Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 2009572 Ob-5040/09 , Stran 1840
1. Navedba prodajalca: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje so naslednji poslovni prostori: a) Predmet prodaje je poslovni prostor, na naslovu Gosposka 1 in1a, Celje, vpisan v podvložek št. 2457/12, k.o. Celje, id.št. 12.E nestanovanjska raba 103,25 m2, s kletjo Na okopih 2C in 2D, vpisano v podvložek št. 2531/24, k.o. Celje, id.št. 33.E nestanovanjska raba 43,12 m2. Poslovni objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro. Izklicna cena poslovnega prostora znaša 80.000,00 EUR oziroma 546,56 EUR/m2. V ceno ni vštet 2% davek na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa. b) Predmet prodaje je poslovni prostor v kleti, na naslovu Cankarjeva 8, Celje v površini 12,92 m2, vpisan v podvložek št. 2488/2, k.o. Celje, id.št. 1.E. Objekt leži v območju ZN Staro mestno jedro. Izklicna cena poslovnega prostora je 6.042,00 EUR oziroma 467,64 EUR/m2. V ceno ni vštet 2%, davek na promet z nepremičninami ki ga plača kupec. Nepremičnina je obremenjena z najemnikom, ki ima prednostno pravico nakupa. 3. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. 4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo interesenti predložiti ponudbo: a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Ponudniki morajo pisne ponudbe z dokazili in prilogami poslati ali predložiti v zaprti ovojnici, najkasneje do 22. 7. 2009 do 12. ure na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, z oznako: »Ne odpiraj - Javno zbiranje ponudb - prodaja nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. c) V ponudbi morajo ponudniki navesti: – naziv ponudnika, in sicer fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun in fotokopijo osebnega dokumenta, pravne osebe: naziv in sedež, telefonsko številko, davčno številko, transakcijski račun, podpisnika pogodbe oziroma zakonitega zastopnika, – predmet ponudbe, kjer mora biti jasno razvidna ponujena cena, ki ne sme biti nižja od izklicne cene, – pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni, iz katerega mora biti razvidno, da imajo sedež v RS, – samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS), – fizične osebe predložijo potrdilo o državljanstvu RS, – za najemnike – potrdilo o poravnanih obveznostih do Mestne občine Celje, – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. 01211-0100002855, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7200005-10000009. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa vračunal v ceno kupljene nepremičnine. Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. d) Način in rok plačila kupnine. Celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po podpisu pogodbe. e) Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi s prodajo poslovnih prostorov (plačilo davka, stroški notarskih storitev). f) Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji poslovnega prostora z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez vsake pravne posledice ustavi. S tem so vsi ponudniki seznanjeni in se strinjajo. g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika. 5. Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje (II. nadstropje) 23. 7. 2009 ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega in finančnega premoženja MOC in vse ponudnike o izboru najugodnejšega ponudnika obvestila v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. Če bo več ponudb enakih, se pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje. 6. Vsa pojasnila v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za finance in gospodarstvo, tel. 03/42-65-764 (Janko Trobiš), za ogled poslovnih prostorov pa Oddelek za splošne zadeve, tel. 03/42-65-670 (Jože Krulec) od 16. 7. 2009 dalje.

AAA Zlata odličnost