Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 2009/000380 Ob-5037/09 , Stran 1839
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel. 03/713-64-14, faks 03/713-64-64. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Prodaja nezazidanih stavbnih zemljišč v k.o. Žalec: parc. št. 302/1 pot, v izmeri 230 m2, parc. št. 357 travnik, v izmeri 2417 m2, parc. št. 360/1 travnik, v izmeri 1015 m2, parc. št. 361 travnik, v izmeri 322 m2, parc. št. 362 travnik, v izmeri 6035 m2, parc. št. 363 travnik, v izmeri 5301 m2, parc. št. 368/1 travnik, v izmeri 407 m2, parc. št. 368/2 travnik, v izmeri 3002 m2, parc. št. 369/1 neplodno, v izmeri 254 m2, parc. št. 369/2 travnik, v izmeri 548 m2, vse do celote in parc. št. 1965/4 pot, v izmeri 2679 m2, do 1012/2679. Skupna izmera nepremičnin, ki so predmet prodaje je 20.543 m2. Vsa zemljišča so z Odlokom o zazidalnem načrtu industrijskega območja Juteks ter njegovimi spremembami in dopolnitvami opredeljena kot stavbna zemljišča v ureditvenem območju, namenjena za proizvodne dejavnosti. Nepremičnine parc. št. 357, 360/1, 361, 362, 363, 368/1 in 368/2, vse k.o. Žalec, so obremenjena z zakupnim razmerjem za določen čas do 31. 12. 2009. Izhodiščna cena: 616.290,00 EUR brez DDV. 3. Pogoji prodaje 3.1. Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.2. Zemljišča se prodajajo v kompleksu in so namenjena za izgradnjo obrtne cone. 3.3. Zemljišča so komunalno neurejena. Kupec je dolžan v roku treh let od sklenitve pogodbe vložiti minimalno 35 €/m2 v obliki izgradnje komunalne infrastrukture, pri tem mora pridobiti vsa potrebna soglasja, projekte in gradbena dovoljenja za kompletno izgradnjo komunalne opreme ter zagotoviti kvalitetno izvedbo, skladno s projekti in pogoji vseh soglasjedajalcev. Za izpolnitev te obveznosti se bo s kupcem sklenila posebna Pogodba o opremljanju, kjer bo opredeljeno tudi zavarovanje predvidenega roka in obsega del ter zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku. V primeru, da stranki ne skleneta Pogodbe o opremljanju v roku treh mesecev po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, se šteje, da je pogodba razvezana in se kupcu vrne že plačana kupnina za zemljišča brez obresti. 3.4. Ponudnik je dolžan do roka za predložitev ponudbe plačati varščino v višini 10% ponujene cene na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, ki se bo neizbranemu ponudniku vrnila brez obresti v roku 8 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. 4. Vsebina ponudbe: 4.1. Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnin, na katere se ponudba nanaša; 4.2. Ponudnik mora predložiti dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list), za fizične osebe – fotokopija osebnega dokumenta. 4.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja oziroma da poslovanja ponudnika ne vodi prisilna uprava. 4.4. Ponudnik mora predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja. 4.5. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da pooblaščena oseba ponudnika ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. 4.6. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa. 4.7. Ponudnik mora predložiti dokazilo o plačilu varščine v višini 10% ponujene cene. 4.8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine v EUR in brez DDV. Kupnina ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine, saj se bo takšna ponudba štela kot nesprejemljiva in se bo izločila iz izbora najugodnejšega ponudnika. 4.9. Ponudnik mora predložiti pisno in žigosano izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji. 5. Predložitev ponudbe 5.1. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami iz točke 4. vključno do 21. julija 2009, do 9. ure. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 5.2. V primeru več enakovrednih ponudb bo naročnik s ponudniki izvedel pogajanja ali jih bo pozval k ponovni predložitvi ponudb ali pa bo med najugodnejšimi ponudniki izvedel javno dražbo. 5.3. Ponudniki so vezani na ponudbo 60 dni od roka, ki je določen za oddajo ponudb. 5.4. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v k.o. Žalec, Obrtna cona Žalec – sever« na naslov: Občina Žalec, Oddelek za premoženje in splošne zadeve, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 6. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi kupoprodajne pogodbe, ki jo mora skleniti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Prodajna pogodba se bo sklenila pod razveznim pogojem, ki je izpolnjen kolikor kupec v roku treh mesecev od podpisa kupoprodajne pogodbe z občino ne sklene pogodbe o opremljanju ter predloži predpisano zavarovanje. Kolikor se razvezni pogoj izpolni se pogodba šteje za razvezano, nepremičnine preidejo v last občine, občina pa se kupcu obveže vrniti kupnino brez obresti 7. Ponudnik je dolžan plačati kupnino na podračun Občine Žalec: 01390-0100004366, v roku 8 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina pravnega posla. Po plačilu celotne kupnine se bo opravil zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice. 8. Občina Žalec ni zavezana k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžna pa je vrniti varščino brez obresti. 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika, ob izpolnjevanju vseh pogojev, je višina ponujene kupnine. 10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, soba št. 26, kontaktna oseba Natja Šketa Miser, tel. 03/713-64-14, ali na elektronski naslov natja.sketa-miser@zalec.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi s predmetom prodaje je možen po predhodnem dogovoru. 11. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 21. julija 2009, ob 9.30, v sejni sobi Občine Žalec.

AAA Zlata odličnost