Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2009 z dne 10. 7. 2009

Kazalo

Št. 352-64/2008 Ob-5041/09 , Stran 1835
1. Predmet najema Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje kot upravljavec objekta oddaja v najem prostore jedilnice v sodni stavbi, na naslovu Sodna ulica 14, Maribor, za nudenje gostinskih storitev, na podlagi javnega zbiranja ponudb. Prostori jedilnice merijo skupno 125,55 m2 in obsegajo: kuhinjo, v izmeri 15,12 m2, jedilnico, v izmeri 35,74 m2 in 55,39 m2, delilni pult v izmeri 15,66 m2 ter shrambo, v izmeri 3,64 m2. Skupna površina obsega 125,55 m2, uporabnik pa koristi tudi del hodnika pred okrepčevalnico, v izmeri 10,3 m2. Prostori se nahajajo v kletni etaži in so delno opremljeni. Prostori so ustrezno opremljeni s strojnimi in elektro inštalacijami, plinskim priključkom in telefonom. 2. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku: ime in priimek ter naslov oziroma naziv in sedež firme ponudnika ter njegova telefonska številka; – poročilo o dosedanjih aktivnostih s področja gostinske dejavnosti; – ponujeno višino mesečne najemnine v EUR/m2; – potrdilo o vplačilu varščine v višini ene mesečne najemnine po ponudbi. Ponudnik mora vplačati varščino za resnost ponudbe v višini ene mesečne najemnine po ponudbi, na transakcijski račun upravljavca – Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, št. 0110-06300109972, sklic 18-20117-713018-7986. Varščina se ne obrestuje. Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena v roku 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve najemne pogodbe. 3. Pogoji najema Prostori jedilnice se oddajajo v najem za določen čas pet let z možnostjo podaljšanja. Najemnik nima pravice oddati prostorov v podnajem. Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v prostor, niti ne pridobi nikakršnih pravic na prostoru. Stroški in dajatve v zvezi z uporabo prostora niso vključeni v najemnino in bremenijo najemnika. Najemnik mora na svoje stroške pridobiti vsa predpisana dovoljenja. Jedilnica je lahko odprta le v delovnem času sodišča in je namenjena zaposlenim na sodišču. Najemnik je dolžan zagotavljati dnevno vsaj tri različne menije kosil (za povprečno 100 obrokov dnevno), solatni bife, sendviče, tople napitke ter različne vrste brezalkoholnih pijač. 4. Način oddaje ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudba mora prispeti do vključno 20. 7. 2009 v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Sektor za nepremičnine in investicije v pravosodju, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za najem prostorov – Sodna ulica 14, Maribor«. Ponudbe bodo po preteku razpisnega roka komisijsko odprte. Komisija prepoznih in nepopolnih ponudb ne bo obravnavala. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika Odpiranje ponudb bo potekalo dne 23. 7. 2009 ob 10. uri na Ministrstvu za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Pravočasne in popolne ponudbe bo pregledala komisija, ki bo izbrala najugodnejšega ponudnika. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja ponudb ponudi najvišjo najemnino. V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo isti znesek najemnine, bodo le-ti povabljeni na dodatna pogajanja. Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu najemne pogodbe v roku 8 dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru zapade varščina v korist upravljavca. Vlada RS ali upravljavec Ministrstvo za pravosodje si pridružujeta pravico, da postopek ustavita do sklenitve najemne pogodbe oziroma se upravljavec odloči, da ne izbere nobenega ponudnika. 6. Informacije Informacije o predmetu oddaje v najem ter osnutek najemne pogodbe lahko zainteresirani ponudnik dobi, vsak dan od 9. ure do 15.30 na tel. 01/369-52-48 ali preko elektronskega naslova urska.voncina@gov.si. Kontaktna oseba je Urška Vončina. Informacije glede ogleda predmeta oddaje v najem pa daje Zdravko Cafnik na tel. 031/87-13-70.

AAA Zlata odličnost