Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 602-77/2009 Ob-5044/09 , Stran 1841
I. Povabilo k oddaji ponudbe Predmet javnega zbiranja ponudb je: Ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta za izvajanje programov vrtca v Lenartu. Občina Lenart objavlja javni poziv za javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta za izvajanje programov vrtca na parc. št. 307/68, 307/71, 205/3 in 208/11, vse k.o. Lenart. Stavbna pravica se ustanovi za obdobje 16 let od podpisa pogodbe o stavbni pravici. Vabimo vas, da podate ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je 28. 7. 2009 do 11. ure, na naslov Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah. II. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slov. goricah, ki jo zastopa župan mag. Janez Kramberger, je na podlagi Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/00 in vse nadaljnje spremembe), Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženjem države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07), Statuta Občine Lenart (MUV, št. 5/07) in sklepa 20. redne seje Občinskega sveta Občine Lenart, z dne 28. 5. 2009, objavlja javni poziv za javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo objekta za izvajanje programov vrtca v Lenartu. V to namen je razpisovalec izdelal » Navodila za izdelavo ponudbe«. – Namen razpisa je javno zbiranje ponudb za ustanovitve stavbne pravice na parc. št. 307/68, 307/71, 205/3 in 208/11, vse k.o. Lenart v izmeri 2.426,82 m2, kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo objekta, ki bo namenjen izvajanju programov vrtca. – Parc. št. 307/68, 307/71, 205/3, in 208/11, vse k.o. Lenart, se nahajajo na zemljišču, ki je v Spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje nove Občine Lenart, v letu 2002 (Uradni list RS, št. 78/04), opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče (parc. št. 307/68, 307/71, 205/3, in 208/11, vse k.o. Lenart). – Občina Lenart (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju: prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice izvedel izgradnjo objekta vrtca v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. – Razpisovalec bo podelil stavbno pravico za obdobje 16 let, prevzemnik stavbne pravice, pa bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom izvedel izgradnjo objekta v velikosti 1.444,20 m2 neto površine. III. Opisi in pogoji za gradnjo objekta 1. Prevzemnik stavbne pravice mora na predmetnem zemljišču zgraditi in opremiti nov montažni objekt za 6 oddelkov vrtca, v skladu s predpisi, ki urejajo normative in tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca po priloženi idejni zasnovi. Prostori morajo biti zgrajeni in opremljeni v skladu z veljavnimi predpisi. Gradnja zajema: gradbeno obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela, ureditev okolja in dobavo ter montažo opreme prostorov z ustrezno opremo za izvajanje programov vrtca. 2. Prevzemnik se obvezuje pridobiti projektno dokumentacijo ter upravno in tehnično dokumentacijo novega objekta. Razpisovalec mora dati soglasje k omenjeni projektni dokumentaciji, preden prevzemnik poda vlogo za gradbeno dovoljenje. 3. Prevzemnik se obvezuje, da bo objekt zgradil z vsemi komunalnimi priključki in ga opremil z notranjo in zunanjo opremo in igrali ter pridobil uporabno dovoljenje v desetih mesecih po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, pri čemer je dolžan pridobiti gradbeno dovoljenje v roku 4 mesecev od dneva podpisa pogodbe o stavbni pravici. 4. Za 15-letno obdobje se prevzemnik zaveže z JVIZ Osnovno šolo Lenart, skleniti najemno pogodbe za najem objekta. 5. Prevzemnik se zavezuje, da lahko razpisovalec objekt odkupi tudi pred potekom obdobja za katerega je bila dodeljena stavbna pravica. 6. Prevzemnik mora k ponudbi priložiti natančen izračun vseh stroškov gradnje in opreme objekta. V primeru odkupa objekta pred potekom stavbne pravice, se izračun uporabi kot osnova za odkup. 7. Na javni poziv se lahko prijavijo domače in tuje pravne in fizične osebe. Ponudba mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi prilogami. 8. Merilo za izbor prevzemnika bo najnižja višina najemnine za v najem dani objekt. Ob tem mora prevzemnik izpolnjevati vse, z razpisom zahtevane pogoje. Prevzemnik mora v ponudbi natančno opredelit višino najemnine za celotnih 15 let in sicer tako, da prikaže mesečno in letno najemnino za celotno obdobje. 9. Za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti originalno bančno garancijo v višini 10% celovite vrednosti objekta, podane po predračunu v ponudbi. Bančna garancija mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. Razpisovalec bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru: – če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, ali – če izbrani ponudnik, ki ga razpisovalec v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe ne izvrši ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudbe. 10. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Variantne ponudbe niso dovoljene. 11. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno razpisno dokumentacijo oziroma obrazce, zložne po vrstnem redu. 12. Svojo ponudbo mora ponudnik predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za ustanovitev stavbne pravice za vrtec v Lenartu«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Kuverto ponudnik vloži v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 6/I., 2230 Lenart v Slov. goricah ali jo pošljejo po pošti na prej naveden naslov. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Lenart, najkasneje do 28. 7. 2009 do 11. ure. 13. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno razpisno dokumentacijo z vsemi zahtevanimi prilogami (izpolnjene, podpisane in ožigosane vse obrazce razpisne dokumentacije). 14. Z izpolnjenim obrazcem OBR-3 se ponudnik zavezuje, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije in da so navedeni podatki resnični. 15. Z izpolnjenim obrazcem OBR-4, pa se ponudnik zavezuje in izjavlja: – da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež; – da je ponudnik poravnal vse davke in prispevke države v kateri ima svoj sedež; – da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega-ih transakcijskih računov; – da bo ponudnik na predmetnem zemljišču zgradil nov objekt in ga opremil v skladu z zahtevanimi normativi in standardi za izvajanje programov vrtca; – da bo ponudnik ves odpadni material odvažal samo na deponijo za gradbene odpadke; – da bo ponudnik na svoje stroške pridobil vso potrebno projektno, upravno in tehnično dokumentacijo za izgradnjo novega objekta; – da je ponudnik seznanjen, da mora k projektni dokumentaciji pridobiti soglasje razpisovalca; – da bo ponudnik poskrbel, da se bo za 15 letno obdobje z JVIZ Osnovno šolo Lenart sklenila najemna pogodba za objekt; – da bo ponudnik zgradil objekt z vsemi priključki in ga opremil z notranjo in zunanjo opremo in igrali ter okoljem v desetih mesecih po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja; – da se ponudnik strinja, da lahko razpisovalec objekt odkupi tudi pred potekom obdobja za katerega je bila ustanovljena stavbna pravica; – da bo ponudnik pri pripravi ponudbe in izvedbi objekta v celoti upošteval izdelano idejno zasnovo ter ostalo veljavno zakonodajo; – da je ponudnik v zadnjih petih letih (2003–2008) zgradil in predal namenu najmanj 3 objekte za namen varstva otrok (vrtci), šolstva (šole, telovadnice), zdravstva (zdravstveni domovi, ambulante, bolnice), kulture (kulturni domovi, knjižnice), socialnega varstva (domovi za starejše), pri čemer noben od teh objektov ne sme imeti končne investicijske vrednosti pod 500.000,00 EUR, vključno z DDV. – Razpisovalec lahko zahteva od ponudnika, katerega ponudba je najugodnejša, da dokaže svojo usposobljenost s predložitvijo uradnih listin v originalu, prav tako pa lahko zahteva predložitev drugih dokazil o zatrjevanih dejstvih iz ponudbe. 16. Pojasnila glede vsebine in pogojev iz razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati v pisni obliki od kontaktne osebe navedene v javni objavi. Razpisovalec bo pisno odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z javno objavo, ki jih bo dobil najkasneje 7 dni pred rokom za oddajo ponudb. 17. Pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Lenart. Razpisovalec lahko od ponudnika, ki je podal nepopolno ponudbo zahteva dopolnitev ponudbe, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Rok za dopolnitev ponudb je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor komisija oceni, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. 18. Izbrani prevzemnik bo moral skleniti ustrezno pogodbo najkasneje v 30 dneh po odločitvi o izboru in prejemu poziva razpisovalca k sklenitvi pogodbe. 19. Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 20. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Kolikor ponudba ni sestavljena tako, kot je določena v razpisni dokumentaciji, ima komisija pravico tako ponudbo izločiti iz nadaljnje obravnave. 21. Ponudba mora veljati najmanj do podpisa pogodbe za ustanovitev stavne pravice oziroma do 28. 10. 2009. 22. Občina Lenart si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe, kadarkoli ustavi, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti. Razpisovalec ni obvezen skleniti pogodbe z najboljšim oziroma z nobenim od ponudnikov. 23. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave v Uradnem listu RS, v glavni pisarni Občine Lenart, Trg osvoboditve 7, soba 6/I., 2230 Lenart v Slov. goricah. Razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletni strani Občine Lenart, na naslovu: www.lenart.si 24. Informacije o javnem zbiranju ponudb, lahko ponudniki dobijo na Občini Lenart, pri Jožetu Dukariču, na tel. 02/729-13-17.

AAA Zlata odličnost