Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Ob-5022/09 , Stran 1837
1. Organizator javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je zemljišče na parc. št. 1012/18, (parcelacija parc. št. 1012/4 in 1012/15) k.o. Spodnja Polskava. Zemljišče je v Dolgoročnem planu – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03 in 131/04), opredeljeno kot zazidano stavbno zemljišče s podrobnejšo namensko rabo-območje za šolstvo in vrtec. 3. Namen javnega zbiranja ponudb je ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice, uporabe zemljišča za izgradnjo objekta za potrebe izvajanja programov osnovnošolskega splošnega izobraževanja in programov vrtca. Stavbna pravica se podeli za obdobje 16 let. Občina Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju: prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom v roku dvajset mesecev po podpisu pogodbe zgradil in opremil objekt neto tlorisne površine 3.063,20 m2, v skladu z objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Pogoji za sodelovanje pri javnem zbiranju: pri javnem zbiranju ponudb za ustanovitev stavbne pravice lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije po veljavnih razpisih. 5. Ponudba mora vsebovati in ji je potrebno priložiti: – podatke o ponudniku, – ponudbo s prilogo (natančen izračun vseh stroškov gradnje in opreme objekta), – ponujeno višino najemnine za objekt, – izjava o roku vezanosti na ponudbo, – izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz javne objave in razpisne dokumentacije, – izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev, – bančno garancijo za resnost ponudbe, – vzorec pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati predloženo programsko zasnovo objekta in ostale tehnične pogoje. 6. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki bremenijo prevzemnika: nadomestilo za ustanovitev stavbne pravice, na parc. št. 1012/18 za obdobje 16 let znaša 71.000,00 EUR, izračunano na predpostavki, da se nadomestilo poravna v enkratnem znesku v začetku obdobja. Imetnika stavbne pravice bremenijo tudi vsi stroški DDV, takse in vsi stroški, vezani na pridobitev projektne dokumentacije in tehnične dokumentacije, za izgradnjo in opremo objekta. 7. Merilo po katerem se bodo vrednotile ponudbe, je višina najemnine za najem dani objekt. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. 8. Predložitev ponudb: svojo ponudbo morajo ponudniki predložiti v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj ponudba, z navedbo ustanovitev stavbne pravice na parc. št. 1012/18, k.o. Spodnja Polskava«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Kuverto ponudniki vložijo v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Slovenska Bistrica, najkasneje do petka 7. 8. 2009, do 12. ure. Rok vezanosti ponudbe je do dneva sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, vendar najkasneje do 31. 8. 2009. 9. Odpiranje ponudb in izbor ponudnika: pravočasne ponudbe bo odprla, pregledala in ocenila komisija, ki jo je imenovala županja Občine Slovenska Bistrica. Komisija bo izbrala prevzemnika stavbne pravice na osnovi razpisnih meril. Izbrani prevzemnik mora v roku 30 dni od prejema obvestila o izbiri in poziva k podpisu pogodbe, skleniti pogodbo. 10. Omejitve razpisovalca v zvezi z postopkom: Občina Slovenska Bistrica si pridržuje pravico, da kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti. 11. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani www.slovenska-bistrica.si, lahko pa se tudi osebno prevzame v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, vsak delovni dan od 7. do 15. ure, do izteka razpisnega roka. 12. Informacije o javnem zbiranju ponudb lahko zainteresirani dobijo na Občini Slovenska Bistrica, Oddelek za družbene dejavnosti pri Ireni Jereb, na tel. 02/843-28-20 ali 02/843-28-22, e-pošta: irena.jereb@slov-bistrica.si.

AAA Zlata odličnost