Plača mladega raziskovalca: Upravičen strošek je I. bruto mesečna plača mladega raziskovalca. Upravičen strošek je tudi nadomestilo plače (npr. letni dopust, praznik, krajša bolniška odsotnost), če ga izvajalec ne refundira iz drugih virov. Mentorski dodatek: Upravičen strošek je I. bruto mentorski dodatek razvojnega/raziskovalnega mentorja pri predlagatelju. Materialni in nematerialni stroški, povezani z raziskovalnim delom mladega raziskovalca: Upravičeni so naslednji stroški, povezani z izvedbo programa raziskovalnega dela: »materialni stroški« – Stroški materiala, ki se uporablja pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca (npr. potrošni material pri izvedbi meritev ali eksperimentov, analizi rezultatov, dokumentiranju in predstavitvi rezultatov, stroški literature, povezane z raziskovalnim delom ipd.). Uveljavljajo se lahko le tisti računi/izdajnice, na katerih skupna vrednost upravičenih stroškov presega 25 EUR. – Stroški storitev soizvajalcev in drugih zunanjih izvajalcev, t.j. stroški, ki nastajajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca v zunanji raziskovalni skupini pri soizvajalcu, vključno s stroški mentorstva ter stroški drugih ponudnikov storitev, angažiranih s strani predlagatelja, ki so neposredno povezani z izvajanjem programa raziskovalnega dela, kot so stroški izvedbe eksperimentov, meritev in testiranj v drugih zunanjih raziskovalnih skupinah in laboratorijih na fakultetah, inštitutih ter drugih podjetjih, tako v okviru Slovenije kot tudi v tujini, stroški kratkotrajnega najema specifične raziskovalne opreme, stroški specifičnih izobraževanj in usposabljanj doma in v tujini, preko katerih lahko mladi raziskovalec pridobi specifično zanje, potrebno za njegovo raziskovalno delo ipd. – Potni stroški službenih poti mladega raziskovalca (prevoz, dnevnica, nočitev, kotizacija), ki jih odobri mlademu raziskovalcu predlagatelj in so neposredno povezane z raziskovalnim delom mladega raziskovalca. »investicijsko vzdrževanje« – Stroški amortizacije instrumentov, strojev, naprav in opreme (npr. merilni instrumenti, informacijsko telekomunikacijska oprema, programska oprema, pohištvo; v nadaljevanju oprema), ki se uporabljajo pri raziskovalnem delu mladega raziskovalca pri predlagatelju. Upošteva se zgolj amortizacija, in sicer v obsegu, ki odpade na raziskovalno delo mladega raziskovalca. Amortizacija se lahko uveljavlja za opremo, ki ni bila kupljena iz javnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna, prejemnik pa mora imeti tako organizirano računovodstvo, da to lahko v vsakem trenutku dokaže. Amortizacija mora biti obračunana v skladu z veljavnimi slovenskimi računovodskimi standardi. Dokazila za izkazovanje upravičenosti stroškov in metode za izračun upravičenih stroškov so opredeljene v Prilogah 5-7 k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in v sklepu agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva ter se lahko spreminjajo skladno s spremembami v Navodilu organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013, ki ga izda Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja in drugimi navodili, ki jih izdajajo agenciji nadrejeni organi, vključeni v izvajanje kohezijske politike. 9. Prepoved dvojnega financiranja Za upravičene stroške, povezane z izvajanjem programa raziskovalnega dela, ki se bodo uveljavljali za sofinanciranje iz finančnih sredstev tega javnega razpisa, ni dovoljeno pridobiti še sredstev iz drugih javnih virov, tj. dodatnega financiranja iz javnih finančnih sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna. V primeru ugotovitve dvojnega sofinanciranja istih upravičenih stroškov iz različnih javnih virov mora predlagatelj vrniti vsa sredstva, izplačana s strani agencije za izvedbo programa dela, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev do dneva vračila, pogodba o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva pa se razveljavi. Predlagatelju, pri katerem se dokaže dvojnost sofinanciranja, in odgovornim pri predlagatelju se tudi lahko onemogoči sodelovanje na razpisih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za obdobje 5 let od datuma ugotovitve nepravilnosti. 10. Skupna višina razpisanih sredstev in obdobje za porabo sredstev Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve 1.1: Strokovnjaki in raziskovalci za konkurenčnost podjetij. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje raziskovalnega dela mladih raziskovalcev iz generacije 2009 do pridobitve doktorata znanosti znaša 20.423.529,00 EUR, in sicer: – 17.359.999,65 EUR – namenska sredstva EU – Evropski socialni sklad (ESS), – 3.063.529,35 EUR – slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85,00%. Sredstva bremenijo proračunski postavki ministrstva: – 6942 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13 - EU; – 6983 Raziskovalci za gospodarstvo – ESS-07-13 - slovenska udeležba. Okvirna višina razpisanih sredstev za javni razpis se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru istih proračunskih postavk. 11. Okvirna višina sredstev za enega mladega raziskovalca Mesečna višina sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca, mesečna višina sofinanciranja I. bruto mentorskega dodatka in trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške se določa v skladu s sklepom agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva. Mesečna višina sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca je odvisna od stanja podiplomskega študija, medtem ko je trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške odvisna od cenovne kategorije raziskovalnih ved, v katere sodi program raziskovalnega dela. Predlagatelju se glede na sklep agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljaven ob objavi tega javnega razpisa, za mladega raziskovalca, ki status mladega raziskovalca pridobi v 1. letniku bolonjskega študijskega programa za pridobitev doktorata znanosti in katerega program dela pretežno sodi v naravoslovno matematične vede in/ali tehniške vede in/ali medicinske vede in/ali biotehniške vede, odobri sofinanciranje upravičenih stroškov v skupni ocenjeni vrednosti 150.000,00 EUR. Več o določitvi višine sofinanciranja si lahko preberete na spletnem naslovu www.tia.si. Delež odobrenih sredstev, ki se lahko zahtevajo v posameznem zahtevku za izplačilo je enak seštevku trimesečne višine sofinanciranja I. bruto plače mladega raziskovalca, trimesečne višine sofinanciranja I. bruto mentorskega dodatka in trimesečne pravice porabe za materialne in nematerialne stroške kot izhaja iz sklepa agencije o višini sofinanciranja za mlade raziskovalce iz gospodarstva, veljavnega v obdobju, na katerega se nanaša zahtevek za izplačilo. Trimesečna pravica porabe sredstev za materialne in nematerialne stroške se v posameznem trimesečju lahko poveča za neizkoriščena sredstva v preteklem trimesečju, pri čemer velja omejitev, da je prerazporeditve sredstev mogoče izvajati le v obdobju, ki ga agencija določi v pogodbi o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva (razpisna dokumentacija: Priloga 2 MR-09: Vzorec pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca). 12. Zagotavljanje enakih možnosti V javnem razpisu je zagotovljena enakost med spoloma in preprečena vsakršna diskriminacija med osebami, ki kandidirajo za pridobitev statusa mladega raziskovalca, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 13. Informiranje in obveščanje javnosti Predlagatelj bo moral upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, kakor to narekujeta 8. in 9. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Navodila so podrobno opredeljena v razpisni dokumentaciji v Prilogi k pogodbi 7 MR-09: Navodila za informiranje in obveščanje javnosti. Navodila so povzeta po Navodilih za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki na področju kohezijske politike nastopa v vlogi organa upravljanja. Skladno s spremembo navodil, ki jih izda organ upravljanja, se spremeni tudi vsebina Priloge k pogodbi 7 MR-09. 14. Hranjenje dokumentacije Predlagatelj mora hraniti vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem programa dela v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko agencija ta rok podaljša. Predlagatelj mora zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi z izvajanjem programa dela vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o sofinanciranju mladega raziskovalca iz gospodarstva. 15. Omejitve glede sprememb na projektu v skladu 57. členom Splošne uredbe ES 1083/2006: ni relevantno. 16. Trajnostni razvoj Predlagatelj mora zagotoviti varstvo okolja in s tem spodbujati trajnostni razvoj v skladu s 17. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. Stopnja prispevka programa raziskovalnega dela k varovanju okolja bo predmet ocenjevanja. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih predlagatelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. 18. Način prijave in razpisni rok Obdobje za oddajo vloge je od objave tega javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno petka, 11. 9. 2009. Popolna vloga v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti v enem izvodu, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke, najkasneje na zadnji dan zgoraj navedenega obdobja za oddajo vlog oddana v Glavno in splošno pisarno Javne agencije za tehnološki razvoj RS, Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana, do 12. ure. Vloge morajo predlagatelji dostaviti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – MR 2009« ter polnim naslovom predlagatelja na zadnji strani. Predlagatelj, ki predlaga več kandidatov, mora za vsakega kandidata pripraviti samostojno vlogo in jo dostaviti v ločeni ovojnici. 19. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo izvedla strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor agencije. Odpiranje vlog zaradi pričakovanega večjega števila vlog ne bo javno. Odpiranje vlog se bo pričelo 14. 9. 2009, ob 9. uri v veliki sejni sobi agencije. Nepravilno označenih (ni razvidno, da gre za vlogo na razpis ali na kateri razpis se nanaša) in nepravočasno prispelih vlog komisija za odpiranje ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija v roku 8 dni po končanem odpiranju in preverjanju formalne popolnosti vlog pozvala predlagatelje k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v roku, določenem s strani agencije ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 20. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom direktor agencije. Predlagatelji in kandidati za mlade raziskovalce bodo o izidu razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Morebitne pritožbe zoper sklep predlagatelji vložijo na agencijo. Za odločanje o pritožbi je pristojno ministrstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagatelji. Predlagatelj – pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa bodo javno objavljeni na spletnem naslovu agencije (http://www.tia.si). 21. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija (besedilo razpisa, navodila, obrazci in priloge) je z dnem objave razpisa v Uradnem listu RS na voljo na spletnem naslovu agencije http://www.tia.si. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani po predhodni najavi na tel. 059/089-500 dvignejo tudi v Glavni in splošni pisarni agencije pri Anji Drnovšek od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka. 22. Dodatne informacije in obveščanje Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo: – preko obrazca na spletni strani agencije http://www.tia.si ali – v elektronski obliki na naslov: infoMR09@tia.si. Odgovore bo agencija javno objavila na spletni strani agencije http://www.tia.si. Na spletni strani agencije http://www.tia.si bodo objavljeni tudi datumi in lokacije informativnih dnevov ter vsa druga pomembna obvestila.