Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 0093/2009 Ob-5023/09 , Stran 1837
1. Razpisovalec javnega zbiranja ponudb: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je parc. št. 100, k.o. Plintovec, št. zk vložka 151, ki se nahaja na zemljišču, ki je v naravi stavbišče, funkcionalno zemljišče in poti Osnovne šole Kungota ter v dolgoročnem planu Občine Kungota, opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja. 3. Namen razpisa je javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 100, k.o. Plintovec, št. zk vložka 151, v izmeri 5.453,00 m2, kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo športnega objekta ob Osnovni šoli Kungota za potrebe izvajanja programov osnovnošolske športne vzgoje splošnega izobraževanja ter izvajanje ostalih športnih programov v Občini Kungota. Razpisovalec bo podelil stavbno pravico za obdobje 16 let, prevzemnik stavbne pravice, pa bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom izvedel izgradnjo objekta v velikosti približno 32,95 m x 26,30 m. 4. Vrednost nadomestila za stavbno pravico se poravna v enkratnem znesku, v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe za podelitev stavbne pravice, v višini 32.848,90 EUR. 5. Merilo za izbor prevzemnika stavbne pravice bo višina najemnine za v najem dani objekt. 6. Svojo ponudbo mora ponudnik (prevzemnik) predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba z navedbo – stavbna pravica za gradnjo športnega objekta ob Osnovni šoli Kungota za potrebe izvajanja programov osnovnošolske športne vzgoje splošnega izobraževanja ter izvajanje ostalih športnih programov Občine Kungota.« Kuverto ponudnik (prevzemnik) vloži v pisarni Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota ali pošljejo po pošti na prej naveden naslov. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Kungota, najkasneje do 20. 7. 2009 do 12. ure. 7. Razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila lahko zainteresirani zahtevajo po e-pošti na naslov info@evb.si, ali osebno dvignejo s pooblastilom na sedežu podjetja E.V.B. d.o.o., Maribor, Cesta k Tamu 12, od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure, pri Sabini Kramberger ali Vojku Titanu, tel. 05/90-74-520. 8. Informacije o javnem zbiranju ponudb, lahko ponudniki dobijo na Občini Kungota, pri Jerneju Senekoviču, na tel. +386 2 /655-05-05, vsak delavnik od 9. do 13. ure.

AAA Zlata odličnost